In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

(Leadership within You) - 2 Day
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 21 OCT 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการปฎิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้คนเก่ง (Talent People) ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร

อบรม สัมมนา องค์กรโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย อย่างราบรื่นหรือไม่สามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้มากเท่าที่ต้องการ สาเหตุสำคัญเรื่องหนึ่งคือ การขาดผู้บริหารระดับกลาง ที่มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในเป้าหมาย และภาวะความเป็นผู้นำ

อบรม สัมมนา การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่แกนกลางขององค์กรโดยการบริหารงานผ่านทีมงานผู้บริหารระดับกลาง และผลักดันผลงานผ่านทีมงานของฝ่ายต่างๆ ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจึงผูกกับผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์

อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อบรม สัมมนา การพัฒนาให้เกิดผลสูงสุดต่อองค์กร จำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรหลัก คือ กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการ และหัวหน้าหน่วยงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม

"พัฒนา 3 เก่ง : เก่งงาน เก่งคน เก่งจัดการ
โดย ดึงศักยภาพของคุณสมบัติความเป็นผู้นำในตัวเองมาใช้ให้เต็มที่ "

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้องมากขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อให้เข้าใจบทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำได้ชัดเจนขึ้น และเลือกผู้นำใน Styleที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในการพัฒนา
อบรม สัมมนา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง นำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้น

ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงต่อผู้จัดการ

ความกระตือรือร้น ผู้จัดการต้องแสดงความกระตือรือร้นให้เป็นตัวอย่างกับทีมงานไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นช่นไรก็สามารถ ที่จะมุ่งมั่นในเป้าหมายของงานได้

ความกล้าตัดสินใจ ปัจจุบันผู้จัดการส่วนใหญ่ไม่กล้าตัดสินใจ จะโยนเรื่องให้กับผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจเป็นส่วน ใหญ่ ทำให้งานล่าช้าและขาดประสิทธิผล ซึ่งที่ถูกต้องแล้วผู้จัดการต้องตัดสินใจในงานของตัวเองให้ได้

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ผู้จัดการหลายคนไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมงาน ทำให้ทีมงานขาดประสิทธิภาพ เพราะไม่เข้าใจในเป้าหมาย หรือ วิสัยทัศน์ของผู้จัดการ ดังนั้นควรพัฒนาเรื่องการสื่อสารให้กับผู้จัดการมากๆ

การมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้าหมาย
ผู้จัดการในฐานะ ผู้นำทีมงานต้องมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้าหมายเพราะผู้ตามก็จะทำตามผู้นำ เมื่อผู้นำมุ่งมั่นทีมงานก็จะมุ่งมั่นตาม เป้าหมายต่างๆก็จะบรรลุผลสำเร็จได้

ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
ปัจจุบันการแข่งขันรุนแรงและโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผู้นำต้องพร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลง และควรเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้วยซ้ำ

ความเป็นผู้นำรอบทิศทาง (360 องศา)
ผู้จัดการที่มีคุณภาพต้องเป็นผู้นำรอบทิศทางซึ่งสามารถนำบุคคลนั้นๆได้ครบเช่น หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องในทีมงาน

ขอบเขตของเนื้อหาการฝึกอบรม

การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นหัวหน้างานที่มีจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย

Day I : การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง

สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำของตัวเอง
      อบรม สัมมนา คุณอยากเป็นผู้นำหรือไม่?
      อบรม สัมมนา คุณเป็นผู้นำแบบไหน?
      อบรม สัมมนา คุณพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองอย่างไร?
      อบรม สัมมนา ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำของคุณ?

การเปลี่ยนแปลงตัวเอง...หัวใจของความเป็นผู้นำ
      อบรม สัมมนา
หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
      อบรม สัมมนา เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา Workshop I: การเอาชนะหลุมพราง ทางความคิด
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: การเอาชนะหลุมพราง

หลักพื้นฐานแห่งการเป็นผู้นำ 10 ประการ
      อบรม สัมมนา ผู้มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น (Influence)
      อบรม สัมมนา การจัดลำดับความสำคัญ (Priorities)
      อบรม สัมมนา ความหนักแน่น มั่นคง (Integrity)
      อบรม สัมมนา ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Creating Positive Change)
      อบรม สัมมนา ผู้แก้ปัญหา, แก้ไขสถานการณ์ (Problem Solving)
      อบรม สัมมนา การมีทัศนคติเชิงบวก (Attitude)
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญเรื่องคน (People)
      อบรม สัมมนา การมีวิสัยทัศน์ (Vision)
      อบรม สัมมนา การมีวินัยในตัวเอง (Self- Discipline)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทีมงาน (Staff  Development)

อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะผู้นำกับการทำงาน
      อบรม สัมมนา ปัจจุบันคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
      อบรม สัมมนา กล้าฝัน...กล้าทำ
      อบรม สัมมนา ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ทุกวัน
      อบรม สัมมนา Workshop II: การประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำกับการทำงาน

Day II : การพัฒนาการทำงานและทีมงาน

อบรม สัมมนา การบริหารทีมงาน...ในฐานะผู้นำ
      อบรม สัมมนา คุณมีภาวะผู้นำระดับไหน?
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำรอบทิศทาง (360 องศา)
      อบรม สัมมนา กฎแห่งการเป็นผู้นำ
      อบรม สัมมนา Workshop: การพัฒนาภาวะผู้นำรอบทิศทาง

อบรม สัมมนา การพัฒนาทีมงาน...ในฐานะผู้นำ
      อบรม สัมมนา การดึงศักยภาพของตัวเอง
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบหลักที่ทำให้ความคิดเห็นแตกต่าง
      อบรม สัมมนา ทุกอย่างคือทางเลือกของคุณ
      อบรม สัมมนา ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
      อบรม สัมมนา การพึ่งพาตัวช่วย
      อบรม สัมมนา Workshop: การพัฒนาทีมงาน

อบรม สัมมนา ผู้นำ......ในฐานะโค้ช
      อบรม สัมมนา บทเรียนจากการเป็นผู้นำ (ประสบการณ์)
      อบรม สัมมนา ภาพลักษณ์ของผู้นำในฐานะโค้ช
      อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการโค้ชชิ่ง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงาน (ประสบการณ์)
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: ผู้นำในฐานะโค้ช

อบรม สัมมนา ผู้นำพัฒนาทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา ปัจจัยสำคัญร่วมกันของทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา ภารกิจสำคัญของผู้นำในฐานะโค้ช
      อบรม สัมมนา เคล็ดลับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
การบรรยายเนื้อหา
Work shop สร้างสถานการณ์
เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ

วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ผู้จัดการ
ผู้บริหาร
หัวหน้างาน

Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|