In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
 
อาจารย์ บุญเริญ ชัยเพ็ชร หลักสูตร
การพัฒนาหัวหน้างาน.
หลักสูตร 1-2 วัน
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 
 
หลักการ/แนวความคิด
หัวหน้างานคือผู้มีหน้าที่กระตุ้น ผลักดันให้งานบรรลุตามเป้าหมายของบริษัท โดยปัจจัยหลักคือ คน (ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา) เครื่องมือ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี หากหัวหน้างานขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ในการบริหารงาน จะทำให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ของเสีย พนักงานเข้าออกบ่อย พนักงานมีปัญหากับหัวหน้า ฯลฯ และมีผลให้งานของบริษัทได้รับผลกระทบ เช่น เสียหาย ขาดทุน เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดีและทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทได้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และมีทักษะของการเป็นหัวหน้างาน โดยบริษัทต้องจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหัวหน้างาน” เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวคิด เพื่อทำหน้าที่ที่ดีของหัวหน้างาน คือสามารถบริหารงาน และบริหารคนได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน   และมีความรับผิดชอบ ในหน้าที่  และรู้จักหลักการบริหารงาน ปัจจัย และสภาพแวดล้อมที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิด สามารถนำความรู้ไปคิด ปรับประยุกต์ใช้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จ ตาม  เป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างพนักงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างยุติธรรม มีหลักเกณฑ์
 
เนื้อหาวิชา
1. แนวคิด บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา
2. การสั่งงาน  มอบหมายงาน ควบคุม และ การสอนงาน
3. การวางแผน
4. เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
5. มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
6. การบริหารและการพัฒนาทีมงาน
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา
9. การสื่อสารในองค์กร
10. การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน
 
วิธีการฝีกอบรม - บรรยาย /work shop
 
กลุ่มเป้าหมาย - หัวหน้างานระดับต้น กลาง ไม่เกิน 25 คน/รุ่น
 
ระยะเวลาอบรม - 1-2 วัน
 
 
Email :
Password :

 •  สมัครสมาชิก... FREE!!!
 •  ลืม Password
   
  หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
  Group Coaching
  การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
  วันที่ 14 สิงหาคม 2557
  โดย อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
  Group Coaching
  เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น
  วันที่ 19 สิงหาคม 2557
  โดย อ. สุณิชชา ชอบชัย
  Group Coaching
  การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  วันที่ 20 สิงหาคม 2557
  โดย อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล
  Group Coaching
  สุดยอดเคล็ดลับ สร้างภาวะผู้นำด้วยตัวเอง
  วันที่ 21 สิงหาคม 2557
  โดย อ. ภราดร จำนงเวช
     
  รวมหลักสูตร Public ที่เราดเปิดอบรม
  รวมหลักสูตร In-house ที่เราเปิดอบรม
   
  Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
  112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  |