(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตร การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

(Effective Ordering, Delegation & Monitoring)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
หน้าหลัก หลักสุตร หลักสูตร In-house กลุ่มหลักสูตรการบริหาร การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล
update 4 เม.ย. 60
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา กระบวนการบริหารทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่หัวหน้างานทุกคนต้องพัฒนาตัวเอง เพื่อให้การสั่งงานเกิดประสิทธิผลและสามารถบรรลุเป้าหมาย (KPI) ตามที่ต้องการได้ โดยที่ทีมงานผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจ เต็มใจ และได้ใช้ความสามารถของตัวเขาเองอย่างเต็มที่

อบรม สัมมนา การพัฒนาให้หัวหน้างานมีเทคนิคที่สำคัญ จึงเป็นเรื่องจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากหัวหน้างานไม่สามารถ สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานได้ ก็จะทำให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทีม ไม่บรรลุเป้าหมาย ก็จะส่งผลกระทบกับเป้าหมายของทีม แล้วทำให้เป้าหมายขององค์กรได้รับผลกระทบไปด้วย

อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน อยู่ที่ 5 เรื่องหลักดังนี้
      อบรม สัมมนา หลักการที่สำคัญของการสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคที่มีประสิทธิผลในการสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจข้อดี-ข้อจำกัดของผู้รับงานอย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การสื่อสารที่ดีของหัวหน้างาน ทั้งการสื่อ การรับฟังและการป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา การใช้หลักจิตวิทยาให้การสั่งงาน ด้วยการจูงใจมากกว่าบังคับ

อบรม สัมมนา การฝึกฝนกระบวนการสั่งงานและเทคนิคต่างๆ ดังกล่าวในการประยุกต์ใช้อยู่อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้หัวหน้างานเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ สามารถบริหารผลปฏิบัติงานของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ หลักการและเทคนิค การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงานอย่างละเอียด สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้
อบรม สัมมนาเพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างเทคนิคต่างๆ ของตัวเองกับทีมงาน เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังการอบรม
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติจริงใน Class เพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองตาม Style ของตัวเองที่สอดคล้องกับหลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ไป

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารผลปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักการของการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
      อบรม สัมมนา Workshop : สรุปแนวความคิด (Mindset) ของตัวเอง

อบรม สัมมนา เทคนิคการสั่งงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Ordering)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของทีมงาน
      อบรม สัมมนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา การสั่งงานให้มีความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน
      อบรม สัมมนา การกระตุ้นจูงใจให้เห็นประโยชน์ของงานที่สั่ง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการสั่งงานของตัวเอง

อบรม สัมมนา เทคนิคการมอบหมายงานอย่างสร้างสรรค์ (Effective Delegation)
      อบรม สัมมนา ความหมายของการมอบหมายงาน
      อบรม สัมมนา จุดประสงค์ของการมอบหมายงานให้ทีมงาน
      อบรม สัมมนา ข้อควรระวังในการสั่งงานและมอบหมายงาน
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการมอบหมายงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด

อบรม สัมมนา เทคนิคการติดตามงานด้วยความเข้าใจ (Effective Monitoring)
      อบรม สัมมนา การติดตามงานที่เป้าหมายและผลลัพธ์อย่างชัดเจน
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      อบรม สัมมนา การสอนงานเพิ่มเติม (Coaching)
      อบรม สัมมนา การให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษา (Counselling)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการติดตามงานของตัวเอง

อบรม สัมมนา การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง

อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

อบรม สัมมนา วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

กลุ่มผู้เข้าอบรม

อบรม สัมมนา หัวหน้างาน
อบรม สัมมนา ผู้จัดการ
อบรม สัมมนา ผู้บริหาร

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|