In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร สุดยอดการบริหารงานขาย…
ของนักขายเชิงสร้างสรรค์

(Sales) - 3 Day
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 6 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา หัวใจ “การขายอย่างสร้างสรรค์” อยู่ที่ตัวตนของนักขาย ไม่ใช่อยู่ที่กระบวนการขายหรือเทคนิคการขายต่างๆ เพราะสิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้มากที่สุดระหว่างการนำเสนอขายและปิดการขายนั้น ก็คือ ความรู้สึกของนักขายนั้นว่า มีความมั่นใจในสิ่งที่เสนอขาย , มีความเป็นผู้ให้บริการ และมีความสุข หรือสนุกกับงานขายมากเท่าไร

อบรม สัมมนา ปัจจุบันอาชีพงานขาย มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เพราะความแตกต่างในเรื่องต่างๆมีน้อยลง เช่น คุณภาพของสิ่งที่นำเสนอขาย ก็มีความใกล้เคียงกันในสินค้า / บริการ ประเภทเดียวกัน , ราคาก็แตกต่างกันน้อยมาก ถ้าเทียบคุณสมบัติแบบเดียวกัน , ส่วนลดพิเศษ , ของแถม , แรงจูงใจอื่นๆ ก็ใกล้เคียงกันมาก สุดท้ายสิ่งที่ลูกค้าจะพิจารณาก็คงเหลือแค่ตัวตนของนักขายแล้วว่าจะสามารถชนะใจลูกค้าได้มากแค่ไหน

อบรม สัมมนา การนำเสนอขายนั้นไม่สำคัญเท่ากับ การรู้ความต้องการของลูกค้า เพราะหากเราไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรที่แท้จริง สิ่งที่เรานำเสนอย่อมไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการ โอกาสปิดการขายก็จะเกิดขึ้นยากมาก เพราะคงไม่มีใครซื้อสินค้า / บริการในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการแน่นอน

อบรม สัมมนา การพัฒนาทีมงานขาย จึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งนับวันจะยิ่งรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ ทีมงานขายที่ไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง หรือไม่พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆก็ต้องออกจากอาชีพไปในที่สุด

อบรม สัมมนา นักขายทุกๆคนมีความรู้ ความสามารถเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่แตกต่างกันมากที่สุด ระหว่างนักขายที่ประสบความสำเร็จมาก กับนักขายที่ประสบความสำเร็จธรรมดา คือ ความรักและทัศนคติเชิงบวกในงานขาย ดังนั้นการพัฒนานักขาย จึงต้องทำทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill ของนักขาย จึงจะทำให้เป็นนักขายที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

อบรม สัมมนา การพัฒนานักขายทุกๆคนให้สามารถเป็นมากกว่า นักขาย เป็นหัวใจขององค์กร ที่มีทั้งนักกิจกรรม นักฝึกอบรม ที่ปรึกษา และนักบริการ สำหรับลูกค้าคนสำคัญขององค์กร ด้วยโปรแกรมที่ทีมงานขายออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

"เป้าหมาย (Goal) นั้นเป็นของเรา เราเป็นผู้ที่ต้องการพิชิตเอง ไม่มีใครสั่ง !!! "

คุณสมบัติที่สำคัญของนักขาย

การวิเคราะห์ตลาด และรู้ถึงความต้องการของลูกค้า : นักขายที่มีความสามารถมองเห็นตลาดอย่างชัดเจนว่า สินค้า / บริการของเขา เหมาะกับกลุ่มลูกค้าประเภทใด และขนาดตลาดใหญ่แค่ไหน ย่อมได้เปรียบนักขายทั่วไป เพราะจะทำให้เห็นเป้าหมาย และแนวทางที่จะเดินไม่ต้องเดินหลงทาง และถ้าให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าด้วยแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยว่าจะประสบความสำเร็จ

การกำหนดเป้าหมาย , แผนงาน , พยากรณ์ยอดขาย และติดตามผล : นักขายที่ทำงานมีระบบแบบแผน และเดินตามสิ่งที่กำหนดไว้ ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท มีระเบียบวินัยในแผนงาน , ทำต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย ย่อมเป็นนักขายที่ทุกๆองค์กรต้องการ

ทักษะและความรู้ในงาน (Hard Skill) : ทักษะและความรู้ในงานเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานที่นักขายต้องรู้และศึกษา พัฒนาตัวเองจนเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ เช่น เรื่อง 5 รู้ , การนำเสนอขาย , เทคนิคการเจรจาต่อรอง , การบริหารยอดขาย เป็นต้น

ความรักในงานขาย (Soft Skill) : นักขายที่อยู่ในลำดับ 20 เปอร์เซนต์แรก ของนักขายในอุตสาหกรรมเดียวกัน จะมีความโดดเด่นในด้าน ความรักในงานขาย เพราะพวกเขาจะมีความสุขที่ได้ทำงานขายมากกว่าที่จะคิดว่าต้องทำงานขาย ดังนั้น พวกเขาจะพัฒนาตัวเองด้านต่างๆเหล่านี้อยู่เสมอ เช่น การขายด้วยใจ , การจูงใจผู้อื่น , ความคิดสร้างสรรค์ และภาวะความเป็นผู้นำ

