(หลักสูตร 2 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

อบรม หลักสูตร เทคนิคการขายสร้างผลการปฏิบัติงาน

(Performance Selling Techniques)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 15 มิ.ย. 60

   หลักการและเหตุผล

บทบาทนักขายในเชิงที่ปรึกษา มีความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างมากมายในธุรกิจ สินค้าและบริการในเชิงสินค้าอุตสาหกรรม การเรียนรู้และเข้าใจหลักพื้นฐานของบทบาทนักขายในเชิงที่ปรึกษา เพื่อทำให้นักขายเกิดความมั่นใจในตัวเอง สามารถสร้างกระบวนการขายในเชิงที่ปรึกษา ได้อย่างมีประสิทธิผล สร้างผลปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของสมอง 4 ส่วน (Whole Brain Literary) จะทำให้นักขายรู้จักตัวเอง เข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง สามารถดำเนินการขายตามกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิผล

เทคนิคการขายสร้างผลการปฏิบัติงาน


การนำเสนอแนวทางที่เป็นคุณค่าตอบสนองความต้องการของลูกค้า จะสามารถพิชิตใจลูกค้าได้ โดยการให้ความสำคัญ ดังนี้...
      ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
      กลยุทธ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying Strategy)
      การฟังที่ความต้องการของลูกค้าด้วย 4C
      การจูงใจลูกค้าให้เห็นประโยชน์ด้วย Positive Psychology
      การใช้คำถามเปิดเชิงบวก ปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ลูกค้า
      การทำให้ลูกค้าคล้อยตามด้วยเทคนิค NLP

การพัฒนาทักษะการขายในเชิงที่ปรึกษา เป็นปัจจัยสำคัญที่นักขายต้องได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้สามารถแนวทางการขาย (Solution Selling) ของตัวเองได้ เกิดความมั่นใจในการดำเนินการขายของตัวเอง สามารถพิชิตเป้าหมายยอดขายได้ตามที่กำหนดไว้

เทคนิคการขายสร้างผลการปฏิบัติงาน

   วัตถุประสงค์

เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักพื้นฐานของการขายในเชิงที่ปรึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวเองกับ DISC และเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าด้วยสมอง 4 ส่วน พร้อมเข้าใจความต้องการของสมองของลูกค้า (Brain Need) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในงานขายได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอคุณค่าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการขายใน Style ของตัวเอง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง ในการไปดำเนินงานขาย
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์ในการประเมินลูกค้า และสร้างแนวทางที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

   รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

Day I : หลักพื้นฐานของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
การเรียนรู้และเข้าใจบทบาทนักขายในฐานะที่ปรึกษา
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานขายเชิงที่ปรึกษา
      แนวทางการพัฒนานักขายในเชิงที่ปรึกษา
      เรื่องสำคัญที่นักขายเชิงที่ปรึกษาใช้ดำเนินการ
      ตารางดำเนินการขายของนักขายแต่ละประเภท
      Workshop : คุณเป็นนักขายประเภทไหน?

การพัฒนาการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า (Selling Skill With DISC)
      การเรียนรู้และเข้าใจสมอง 4 ส่วน (Whole Brain Literary)
      คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทาง DISC
      การนำเสนอขายให้ตอบ CARES ของลูกค้า (Brain Need)
      การประยุกต์ทักษะการขายกับรูปแบบ DISC
      การใช้ทักษะการขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
      Workshop : กำหนดแนวทางการใช้ทักษะการขายกับลูกค้า
      Role Playing : การฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับการใช้ทักษะการขาย

เทคนิคการสร้างคุณค่าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
      การเรียนรู้และเข้าใจ “กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Adaption Process)”
      การฟังลูกค้า...ประเมิน 4C เพื่อเสนอ 4P
      การจูงใจให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ด้วย Positive Psychology
      การใช้คำถามเปิดเชิงบวก ปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ลูกค้า
      การทำให้ลูกค้าคล้อยตามด้วยเทคนิค NLP
      Role Playing : การสร้างคุณค่าให้ตอบสนองความต้องการลูกค้า

การสร้างแนวทางการนำเสนอขายพิชิตใจลูกค้า
      การเตรียมตัวกับ “กระบวนการขายตอบความต้องการ (Selling Process)”
      ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
      เทคนิคการค้นหาความต้องการลูกค้าด้วยคำถามทรงพลัง
      การเรียนรู้กลยุทธ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying strategy)
      Role Playing : เทคนิคการนำเสนอให้สอดคล้องกับลูกค้า

Day II : การพัฒนาทักษะการขายในเชิงที่ปรึกษา
กระบวนการดำเนินงานขายในเชิงที่ปรึกษา
      ขั้นตอนในการดำเนินงานขาย
      การวิเคราะห์โอกาสในการขาย       การวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
      การประเมินความคุ้มค่าในการแข่งขัน
      การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
      Workshop : การสร้างกระบวนการดำเนินการขายของตัวเอง

การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
      นิยามการนำเสนอการขายที่ดี (กรอบความคิด)
      จุดประสงค์ของการนำเสนอขายทั่วๆไป
      องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอขาย
      การสร้างเทคนิคการนำเสนอขายของตัวเอง
      Workshop : การนำเสนอขายด้วย Style ของตัวเอง
      Role Playing : การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ

การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN เชิงสร้างสรรค์
      จุดประสงค์ของการเจรจาต่อรอง
      ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
      หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
      วิธีการเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
      Workshop : กำหนดแนวทางการเจรจาต่อรอง
      Role Playing : การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN

การสร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น
      กระตุ้นสัญญาณซื้อของลูกค้าอย่างมีระบบ
      การเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าอย่างแท้จริง
      วิธีรับมือกับการคัดค้านทุกรูปแบบ
      การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
      Role Playing : เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น

การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      การบรรยายเนื้อหา
      Work shop สร้างสถานการณ์
      เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|