In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงาน (Coach) ที่ดี

(To be good Coach) - 2 Day
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 24 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้องให้มีความรู้(Knowledge) , ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ที่อยู่ภายในตัวอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าทที่การงานต่อไปในอนาคต

อบรม สัมมนา ผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching) ควบคุมการบริหารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการและการสอนงานจะทำทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน

อบรม สัมมนา องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 2 ด้านหลัก คือ การคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็นผู้นำ(Leadership) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลัก พร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กัน ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงานย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์การควรผลักดันเป็นอย่างยิ่ง

อบรม สัมมนา ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น

"สอนงาน Style โค้ช เพื่อก้าวกระโดดสำหรับองค์กรยุคใหม่"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการเข้าใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) เช่น การใข้คำถาม , การฟังอย่างตั้งใจ , การให้ข้อมูลป้อนกลับและการตั้งเป้าหมาย กับโค้ชชี่ (Coachee)
อบรม สัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนงาน (Coaching) และนำใปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง

ขอบเขตของเนื้อหาการฝึกอบรม

การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
Day I : ส่วนพัฒนาการสอนงาน
อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
      อบรม สัมมนา นิยามการสอนงาน
      อบรม สัมมนา ปัจจัยสำคัญ
      อบรม สัมมนา ภาพลักษณ์ของโค้ช

อบรม สัมมนา กระบวนการในการสอนงานที่เข้าใจง่ายๆ
      อบรม สัมมนา การเกริ่นนำ
      อบรม สัมมนา การสร้างบรรยากาศ
      อบรม สัมมนา การเข้าสู่เนื้อหา
      อบรม สัมมนา การสรุปผลลัพธ์
      อบรม สัมมนา การจบการสอนงาน


อบรม สัมมนา เทคนิคและวิธีการในการดึงศักยภาพทีมงาน
      อบรม สัมมนา ความเชื่อเกี่ยวกับ " คน "
      อบรม สัมมนา ความเชื่อมั่นในตัวเอง
      อบรม สัมมนา การใช้กระบวนการ Coaching ให้ครบถ้วน
      อบรม สัมมนา บทบาทที่สำคัญของโค้ช


อบรม สัมมนา เทคนิคการฝึกฝนเพื่อให้การสอนงานเกิดประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา ความเชื่อ
      อบรม สัมมนา ความหลงใหล
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ที่ได้รับ
      อบรม สัมมนา เป้าหมายในอนาคต

อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชอย่างเป็นธรรมชาติ

Day II : ส่วนพัฒนาการสอนงานเพิ่มเติม (Clinique)
อบรม สัมมนา ทบทวนบทบาทของการเป็นโค้ช
      อบรม สัมมนา แนวทางการ Coaching
      อบรม สัมมนา เรื่องเล่าระหว่างการ Coaching
      อบรม สัมมนา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
      อบรม สัมมนา หลุมพรางที่พบเจอ


อบรม สัมมนา เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา หลักจิตวิทยา
      อบรม สัมมนา เปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลี่ยน
      อบรม สัมมนา หลุมพรางของการเปลี่ยนแปลง


อบรม สัมมนา การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง
      อบรม สัมมนา เอาชนะความกลัว
      อบรม สัมมนา เลิกกังวลเรื่องจินตนาการในทางลบ
      อบรม สัมมนา ความสำเร็จกับประสบการณ์


อบรม สัมมนา ผู้นำในฐานะโค้ช... คุณต้องเปลี่ยนแปลง

      อบรม สัมมนา สร้างทัศนคติเชิงบวกในการสอนงาน
      อบรม สัมมนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา ทางเลือกเป็นของเรา
      อบรม สัมมนา โค้ช... คุณทำได้

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

อบรม สัมมนา วิทยากร จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ ทั้งในด้าน One on One Coaching , Group Coaching และ Executive Coaching เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นโค้ชที่แท้จริง

อบรม สัมมนา การอบรมมีทั้งการบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสอนงาน การ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเขียน รูปแบบของการ Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งการทำ Role Playing เพื่อให้เห็นจริงในการทำ Coaching ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|