(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตร นักขายมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
หน้าหลัก หลักสุตร หลักสูตร In-house กลุ่มหลักสูตรงานขาย นักขายมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา
update 27 ก.ย. 59
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การขายสินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ Solution ควบคู่กับเทคนิคการขายที่ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นแล้วตัดสินใจเลือกใช้บริการนั้น ต้องพัฒนานักขายให้เป็นมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา สามารถร่วมทำงานเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้

อบรม สัมมนา การพัฒนานักขายในเชิงที่ปรึกษา ต้องมุ่งเน้นให้ด้านต่างๆ ดังนี้
      อบรม สัมมนา ความเชี่ยวชาญในเรื่อง Solution ของสินค้าและบริการ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเสนอและค้นหาความต้องการอย่างมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา การสร้าง Solution ร่วมกับลูกค้าที่ตรงความต้องการ
      อบรม สัมมนา การทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นทั้งระบบ การเจรจาต่อรองให้ลูกค้ามองเห็นประโยชน์และคุณค่า

อบรม สัมมนา กระบวนการดำเนินงานขายในเชิงที่ปรึกษา มีขั้นตอนและแนวทางแตกต่างจากการขายทั่วๆ ไป เพราะลูกค้ามีความคาดหวังจากพนักงานขายในฐานะที่ปรึกษาที่สามารถช่วยเขาดำเนินการค้นหา Solution ที่เหมาะสมกับความต้องการอย่างแท้จริง ไม่ใช่สินค้า/บริการสำเร็จรูป ดังนั้นกระบวนการดำเนินงานขายในลักษณะนี้ จึงต้องมีความละเอียด เชี่ยวชาญและครบถ้วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจให้ลูกค้ามองเห็นประโยชน์ของ Solution ที่นำเสนอ

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการขายในเชิงที่ปรึกษาได้ด้วยตัวเอง อย่างเข้าใจและเชื่อมั่นว่าสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดกระบวนการขายในฐานะที่ปรึกษากับลักษณะงานขายของตัวเองได้ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะไปปฎิบัติ
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจการพัฒนาคุณสมบัติของนักขายในฐานะที่ปรึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้อย่างเหมาะสมใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานขายเชิงที่ปรึกษา
      อบรม สัมมนา งานขายมีความสำคัญอย่างไร?
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของนักขายมืออาชีพเป็นอย่างไร?
      อบรม สัมมนา การขายในฐานะที่ปรึกษามีลักษณะอย่างไร?
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติเด่นของนักขายเชิงที่ปรึกษามีอะไรบ้าง?

อบรม สัมมนา กระบวนการดำเนินงานขายในเชิงที่ปรึกษา
      อบรม สัมมนา การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา ค้นหาความต้องการซื้อที่แท้จริงจากลูกค้า
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์ Solution ที่เหมาะสมต่อความต้องการ
      อบรม สัมมนา การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา ดำเนินการปิดการขายแบบมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา Workshop I : สร้างกระบวนการขายของตัวเอง

อบรม สัมมนา คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
      อบรม สัมมนา ความเชี่ยวชาญเรื่อง Solution ที่นำเสนออย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงด้านเทคนิคอย่างครบถ้วน
      อบรม สัมมนา สร้าง Solution ร่วมกับลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
      อบรม สัมมนา การทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นใน Solution
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด
      อบรม สัมมนา Workshop II : กำหนดแนวทางที่จะพัฒนาตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การขายในฐานะที่ปรึกษา

อบรม สัมมนา การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอ&การเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเสนอให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด
      อบรม สัมมนา การสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะข้อโต้แย้งด้วยการโน้มน้าว
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยนความคิดลูกค้าให้เขายินดีเปลี่ยนด้วยความเต็มใจ
      อบรม สัมมนา Workshop III : การพัฒนาเทคนิคของตัวเอง

อบรม สัมมนา การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง

อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

อบรม สัมมนา วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|