อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร กายบริหารด้วยวิถีธรรมชาติเพื่อพัฒนาร่างกาย สมองและจิตใจ

(EXERCISE for develop Body & Brain & Mind)
วิทยากรที่ปรึกษา
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 22 OCT 2013
หลักการและเหตุผล

บนโลก โลกที่แบนราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องพัฒนาตนเองให้ทันความเปลี่ยนแปลง แข่งขันในการทำงาน การขาย การตลาด รวมทั้งการทำงานทุกภาคส่วนในวงการธุรกิจทำให้ เกิดอาการเครียด เหนื่อยล้า (Office Syndrome) ส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ลดลงของร่างกาย สมอง และจิตใจของคนทำงานในยุคปัจจุบันทุกเพศ ทุกวัย ทางวิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร “กายบริหารด้วยวิถีธรรมชาติเพื่อพัฒนา ร่างกาย สมอง และจิตใจ “ (EXERCISE for develop Body & Brain & Mind) ในการเสริมสร้างสมรรถนะและผ่อนคลายรวมถึงทักษะ ทางร่างกาย สมอง และจิตใจ ของคนทำงานในยุคปัจจุบัน และบูรณาการเข้ากับการฝึกปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจในตนเอง รวมถึงพัฒนาการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้เกิดพลังเชิงบวกของทีมที่ดีในการทำงาน และส่งผลทำให้ประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ที่ฝึกปฏิบัติหลักสูตรนี้ดียิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยแนวทางธรรมชาติ เช่น การออกกำลังกายการรับประทานอาหารเสริม วิตามิน การปรับเปลี่ยนทัศนคติวิธีคิด และ การใช้ชีวิต เป็นต้น
2. เพื่อให้เข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพ กาย จิตใจ และสมอง ที่ดี ในการทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน
3. บรรเทาอาการ ของโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) หรือการใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน รวมถึงอาการที่เกิดจากการใส่รองเท้าคัทชู หรือส้นสูงเป็นเวลานาน

รายละเอียดการสัมมนา

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
Session 1 (Lecture and Warm up)
อบรม สัมมนา บรรยายความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยแนวทางธรรมชาติ เช่น ความสำคัญของปราณ ที่มีในอากาศ การหายใจแบบลมปราณไท้เก็ก แบบอายุวัฒนะ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ช่วยดูแลสุขภาพของคนทำงาน การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง บำบัดความเจ็บป่วย และลดอาการของโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) การทานวิตามินหรืออาหารเสริม
อบรม สัมมนา บรรยายทัศนคติและวิธีคิด เพื่อให้สุขภาพกายและใจ แข็งแรงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อบรม สัมมนา บรรยายการเปรียบเทียบวิธีการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบ จีน ธิเบต อินเดีย ตะวันตก
อบรม สัมมนา รูปแบบไหนเหมาะกับคนทำงาน
อบรม สัมมนา กิจกรรมฝึก ยืดเหยียดกาย ผ่อนคลายจิตใจ แบบชี่กง ของจีน (โดยการยืดกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น ข้อต่อต่างๆ อบรม สัมมนา รวมถึงปรับลมหายใจให้ลึกและยาว (ประกอบเพลงจีนบรรเลงอันไพเราะ)
อบรม สัมมนา ชมวีดีโอ สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ
อบรม สัมมนา บรรยายเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจ และคลื่นสมองที่เหมาะสมกับการทำงานและมีสุขภาพที่ดี
อบรม สัมมนา บรรยายและฝึกปฏิบัติ ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ ลมปราณไท้เก็ก 9 ท่า
อบรม สัมมนา กิจกรรมฝึกท่ามุทรา ใช้นิ้วกระตุ้นสมอง เพิ่มความจำ และการกดจุดสำคัญเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยในการทำงาน
อบรม สัมมนา บรรยาย ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามของการฝึกศาสตร์การดูแลสุขภาพ แบบ ไท้เก็ก ชี่กง ปากัว

Session 2 (Full Exercise & Mind Training)
อบรม สัมมนา ฟัง CD เสียงการพูดเพื่อปรับจิตใต้สำนึกให้มีพลัง สร้างเสริม EQ กำลังใจในการทำงานและดำเนินชีวิต
อบรม สัมมนา กิจกรรม รำเสิร์ฟชา และท่าอื่นๆ ของมวยปากัว (ฝึกการเคลื่อนไหวแบบมวยปากัวซึ่งเป็นมวยอายุวัฒนะแบบประยุกต์และสนุกสนาน ประกอบเพลงจีนบรรเลงอันไพเราะ)
อบรม สัมมนา ฝึกโยคะเบื้องต้น (ประกอบเพลงจีนบรรเลงอันไพเราะ) เป็นการฝึกให้เกิดการยืดเหยียด กล้ามเนื้อผ่อนคลาย จากการทำงาน และฝึกด้วยท่ายืน จวงกง ของไท้เก็ก เก็บพลังปราณที่ได้รับมานำเก็บไว้ในร่างกายภายใน เพื่อส่งผ่านมาที่มือแล้วเคลื่อนไปทั่วร่างกายภายนอก เพื่อการปรับลมปราณในการบำรุง และเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น
อบรม สัมมนา การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ของคุณ เช่น การพูดเชิงบวกกับตนเองเพื่อโปรแกรมจิตใต้สำนึก Self -Talk , Affirmation ฯลฯ เพื่อกระตุ้นจูงใจตนเอง รวมถึง ทีมงานยามท้อแท้ หรือหมดกำลังใจและกิจกรรม สุนทรียสนทนา (Dialogue) เพื่อสร้าง
อบรม สัมมนา มีส่วนร่วม ในการได้พูด ออกความเห็น และเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รับฟัง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็นพลังกลุ่มได้

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีคิดเชิงบวก ทั้งจากภายในสู่ภายนอก
2. เพื่อใช้กระตุ้นจูงใจ ให้กำลังใจแก่ตนเอง และคนรอบข้าง
3. เสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจ การยอมรับผู้อื่นมากขึ้น

รูปแบบการอบรม

นั่งล้อมวงสุนทรียสนทนา (Dialogue)
วัตถุประสงค์กิจกรรม เพื่อพัฒนา รวมถึงเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รับฟัง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็นพลังกลุ่มได้
บรรยายสรุป ถาม-ตอบ การดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ ในรูปแบบของบูรณาการศาสตร์ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในระหว่างการทำงานและชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมขึ้นอยู่กับจำนวน และความต้องการฝึกของผู้เข้าอบรม

การแต่งกาย
ควรสวมใส่เสื้อผ้าสบายๆ ในการฝึกปฏิบัติ (เสื้อยืดแขนสั้น คอกลม หรือแขนยาว กางเกงวอร์ม หรือชุดที่สามารถเคลื่อนร่างกายได้สะดวก )

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการพัฒนาสุขภาพ กาย จิตใจ และสมอง ในการทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการออกกำลังกาย และมีวิธีในการลด อาการของโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)
3. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการฝึกเชิง Mind Training เพื่อความผ่อนคลาย เสริม EQ
4. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี มีแรงบันดาลใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาสุขภาพ กาย จิตใจ และสมอง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยายแบบ Adult Learning Approach กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การฝึกเชิงปฏิบัติการ (Exercise Workshop) รวมถึงภาพยนตร์ดีมีบทเรียน และสร้างแรงบันดาลใจ

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา และ การปฏิบัติการ (Workshop) ระยะเวลาในการอบรมรวม 3 ชั่วโมง

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|