บอกต่อหน้านี้
In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
 
อาจารย์พันธุ์บุณย์ ทองสังข์ หลักสูตร ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
(Employee Engagement)
วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant)
กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)
 
หลักการ/แนวความคิด

มีพนักงานเพียง 16 % เท่านั้นที่มุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อความสำเร็จขององค์กร ส่วนอีกกว่า 80 % บ้างก็กำลังหางานใหม่ บ้างก็อยู่ไปวัน ๆ ทั้ง ๆ ที่องค์กรก็พยายามจูงใจอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทน สวัสดิการ ความก้าวหน้าในอาชีพ แต่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น และที่สำคัญจะทำอย่างไรดี

ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร(Employee Engagement) เป็นตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพที่สุดตัวหนึ่งของการวัดความสำเร็จขององค์กร เนื่องจากพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูง มักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยังคงอยู่ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ(Sense of Belonging) ทำให้พนักงานทุ่มเทแรงกายแรงใจ และปฏิบัติงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบให้สำเร็จจนสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ หรือกล่าวในทางกลับกันคือ หากพนักงานในองค์กรรู้สึกว่าตนไม่ได้มีความผูกพันต่อองค์กร ไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอหรือรู้สึกไม่มีคุณค่าในองค์กรของตนเองแล้ว ก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายต่องาน ทำงานโดยไม่มีความกระตือรือร้น และลาออกจากองค์กรไปในที่สุด

 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
2. ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพักงานต่อองค์กร
3. ตระหนักในความสำคัญของความผูกพันของพนักงานที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร์
4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสำรวจความผูกพันของพักงานต่อองค์กร
 
เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
       โค้ชชิ่ง ความหมายและความสำคัญของความผูกพันของพักงานต่อองค์กร
     โค้ชชิ่ง องค์ประกอบของความผูกพันของพักงานต่อองค์กร
     โค้ชชิ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพักงานต่อองค์กร
2. เทคนิคในการจัดทำแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
       โค้ชชิ่ง ขั้นตอนในการจัดทำแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
     โค้ชชิ่ง หลักคิดและวิธีการในการจัดทำแบบสำรวจความผูกพันของพักงานต่อองค์กร
     โค้ชชิ่ง ปัจจัยความสำเร็จในการจัดทำแบบสำรวจความผูกพันของพักงานต่อองค์กร
 
วิธีการฝึกอบรม
ใช้แนวคิดกระบวนการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาและพัฒนาทักษะในการคิด การวิเคราะห์ การเขียน การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอและการแสดงออกที่เหมาะสม
 
ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
 
 
 
Email :
Password :

 •  สมัครสมาชิก... FREE!!!
 •  ลืม Password
   
  หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
  Group Coaching
  หลักสูตร ปั้นทีมเทเลเซลล์ด้วยบทบาทโค้ช
  วันที่ 27 เมษายน 2558
  โดย อ.สุณิชชา ชอบชัย
  Group Coaching
  หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงระบบ
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
  โดย อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์
  Group Coaching
  หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2558
  โดย อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
  Group Coaching
  หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
  โดย อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
   
  Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : infoentraining(@)gmail.com, crmentraining(@)gmail.com
   
  |