In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร เทคนิคการกระตุ้นสมองให้ผลิตไอเดีย

(Brain exercise for creatives ideas) - 2 Day
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี้
update 30 OCT 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนาปัจจุบันองค์กรต่างๆ ต้องการบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทำนอกกรอบ ผลิตไอเดียใหม่ๆ แล้วลงมือปฏิบัติตามความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้เกิดความแตกต่างและสิ่งใหม่ๆ ที่มหัศจรรย์ ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนต้องการเป็นเจ้าของ

อบรม สัมมนา การพัฒนาให้บุคลากรมีความสามารถในการคิดไอเดียใหม่ๆ ในการทำงานหรือสร้างผลงานในความรับ ผิดชอบของตัวเองนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จขององค์กรเพราะธุรกิจต้องการกลยุทธ์ ที่ ต่างจากคู่แข่ง, สินค้า/บริการที่แปลกใหม่, ช่องทางจัดจำหน่ายที่ไม่เหมือนเดิม และกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ดังนั้น การทำให้บุคลากรมีเทคนิคกระตุ้นสมองให้ผลิตไอเดียใหม่ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญขององค์กรด้วยเช่นกัน

อบรม สัมมนา การคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถเกิดขึ้นทันที แต่ต้องได้รับการฝึกฝนที่ถูกวิธีและสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ ให้เป็นนิสัย โดยนำความคิดที่ได้ลงมือปฏิบัติทันที เพื่อให้นำผลลัพธ์มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่เราคิดสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ หากแต่ควรเป็นกิจวัตรประจำวันของเราที่สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ด้วยตัวเราเองได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อให้แนวความคิดในการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนคิดสร้างสรรค์ด้วยเรื่องง่ายๆ ที่เกี่ยวข้อง และลงมือปฏิบัติทันที
อบรม สัมมนา เพื่อสอนเทคนิคการผลิตไอเดียใหม่ๆ ตามสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมาย โดยการมองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องท้าทายความสามารถมากกว่ามองเป็นปัญหาและอุปสรรค
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างเทคนิคและวิธีการกระตุ้นสมองให้คิดนอกกรอบ ทำอย่างสร้างสรรค์ด้วยไอเดียใหม่ๆ กับการทำงานอยู่ตลอดเวลา

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

Day I : สร้างสรรค์ไอเดีย..ด้วยการคิดนอกกรอบ
อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดนอกกรอบ หลักการของการคิดแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา แหล่งที่มาของการคิดนอกกรอบ
      อบรม สัมมนา คุณเป็นคนคิดนอกกรอบหรือไม่?
      อบรม สัมมนา กิจกรรม 1: คำถามกระตุ้นความคิด
      อบรม สัมมนา กิจกรรม 2: พิชิตโจทย์ปัญหาด้วยการคิดนอกกรอบ


อบรม สัมมนา ปรับความคิดและจิตใจให้พร้อมสำหรับการคิดสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา ความหมายของการคิดสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา วิธีปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ๆ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม 3: สร้างไอเดียใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง


อบรม สัมมนา คุณสมบัติของนักคิดสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา เชื่อมั่นในตัวเอง...แต่ไม่หลงตัวเอง
      อบรม สัมมนา ยอมรับความจริง...แต่ไม่ยอมแพ้
      อบรม สัมมนา กล้าฝัน...แล้วลงมือทำ
      อบรม สัมมนา ทัศนคติเชิงบวก...ไม่ยอมแพ้อุปสรรค
      อบรม สัมมนา ทำงานเป็นทีม...สร้างสรรค์ความคิดร่วมกัน
      อบรม สัมมนา Workshop 1: การพัฒนาคุณสมบัติเด่น

อบรม สัมมนา เทคนิคและขั้นตอนช่วยให้คุณเกิดไอเดีย
      อบรม สัมมนา การตั้งคำถามให้ถูกกับปัญหาและจุดประสงค์
      อบรม สัมมนา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มาก
      อบรม สัมมนา ค้นหาไอเดียอย่างธรรมชาติ
      อบรม สัมมนา หยุดพักสักครูเมื่อเจอทางตัน
      อบรม สัมมนา นำไอเดียไปใช้จริง

      อบรม สัมมนา กิจกรรม 4: วิเคราะห์โจทย์ด้วยความคิดสร้างสรรค์

Day II : การนำไอเดียไปประยุกต์ใช้กับงาน
อบรม สัมมนา การเรียนรู้แนวความคิดของบุคคลสำคัญ กรณีศึกษาต่างๆ
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับลักษณะงานต่างๆ
      อบรม สัมมนา เรื่องเล่าประสบการณ์น่าสนใจ
      อบรม สัมมนา Workshop 2: สิ่งที่ได้เรียนรู้และการประยุกต์ใช้


อบรม สัมมนา สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
      อบรม สัมมนา คำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
      อบรม สัมมนา คุณมีทัศนคติอย่างไรกับเหตุการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา แบบทดสอบความคิดเห็นของคุณ
      อบรม สัมมนา ทัศนคติเชิงบวกสร้างความคิดสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวก


อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา ความคิดของคุณต่อเหตุการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา ปัจจัยที่ทำให้คิดไม่สร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา วงจรพฤติกรรม
      อบรม สัมมนา Workshop 3: สร้างแนวทาง “คิดสร้างสรรค์” ด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: คิดคำโฆษณาสินค้าด้วยตัวเอง


อบรม สัมมนา การนำแนวคิดสร้างสรรค์ไปใช้กับการทำงาน
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา ค้นหาไอเดียใหม่ๆ (นอกกรอบ)
      อบรม สัมมนา วางแผนการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา ลงมือทำด้วยจิตใจสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: สร้างแนวคิดใหม่ๆ กับสถานการณ์เดิมๆ


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

อบรม สัมมนา การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

 Download Course outline ได้ที่นี้
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|