(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตร สร้างมาตรฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
หน้าหลัก หลักสุตร หลักสูตร In-house กลุ่มหลักสูตรทั่วๆ ไป สร้างมาตรฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า
update 27 ก.ย. 59
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การสร้างมาตรฐานงานบริการให้กับลูกค้า เป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพราะลูกค้าที่เกิดความพึงพอใจก็จะซื้อซ้ำ และ/หรือ บอกต่อให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ต่อไป พลังของการบอกต่อมีคุณภาพมากกว่าการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทั่วๆ ไป หลายเท่าตัวเพราะมีการพิสูจน์แล้วว่าดีจริง

อบรม สัมมนา การสร้างมาตรฐานงานบริการคุณภาพ ควรเริ่มต้นที่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบริการ เพราะเปรียบเสมือนตัวแทนของหน่วยงานและองค์กรที่ลูกค้าสัมผัสได้โดยตรง ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องหลักๆ 5 เรื่องดังนี้
   1. การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับลูกค้า
   2. การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการให้บริการ
   3. การบริหารและลดข้อขัดแย้งในการให้บริการ
   4. การเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าระหว่างการให้บริการ
   5. การปฎิบัติตามมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ

อบรม สัมมนา การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล เป็นแนวทางการให้บริการที่สำคัญ เพราะความคาดหวังของลูกค้ากับหลักการและมาตรฐานการให้บริการอาจไม่สอดคล้องกัน ผู้ให้บริการจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและเทคนิคในการบริหารความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิดด้วยความเต็มใจ

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการบริการที่ดี และสามารถปฎิบัติตัวได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ด้วยกรอบความคิด (Mindset) ที่ถูกต้อง เหมาะสมในการให้บริการ
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิคการบริหารความขัดแย้งในระหว่างการให้บริการ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด แล้วเกิดความพึงพอใจ
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นกรอบในการปฎิบัติงานบริการ ให้เกิดประสิทธิผลต่อลูกค้าและองค์กร
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำแนวทางที่ได้เรียนรู้ไปปฎิบัติได้ทันที หลังการอบรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา หลักการบริหารที่ดี ลดข้อขัดแย้ง สร้างความพึงพอใจ
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดด้านการให้บริการที่ดี
      อบรม สัมมนา ความหมายของจิตวิทยาบริการ
      อบรม สัมมนา หลักการลดข้อขัดแย้ง สร้างความพึงพอใจ
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดหลักการบริการที่ดีของตัวเอง


อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการให้บริการ
      อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของงานบริการในความคิดของคุณ
      อบรม สัมมนา หลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพงานบริการ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การให้บริการลูกค้ามืออาชีพ


อบรม สัมมนา การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา Workshop : การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การบริหารความขัดแย้ง


อบรม สัมมนา การสร้างมาตรฐานบริการคุณภาพ เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า
      อบรม สัมมนา ลูกค้าคาดหวังอะไรจากงานบริการของเรา? (รู้เขา)
      อบรม สัมมนา บุคลิกลักษณะเด่นในการให้บริการของเรา? (รู้เรา)
      อบรม สัมมนา การสร้างมาตรฐานงานบริการคุณภาพ
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างมาตรฐานงานบริการของตัวเอง


อบรม สัมมนา การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|