(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

(Problem Solving & Decision Making)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
หน้าหลัก หลักสุตร หลักสูตร In-house กลุ่มหลักสูตรการบริหาร การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
update 26 พ.ย. 57
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การคิดที่ถูกต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และกล้าในการตัดสินใจ โดยใช้ทั้งข้อมูล, ความคิดอย่างเป็นธรรมและเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอเป็นเรื่องท้าทาย ไม่ใช่ความเครียด ความกังวลหรือความกลัวอีกต่อไป

อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ ดังนั้น เราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา จึงควรจะ...
      อบรม สัมมนา เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา
      อบรม สัมมนา เผชิญกับสถานการณ์แห่งความจริง
      อบรม สัมมนา มองที่เป้าหมายไม่ใช่อุปสรรค
      อบรม สัมมนา กล้าตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่น
      อบรม สัมมนา ยอมรับในผลลัพธ์เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป

อบรม สัมมนา การเรียนรู้เครื่องมือในการคิดให้เข้าใจยังไม่เพียงพอ ต้องสามารถนำคุณสมบัติต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ Style ของตัวเองจึงจะเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ซึ่งจะมีแนวความคิดเบื้องต้นดังนี้...
      อบรม สัมมนา มองปัญหาเป็นโอกาสของการพัฒนา
      อบรม สัมมนา การลงมือทำให้ได้ความสำเร็จกับประสบการณ์
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงบวกเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ
      อบรม สัมมนา เผชิญกับปัญหาด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง

อบรม สัมมนา หลักการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบนั้น ควรให้ความสำคัญในเรื่อง...
      อบรม สัมมนา การพัฒนาความคิดด้านต่างๆ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้
      อบรม สัมมนา การมีแนวความคิดเชิงบวกต่อปัญหาและอุปสรรค
      อบรม สัมมนา การมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการคิดในด้านต่างๆ แล้วเลือกใช้ตามความเหมาะสมของปัญหาและอุปสรรคในแต่ละเหตุการณ์ด้วย Style ของผู้เรียน
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างเทคนิคการฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาของตัวเองอย่างมีระบบ
อบรม สัมมนา เพื่อใช้เทคนิคในการตัดสินใจที่ถูกต้องในแต่ละสถานการณ์ด้วยแนวความคิดของตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ, เทคนิค และกระบวนการในการแห้ปัญหาและการตัดสินใจผ่าน Workshop, กรณีศึกษา, การแลกเปลี่ยนและ Role Playing อยู่ตลอดเวลา

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
(การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ)

อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดด้านทักษะการคิดของตัวเอง
      อบรม สัมมนา ความหมายของทักษะการคิด
      อบรม สัมมนา การคิดแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้
      อบรม สัมมนา หลักสำคัญของการพัฒนาทักษะการคิด
      อบรม สัมมนา คุณเป็นนักคิด Style ไหน?
      อบรม สัมมนา Workshop: ทดสอบการคิดเชิงวิเคราะห์


อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
      อบรม สัมมนา การเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: การเลือกใช้ทักษะในการแก้ปัญหา


อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ สาเหตุของการไม่กล้าตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของการกล้าตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการตัดสินใจของตัวเอง
      อบรม สัมมนา Role Play: การใช้ข้อมูล, ความคิดและเทคนิคในการตัดสินใจ


อบรม สัมมนา การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา เปลี่ยนความคิด...ก้าวข้ามอุปสรรค
      อบรม สัมมนา การสร้างมุมมองเชิงบวกกับปัญหา
      อบรม สัมมนา การรับผิดชอบในการตัดสินใจทุกเรื่อง
      อบรม สัมมนา กำหนดทางเลือกเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติและฝึกฝนด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

อบรม สัมมนา การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานระดับปฏิบัติการ             
หัวหน้างาน                 
ผู้จัดการ

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|