(หลักสูตร 2 วัน)
In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

(Creative Positive Working)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
หน้าหลัก หลักสุตร หลักสูตร In-house กลุ่มหลักสูตรการบริหาร การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
update 28 ต.ค. 57
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา สมอง ขนาดเล็กกว่าร่างกายแต่ทรงพลังมหาศาล สามารถควบคุมการกระทำต่างๆ ของร่างกาย (ประสาทสัมผัสทั้ง 5) เนื่องจากทำหน้าที่คิดอยู่ตลอดเวลา แม้บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัว ซึ่งการปล่อยให้สมองคิดตามสภาพแวดล้อม ย่อมได้ผลลัพธ์ที่อาจะไม่ตรงกับความต้องการของเรา ดังนั้น เราจึงควรฝึกฝนแนวความคิดที่ถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อเราให้มากที่สุด ธัญญาลักษณ์

อบรม สัมมนา การคิดสร้างสรรค์ คือการคิดที่ออกนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ พยายามสร้างแนวความคิดใหม่ๆ แล้วเลือกแนวความคิดที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จริง หากเราฝึกฝนทักษะการคิดและพัฒนาตัวเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา, การทำงาน, การบริหารงานและการดำเนินชีวิตของเรา ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้น ธัญญาลักษณ์

อบรม สัมมนา การทำงานในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น การปฏิบัติต่อผู้อื่นที่ดีย่อมทำให้เกิดเป็นทีมเวิร์คในองค์กรมากขึ้น การปรับเปลี่ยน ความคิดของผู้อื่นย่อมทำได้ยากกว่า การปรับเปลี่ยนแนวคิดของตัวเอง หากเรามีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน มองด้านดีของผู้อื่น ก็จะเกิดประโยชน์ต่อเราและผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ใช่การคิดเพียงนวัตกรรมใหม่ๆ เท่านั้น แต่เป็นการคิดในด้านที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ผู้อื่นและองค์กร

อบรม สัมมนา ความคิดของเราถูกข้อจำกัดต่างๆ ควบคุมไว้โดยเราอาจไม่รู้ตัว เช่น
      อบรม สัมมนา ความเชื่อ
      อบรม สัมมนา ค่านิยม
      อบรม สัมมนา แนวความคิดของตัวเอง
เมื่อเราปรับแนวความคิดที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ขึ้นมาใหม่ ย่อมทำให้เราก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมๆ ได้ด้วยตัวเองของเราเอง หลังจากการฝึกฝนบ่อยๆ แล้วย่อมทำให้เราสามารถปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาคารแห่งความคิดได้

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแนวความคิด เทคนิคในการทำงานของสมองและเรียนรู้วิธีการคิดที่ถูกต้อง
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ คิดแนวทางในการทำงานของตัวเองได้ด้วยวิธีการของตัวเอง
อบรม สัมมนาเพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของตัวเองไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างง่ายๆ
อบรม สัมมนา เพื่อนำแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นร่วมคิด ซึ่งจะทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานเชิงบวกมากขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
(การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ)

Day I :  การพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ
อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การคิดในแบบต่างๆ”
      อบรม สัมมนา คุณชอบการคิดแบบไหน?
      อบรม สัมมนา หลักการคิดแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการคิดในด้านต่างๆ
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ของการคิดแต่ละประเภท
      อบรม สัมมนา Workshop: กิจกรรมการคิดแบบต่างๆ


อบรม สัมมนา ความสำคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความต่างของการคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างของการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา ปัญหา / อุปสรรค์ของการคิดเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างแนวความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง


อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา สร้างทัศนคติที่สร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา มองปัญหาอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา การสร้างไอเดียแนวความคิดใหม่ๆ
      อบรม สัมมนา การคิดสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การนำไอเดียสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติจริง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: สร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: การใช้เทคนิคกับเหตุการณ์ต่างๆ

อบรม สัมมนา การเรียนรู้และสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งต่างๆ
      อบรม สัมมนา การสร้างแนวความคิดจากเรื่องราว
      อบรม สัมมนา การใช้รูปภาพจินตนาการความคิดใหม่
      อบรม สัมมนา การปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่กับเหตุการณ์เดิม
      อบรม สัมมนา การนำแนวความคิดของผู้อื่นมาใช้สร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา Workshop: สร้างแนวทางความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง


Day II : การประยุกต์ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์
อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับเหตุการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา การรับโจทย์ที่ยากและท้าทาย
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหากับการทำงาน
      อบรม สัมมนา การเผชิญกับแรงกดดันในการทำงาน
      อบรม สัมมนา Workshop: สร้างแนวคิดสร้างสรรค์กับการทำงาน


อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับบุคคลต่างๆ
      อบรม สัมมนา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้า
      อบรม สัมมนา การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
      อบรม สัมมนา การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า / คู่ค้า
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทีมงานให้ใช้ศักยภาพเต็มที่
      อบรม สัมมนา Workshop: แนวทางการปฏิบัติตัวเองใหม่


อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับการดำเนินชีวิต
      อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเอง
      อบรม สัมมนา การพัฒนาอาชีพ
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญกับครอบครัว
      อบรม สัมมนา การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: บทละคนการประยุกต์แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์

อบรม สัมมนา ประโยชน์ของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
      อบรม สัมมนา การเอาชนะข้อจำกัดของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การมีความสุขและสนุกกับเหตุการณ์ต่างๆ

อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       - การบรรยายเนื้อหา
       - Work shop สร้างสถานการณ์
       - เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       - การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|