In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ

(Proactive Working)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 15 DEC 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การทำงานเชิงรุกไม่ใช่การก้าวร้าวแต่เป็นการทำงานที่มีความมุ่งมั่นในเป้าหมาย โดยการเชื่อมั่นในความเป็นตัวของตัวเอง ยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข โดยไม่ย่อท้อ จนกว่างานนั้นจะประสบความสำเร็จ โดยการเลือกที่จะตอบสนองสิ่งเร้าเชิงลบ ด้วยการทำงานเชิงบวกคือ ไม่ยอมแพ้กับปัญหา

อบรม สัมมนา การกล้าแสดงความคิดเห็นและยืนยันในแนวความคิดของตัวเองในการเอาชนะปัญหา ต้องใช้ความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในตัวเองและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่เราผ่านมาได้ โดยการรับฟังแนวความคิดของผู้อื่นและเสนอแนวความคิดของเราจากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่จินตนาการไปเองว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไร แต่ให้ข้อมูลและ/หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นตัวตัดสินในการกำหนดแนวทางแก้ไข และสามารถนำไปสู่สภาวะการชนะทั้งคู่ (WIN:WIN)

อบรม สัมมนา การทำงานเชิงรุกที่ยั่งยืน ควรให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เพราะเราไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเราคนเดียว และทีมก็ต้องทำงานร่วมกับทีมอื่นๆ ดังนั้นการสร้างทีมเวิร์คให้เกิดขึ้นย่อมมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยที่เราพัฒนาตัวเองให้เวิร์คก่อน แล้วหากคนส่วนใหญ่เวิร์คก็จะทำให้ทีมเวิร์คเกิดขึ้น เมื่อหลายๆทีมเวิร์คก็จะทำให้องค์กรเวิร์คและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพี่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ ในการเอาชนะปัญหาด้วยความเชื่อมั่นในข้อมูลและประสบการณ์ของตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองในการกล้าแสดงความคิดเห็นและ แสดงจุดยืนของตัวเองในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของทีม
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม โดยที่พัฒนาตัวเองให้เวิร์คก่อน

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

อบรม สัมมนา การสร้างภาวะโปรแอกทีฟด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา เรียนรู้อิสรภาพในการเลือก
      อบรม สัมมนา ขยายขอบเขตแห่งอิทธิพลของตัวเอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการพัฒนาตัวเอง
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ในการทำงาน


อบรม สัมมนา การแสดงความคิดเห็นและจุดยืนของตัวเองอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา เริ่มต้นที่แนวความคิดเชิงบวก
      อบรม สัมมนา ค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข
      อบรม สัมมนา รู้จักแก้ปัญหาเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN
      อบรม สัมมนา มุ่งสู่เป้าหมายของทีมเป็นสำคัญ


อบรม สัมมนา การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
      อบรม สัมมนา รู้จักจุดแข็งของตัวเอง
      อบรม สัมมนา สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ(EQ)
      อบรม สัมมนา การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญที่ทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา เอาใจเขามาใส่ใจเรา
      อบรม สัมมนา คุณต้องเวิร์คก่อน...ทีมจึงจะเวิร์ค


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน: การสร้างแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยทำให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที

อบรม สัมมนา เนื้อหาของหลักสูตรถูกถ่ายทอดหลากหลายวิธี เช่น
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : ทำให้เห็นภาพ และ เข้าใจทฤษฎีอย่างรวดเร็ว
      อบรม สัมมนา Workshop : ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที่ประชุม
      อบรม สัมมนา Role Playing : มองเห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในทันที

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายและแผนงานในการพัฒนาตัวเอง จนเกิดเป็นความรับผิดชอบในเป้าหมายของตัวเอง

อบรม สัมมนา กำหนดแบบฝึกฝน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ และกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|