In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างาน

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 26 OCT 2012
หลักการ/แนวความคิด

หัวหน้างานคือผู้มีหน้าที่กระตุ้น ผลักดันให้งานบรรลุตามเป้าหมายของบริษัท โดยปัจจัยหลักคือ คน (ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา) เครื่องมือ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี หากหัวหน้างานขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ในการบริหารงาน จะทำให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ของเสีย พนักงานเข้าออกบ่อย พนักงานมีปัญหากับหัวหน้า ฯลฯ และมีผลให้งานของบริษัทได้รับผลกระทบ เช่น เสียหาย ขาดทุน เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดีและทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทได้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และมีทักษะของการเป็นหัวหน้างาน โดยบริษัทต้องจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหัวหน้างาน” เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวคิด เพื่อทำหน้าที่ที่ดีของหัวหน้างาน คือสามารถบริหารงาน และบริหารคนได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน   และมีความรับผิดชอบ ในหน้าที่  และรู้จักหลักการบริหารงาน ปัจจัย และสภาพแวดล้อมที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิด สามารถนำความรู้ไปคิด ปรับประยุกต์ใช้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จ ตาม  เป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อสร้างพนักงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างยุติธรรม มีหลักเกณฑ์

เนื้อหาหลักสูตร

อบรม สัมมนา แนวคิด บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา 
อบรม สัมมนา การสั่งงาน  มอบหมายงาน ควบคุม และ การสอนงาน 
อบรม สัมมนา การวางแผน 
อบรม สัมมนา เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
อบรม สัมมนา มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน 
อบรม สัมมนา การบริหารและการพัฒนาทีมงาน 
อบรม สัมมนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อบรม สัมมนา ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา 
อบรม สัมมนา การสื่อสารในองค์กร 
อบรม สัมมนา การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างานระดับต้น กลาง ไม่เกิน 25 คน/รุ่น

วิธีการฝีกอบรม - บรรยาย /work shop

 
 
หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
Group Coaching
หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
โดย อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร ปลุกสมอง สร้างผลงานให้องค์กร
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
โดย นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
Group Coaching
หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
โดย อ.ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบA3
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
โดย อ.วีรพันธ์ เกษสังข์
Group Coaching
หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
โดย อ.วิรัลวิทย์ พฤฒิยานนท์
Group Coaching
หลักสูตร สร้างคัมภีร์งานขาย
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
โดย อ.กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : asst.entraining@gmail.com
 
|