In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การสร้างค่านิยมหลักให้กับทีมงาน

(Core Value)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 17 DEC 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา องค์กรยุคใหม่มีแนวทางสร้างบุคลากรตามค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กรเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติตัวเองให้มีลักษณะเดียวกัน แล้วจึงกลายเป็นวัฒนธรรม (Culture) ขององค์กรต่อไปในอนาคต โดยมักกำหนดให้บุคลากรในองค์กรทราบเรื่องสำคัญ 3 เรื่องขององค์กรคือ
      อบรม สัมมนา วิสัยทัศน์ (Vision)
      อบรม สัมมนา พันธกิจ (Mission)
      อบรม สัมมนา ค่านิยมหลัก (Core Value)

อบรม สัมมนา ค่านิยมหลัก (Core Value) นี้ ได้ประกาศติดไว้ตามที่ต่างๆ ทั่วบริษัทแต่มักไม่ได้รับความสนใจจากพนักงานเท่าที่ควร เนื่องจากถูกมองว่าเป็นการกำหนดโดยผู้บริหารและเป็นเพียงคำดีๆ สวยๆ แต่ปฏิบัติไม่ได้ ทำให้การปฏิบัติตัวของพนักงานไม่เป็นไปตามค่านิยมหลักเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์มากมายในการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบแล้วก็ตาม แต่ขาดการปลูกฝังที่มีระบบอย่างชัดเจน

อบรม สัมมนา การสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ให้กับทีมงานนั้นต้องเริ่มต้นที่ระดับหัวหน้างานและผู้จัดการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด และควรปฏิบัติเป็นตัวเองและผลักดันให้ทีมงานยินดีปฏิบัติด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น...

“Company Way”

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับค่านิยมส่วนตัว ค่านิยมทีมและค่านิยมหลักให้กับหัวหน้างานและผู้จัดการ
อบรม สัมมนา เพื่อจูงใจให้หัวหน้างานนำแนวทางการผลักดันค่านิยมหลัก ไปปฏิบัติให้พนักงานได้ยอมรับค่านิยมหลักด้วยความเต็มใจ
อบรม สัมมนา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสร้างเทคนิคการรณรงค์ค่านิยมหลักได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร 

อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจคุณค่า (Value) ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา ค่านิยมเกิดขั้นได้อย่างไร
      อบรม สัมมนา คุณมีคุณค่า (Value) แบบไหน?
      อบรม สัมมนา สนุกกับการสร้างค่านิยมของตัวเองแบบง่ายๆ
      อบรม สัมมนา Workshop: การนำค่านิยมไปดำเนินชีวิต


อบรม สัมมนา การสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ให้กับทีมงาน
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญของค่านิยมหลัก (Core Value)
      อบรม สัมมนา ค่านิยมหลักกับการทำงานของทีมงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการปลูกฝังค่านิยมหลักให้กับทีมงาน
      อบรม สัมมนา Workshop: ออกแบบแนวทางการรณรงค์ค่านิยมหลัก


อบรม สัมมนา การสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมหลักให้กับทีม
      อบรม สัมมนา สรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือ (Book Briefing)
      อบรม สัมมนา เรื่องเล่าน่าสนใจ (Story Telling)
      อบรม สัมมนา รูปภาพสร้างแนวความคิด (Picture & VDO)
      อบรม สัมมนา การแสดงความคิดเห็น (Show & Share)
      อบรม สัมมนา กิจกรรมสนุกสนาน (Game)
      อบรม สัมมนา Role Play: กิจกรรมผลักดันค่านิยมหลักของตัวเอง


อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างแนวความคิดในการปฏิบัติตัวตามค่านิยม
      อบรม สัมมนา การสร้างภาพลักษณ์ตัวเอง (Ambassador)
      อบรม สัมมนา การระดมสมอง (Brainstorming)
      อบรม สัมมนา การประชุมกลุ่มย่อย (Meeting)
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดโครงการสร้างแนวคิดของทีมงาน


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตร

อบรม สัมมนา ผู้จัดการ
อบรม สัมมนา หัวหน้างาน

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|