In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างาน

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 26 OCT 2012
หลักการ/แนวความคิด

หัวหน้างานคือผู้มีหน้าที่กระตุ้น ผลักดันให้งานบรรลุตามเป้าหมายของบริษัท โดยปัจจัยหลักคือ คน (ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา) เครื่องมือ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี หากหัวหน้างานขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ในการบริหารงาน จะทำให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ของเสีย พนักงานเข้าออกบ่อย พนักงานมีปัญหากับหัวหน้า ฯลฯ และมีผลให้งานของบริษัทได้รับผลกระทบ เช่น เสียหาย ขาดทุน เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดีและทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทได้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และมีทักษะของการเป็นหัวหน้างาน โดยบริษัทต้องจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหัวหน้างาน” เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวคิด เพื่อทำหน้าที่ที่ดีของหัวหน้างาน คือสามารถบริหารงาน และบริหารคนได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน   และมีความรับผิดชอบ ในหน้าที่  และรู้จักหลักการบริหารงาน ปัจจัย และสภาพแวดล้อมที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิด สามารถนำความรู้ไปคิด ปรับประยุกต์ใช้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จ ตาม  เป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อสร้างพนักงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างยุติธรรม มีหลักเกณฑ์

เนื้อหาหลักสูตร

อบรม สัมมนา แนวคิด บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา 
อบรม สัมมนา การสั่งงาน  มอบหมายงาน ควบคุม และ การสอนงาน 
อบรม สัมมนา การวางแผน 
อบรม สัมมนา เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
อบรม สัมมนา มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน 
อบรม สัมมนา การบริหารและการพัฒนาทีมงาน 
อบรม สัมมนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อบรม สัมมนา ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา 
อบรม สัมมนา การสื่อสารในองค์กร 
อบรม สัมมนา การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างานระดับต้น กลาง ไม่เกิน 25 คน/รุ่น

วิธีการฝีกอบรม - บรรยาย /work shop

 
 
 
Email :
Password :

 •  สมัครสมาชิก... FREE!!!
 •  ลืม Password
   
  หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
  Group Coaching
  หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
  วันที่ 16 กันยายน 2558
  โดย อ.กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
  Group Coaching
  หลักสูตร พัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการ ให้เป็นดาวเด่นขององค์กร
  วันที่ 17 กันยายน 2558
  โดย อ. จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
  Group Coaching
  หลักสูตร ปั้นทีมเทเลเซลล์ด้วยบทบาทโค้ช
  วันที่ 22 กันยายน 2558
  โดย อ. สุณิชชา ชอบชัย
  Group Coaching
  หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
  วันที่ 23 กันยายน 2558
  โดย อ.กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
   
  Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : infoentraining(@)gmail.com, crmentraining(@)gmail.com
   
  |