In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร พัฒนาพนักงานขาย ณ.จุดขาย

(Sale POS)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 11 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา พนักงานขาย ณ.จุดขายมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อการขายสินค้าที่มีการแสดงสินค้าตามจุดขายต่างๆ เพราะสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้นและซื้อปริมาณที่มากขึ้นกว่าการที่สินค้าต้องขายตัวเอง

อบรม สัมมนา ลูกค้าที่ซื้อสินค้านั้นมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน หากพนักงานขายสามารถรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ ก็จะสามารถนำเสนอสินค้าให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าโดยตรง ทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นการได้รับชัยชนะของทั้ง 2 ฝ่าย คือ ลูกค้าและพนักงานขาย

อบรม สัมมนา พนักงานขายที่ได้รับการฝึกอบรมในด้าน Hard Skill เช่น การกล่าวต้อนรับ, การนำเสนอขาย, เทคนิคการขาย, การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย จะทำให้สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการขายได้อย่างเป็นระบบและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการขายอย่างมีประสิทธิผล

อบรม สัมมนา การพัฒนาด้าน Soft Skill ให้กับพนักงานขายก็นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้พนักงานขายมีความรักในงานขายและสนุกสนานในการที่ได้พูดคุยกับลูกค้า เช่น การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย, การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า และการกระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้น เมื่อพนักงานขายสามารถพัฒนาด้านต่างๆจนเป็นธรรมชาติแล้วย่อมส่งผลต่อยอดขายอย่างแน่นอน

"การขายเป็น " เกมส์ตัวเลข " คุณต้องพูดคุยกับลูกค้าให้มากพอ
แล้วในที่สุด คุณจะพบคนที่อยากซื้อเอง คุณต้องอดทนจนกว่าจะสำเร็จ"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาพนักงานขายให้มีความรู้ ความสามารถครบทุกด้าน ทั้ง Hard Skill, Soft Skill และ Gut Skill
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้พนักงานขายสามารถขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิผลตรงความต้องการซื้อของลูกค้า
อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้พนักงานขายมีความกระตือรือร้นและสามารถพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

หัวข้อหลักในการพัฒนานักขายมืออาชีพ

อบรม สัมมนา ด้าน Hard Skill
      อบรม สัมมนา เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ของพนักงานขาย
      อบรม สัมมนา การเตรียมตัวก่อนการขาย
      อบรม สัมมนา การนำเสนอให้ประทับใจ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการขายเพื่อกระตุ้นการซื้อ
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองแบบWIN:WIN
      อบรม สัมมนา การปิดการขายอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา เทคนิคการขายสินค้าเพิ่มหลังจากปิดการขายแล้ว


อบรม สัมมนา ด้าน Soft Skill
      อบรม สัมมนา ทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย
      อบรม สัมมนา การมุ่งมั่นต่อเป้าหมายยอดขาย
      อบรม สัมมนา การกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้น
      อบรม สัมมนา สร้างความประทับใจให้ลูกค้า


อบรม สัมมนา ด้าน Gut Skill
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจัด Display ให้โดนใจ
      อบรม สัมมนา สร้างการสะดุดตาด้วย POP
      อบรม สัมมนา ส่งมอบคุณค่าของสินค้าที่ลูกค้าจับต้องได้

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จะเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตาม Style ที่เหมาะสมกับตนเอง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมแบบ Training เพื่อให้ความรู้ในเชิง Hard Skill เพื่อให้ผู้เรียนได้จดจำเทคนิคที่มีประโยชน์ต่องานขายและตนเอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับตัวเองไปปรับใช้กับแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่ให้ดีขึ้นมีประสิทธิผลมากขึ้น

อบรม สัมมนา การอบรมแบบ Coaching เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา Soft Skill ด้วยตัวเอง โดยวิทยากรทำหน้าที่เป็นเพียงแค่กระจกเงา ทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา การทำกิจกรรมย่อย Work Shop ที่สอดแทรกในแต่ละช่วงของการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้คิด, วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำไปฝึกฝนต่อได้ในอนาคต

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขายประจำจุดขาย
หัวหน้าทีม PC

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|