(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์บริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย

(Strategic Partner Implementation)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
หน้าหลัก หลักสุตร หลักสูตร In-house กลุ่มหลักสูตรงานขาย การวางแผนกลยุทธ์บริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย
update 18 ส.ค. 59
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค ในการเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้มากที่สุด เร็วที่สุด ตรงจุดที่สุด เป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต่างๆต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงมากทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในเรื่องต่างๆ ดังนี้
      อบรม สัมมนา พฤติกรรมของผู้บริโภค
      อบรม สัมมนา การเคลื่อนย้ายแรงงานทำให้ขาดแคลนบุคลากร
      อบรม สัมมนา เทคโนโลยีการผลิตที่ได้สินค้าที่แตกต่างจากเดิม
      อบรม สัมมนา การคมนาคมและการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา การบริการช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างมีคุณภาพ


อบรม สัมมนา การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค มีทั้งบริหารด้วยทีมงานของบริษัทและแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย โดยมีชื่อเรียกที่หลากหลาย เช่น Agent, Stockist, Distributer, Dealer, Concessionaire เป็นต้น ทำให้การบริหารช่องทางจัดจำหน่ายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง
      อบรม สัมมนา แผนกลยุทธ์ของบริษัท
      อบรม สัมมนา การให้การสนับสนุนของบริษัท
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติและความพร้อมของตัวแทนจำหน่าย
      อบรม สัมมนา ขนาดของธุรกิจที่คุ้มค่ากับการลงทุนของตัวแทนจำหน่าย
      อบรม สัมมนา การตกลงร่วมกันในด้านเป้าหมายและขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
      อบรม สัมมนา บุคลากรของบริษัทที่ร่วมงานกับตัวแทนจำหน่าย


อบรม สัมมนา การบริหารและทำงานร่วมกันกับตัวแทนจำหน่ายที่ขาดความพร้อมในปัจจัยดังกล่าว ก็จะส่งผลกระทบต่อการขายของตัวแทนจำหน่ายไปด้วย ทำให้เป้าหมายยอดขายรวมของบริษัท พลาดเป้าหมายไปด้วย

อบรม สัมมนา หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการนำความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรที่ได้ดำเนินการบริหาร ดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและพัฒนาตัวแทนจำหน่ายมาโดยตลอดรวบรวมเป็นกรณีศึกษา ในการเชื่อมโยง เนื้อหาความรู้ ประสบการณ์ และกรณีศึกษากับสถานการณ์จริง ออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ทันที

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถกำหนดแนวทางการบริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางดำเนินธุรกิจร่วมกับตัวแทนจำหน่ายให้เติบโตพร้อมๆ กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความพร้อมของทีมงานบริษัทและความพร้อมของตัวแทนจำหน่าย พร้อมกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันให้สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทต้องการได้
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถบริหารทีมงานของบริษัท ให้มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวแทนจำหน่ายได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในธุรกิจของบริษัท
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการแข่งขัน (SWOT)
      อบรม สัมมนา ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบจัดจำหน่ายประสบความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการบริหารตัวแทนจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารตัวแทนจำหน่าย


อบรม สัมมนา หลักการสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด
      อบรม สัมมนา การจัดแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจลักษณะของตัวแทนจำหน่าย
      อบรม สัมมนา การกำหนดกลยุทธ์การขายร่วมกับตัวแทนจำหน่าย
      อบรม สัมมนา การวางแผนและสร้างโอกาสทางการขาย
      อบรม สัมมนา Workshop : ออกแบบโปรแกรมการกำหนดกลยุทธ์การขายของตัวแทนจำหน่าย


อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางเพื่อการบริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย
      อบรม สัมมนา เป้าหมายร่วมของบริษัทกับตัวแทนจำหน่าย
      อบรม สัมมนา แผนงานปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน
      อบรม สัมมนา การสร้างทีมงานบุคลากรที่เหมาะสม
      อบรม สัมมนา การบริหารงาน & ประสานงานอย่างมีระบบ
      อบรม สัมมนา การกำหนดระบบสร้างการจูงใจ
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดโครงสร้างและแผนงานที่เหมาะสม
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การนำเสนอแผนการทำงานร่วมกัน


อบรม สัมมนา การพัฒนาทีมงานของบริษัทให้พร้อมกับการบริหารตัวแทน
      อบรม สัมมนา จิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงาน
      อบรม สัมมนา สอนงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
      อบรม สัมมนา การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหา & การตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงานของตัวเอง


อบรม สัมมนา การบ้าน : เพื่อการฝึกฝนและปฏิบัติจริง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

อบรม สัมมนา วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการแผนกขาย และหัวหน้าทีมงานขาย
ผู้บริหารตัวแทนจำหน่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวแทนจำหน่าย
ผู้ที่คอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือตัวแทนจำหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม

Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|