In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย

(Sales) - 2 DAY
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 14 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขายที่มีใจเต็มร้อยกับงานขาย มุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ได้รับ เอาชนะปัญหา อุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวเอง มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ กระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับงานขายตลอดเวลา ไม่โทษสภาพแวดล้อม แต่ใช้การพัฒนาตัวเองเพื่อเอาชนะเป้าหมายเป็นหลัก

อบรม สัมมนา นักขายโดยส่วนใหญ่ จะได้รับการพัฒนาเรื่องทักษะการขาย (Hard Skill ) เป็นหลักแต่มีน้อยคนที่ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านความมุ่งมั่นในการพิชิตเป้าหมาย ( Soft Skill) ทำให้การทำงานขายในยุควิกฤตนี้ เป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้น เพราะพนักงานขายจะท้อถอยบ่อยๆ ไม่กล้าพบลูกค้าเพราะไม่มีเรื่องจะพูดคุย แต่ถ้านักขายมีทัศนคติเชิงบวกต่องานขายและรักในงานขายอย่างแท้จริงแล้วจะสามารถเอาชนะปัญหาไปได้

อบรม สัมมนา การบริหารงานขายเป็นหัวใจสำคัญที่นักขายต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นักขายสมัยใหม่จะไม่เพียงแต่ขายของ แต่จะบริหารงานขายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยการให้ความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขาย และมีความสุขที่ได้ดำเนินการขายมากกว่าที่คำนึงถึงแต่ผลลัพธ์

อบรม สัมมนา ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น

"เป้าหมาย (Goal) นั้นเป็นของเรา
เราเป็นผู้ที่ต้องการพิชิตเอง ไม่มีใครสั่ง !!!่"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพี่อสร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้ายทาย อยากที่จะบรรลุความสำเร็จ
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้นักขายเข้าใจกระบวนการ การทำงานขายอย่างเป็นระบบ สามารถเผชิญกับอุปสรรค ได้อย่างมั่นใจ
อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาให้นักขายสามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อบรม สัมมนา เพื่อส่งเสริมให้นักขายสามารถค้นหาแนวทางในการทำงานที่เป็น Style ของตัวเอง

เนื้อหาของหลักสูตร

การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
Day I : การพัฒนาแนวทางการขายของตัวเอง
อบรม สัมมนา ตรวจสุขภาพของการทำงานขาย
อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน
      อบรม สัมมนา ขนาดของตลาดที่เรารับผิดชอบ
      อบรม สัมมนา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เรามุ่งหวัง
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ 4Ps
      อบรม สัมมนา เป้าหมายยอดขายกับความเป็นไปได้


อบรม สัมมนา สร้างคัมภีร์การขายของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การเตรียมตัวเรื่อง 5 รู้
      อบรม สัมมนา
การนำเสนออย่างมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา
การเจราต่อรองแบบ win : win
      อบรม สัมมนา
เทคนิคปิดการขายอย่างสร้างสรรค์

อบรม สัมมนา การบริหารงานขายลูกค้าของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน (Goal)
      อบรม สัมมนา
สร้างพิมพ์เขียวงานขายของตัวเอง (Blue Rint)
      อบรม สัมมนา
ตรวจสอบสถานะลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ (Evaluation Plan)
      อบรม สัมมนา
เปลี่ยนลูกค้าคาดหวังเป็นพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecast)
      อบรม สัมมนา
จัดทำรายงานให้หัวหน้า (Sales Report)

อบรม สัมมนา คุณสมบัติของนักขายพิชิตป้าหมาย
      อบรม สัมมนา ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
      อบรม สัมมนา
ยึดมั่นในวินัยการทำงาน
      อบรม สัมมนา
มีความรับผิดชอบในเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา
มุ่งมั่น ทุ่มเท กับงานขายจนกว่าจะสำเร็จ
      อบรม สัมมนา
สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อสร้าง“ คัมภีร์ “ การขายของตัวเอง

Day II : ตรวจสอบศักยภาพการขายของนักขาย (Clinic พนักงานขาย)
อบรม สัมมนา นำเสนอ “คัมภีร์ “ การขายของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ขนาดของตลาด
      อบรม สัมมนา บทพูดสำหรับนักขาย
      อบรม สัมมนา การจัดทำข้อมูลบริหารงานขาย
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติเด่นของตัวเอง

อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
      อบรม สัมมนา แผนงาน
      อบรม สัมมนา เป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การบริหารงาน


อบรม สัมมนา โค้ชชิ่งทีมงานในประเด็นที่สำคัญ

อบรม สัมมนา เสริมศักยภาพให้นักขาย
      อบรม สัมมนา ความสำเร็จ คือ เป้าหมาย
      อบรม สัมมนา เปลี่ยนโจทย์ เป็น เป้าหมาย, แผนงาน, การปฏิบัติ
      อบรม สัมมนา สร้างทัศนคติ " Yes ! "

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมใช้หลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิดและนำความรู้ที่ได้รับไปลงมือปฏิบัติได้ทันที เพราะเกิดความเข้าใจระหว่างการเรียนรู้ และกำหนดสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมลงมือเขียน “ เทคนิคการขายด้วยตัวเอง ” ขึ้นมาได้ ทำให้บรรยากาศสนุกสนาน ทุกคนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างแท้จริง

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ดึงศักยภาพที่มีอยู่ของตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุด ทำให้มองเห็นจุดเด่นและคุณค่าของตัวเองที่ลูกค้ามองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

อบรม สัมมนา แบบฝึกหัดเพื่อนำไปสร้างเป็นคัมภีร์การขายใน Style ของตัวเอง และสิ่งที่จะนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดเป็นความเชี่ยวชาญ และเป็นธรรมชาติในอนาคต

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|