การบริหารงานขาย (Sales Pipeline) : นักขายที่ดี จะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นเพียงผู้ขาย แต่จะปฏิบัติตัวเป็นผู้บริหารงานขายมากกว่าดังนั้นพวกเขาจะทำงานผ่านกระบวนการบริหารงานขาย (Sales Pipeline) เป็นสำคัญ ทำให้รู้ว่ามีลูกค้าคาดหวังอยู่ใน Sales Pipeline เพียงพอต่อเป้าหมายยอดขายหรือไม

เนื้อหาของหลักสูตร ( Course Outline )

วันที่ 1 : การจัดทำแผนการขายเชิงรุก
อบรม สัมมนา ตรวจสุขภาพของการทำงานขาย
      อบรม สัมมนา คุณเป็นนักขายประเภทไหน
      อบรม สัมมนา ตรวจสอบสุขภาพของการทำงานขาย
      อบรม สัมมนา แนวความคิดด้านงานขายของคุณ


อบรม สัมมนา กลยุทธ์การทำงานขายเชิงรุก
      อบรม สัมมนา การเตรียมตัวเรื่อง 5 รู้
      อบรม สัมมนา การนำเสนออย่างมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา การเจราต่อรองแบบ win : win
      อบรม สัมมนา เทคนิคปิดการขายอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การบริหารหลังการขาย


อบรม สัมมนา นักขายพิชิตเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา ขนาดของตลาดที่เรารับผิดชอบ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการวิเคราะห์ตลาดด้วย Model ต่างๆ
      อบรม สัมมนา เป้าหมายยอดขายกับความเป็นไปได้


อบรม สัมมนา การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการตั้งเป้าหมายย่อยเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่
      อบรม สัมมนา สร้างพิมพ์เขียวงานขายของตัวเอง ( Blue Rint )
      อบรม สัมมนา สร้างฐานลูกค้าใหม่ด้วย Sales Pipeline
      อบรม สัมมนา พยากรณ์ยอดขายให้แม่นยำ (Salea Forecast)


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อสร้าง" คัมภีร์ " การขายของตัวเอง

วัทที่ 2 : ตรวจสอบศักยภาพการขายของนักขาย (Clinic พนักงานขาย)
อบรม สัมมนา นำเสนอ "คัมภีร์ " การขายของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ขนาดของตลาด
      อบรม สัมมนา บทพูดสำหรับนักขาย
      อบรม สัมมนา การจัดทำข้อมูลบริหารงานขาย
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติเด่นของตัวเอง


อบรม สัมมนา เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม
      อบรม สัมมนา แนวความคิดของการขายคุณค่า
      อบรม สัมมนา การสร้างโอกาสการขายใหม่
      อบรม สัมมนา การประเมินความเหมาะสม
      อบรม สัมมนา การกำหนดกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย
      อบรม สัมมนา เจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง
      อบรม สัมมนา ศิลปการปิดการขายอย่างเหนือชั้น


อบรม สัมมนา ตรวจสุขภาพของการทำงานขาย
      อบรม สัมมนา นักขายที่องค์กรต้องการ
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติหลักของนักขายพิชิตเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา หลักสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของงานขาย
      อบรม สัมมนา สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในงานขาย

อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน
      อบรม สัมมนา เป้าหมาย (Goal) กำหนดทิศทาง
      อบรม สัมมนา การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม
      อบรม สัมมนา สร้างแผนงานขายอย่างมีระบบ
      อบรม สัมมนา ลงมือปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น
      อบรม สัมมนา สร้างความสุขกับการทำงานขาย


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อสร้าง" คัมภีร์ " การขายของตัวเอง

วันที่ 3 : การพัฒนาทีมงานขาย
อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้เทคนิคการขายของตัวเอง
อบรม สัมมนา ก้าวข้ามหลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพ
      อบรม สัมมนา การเอาชนะความกลัว
      อบรม สัมมนา การออกจาก Comfort Zone โดยการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา สร้างแรงจูงใจกับเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา ค้นหารากของปัญหาที่แท้จริง
      อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหม่


อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเอง
      อบรม สัมมนา การมีระเบียบวินัย
      อบรม สัมมนา มุ่งมั่นในเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา ความรับผิดชอบ
      อบรม สัมมนา ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน


อบรม สัมมนา เทคนิคการเขียนแผนงานขายให้แม่นยำ
      อบรม สัมมนา ประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริง
      อบรม สัมมนา Focus ลูกค้าหลักที่สำคัญ
      อบรม สัมมนา วางแผนงานให้ละเอียด
      อบรม สัมมนา ปฏิบัติตามแผนอย่างมีวินัย


อบรม สัมมนา การสร้างทีมงานขายให้เป็นมากกว่า นักขาย
      อบรม สัมมนา นักกิจกรรม
      อบรม สัมมนา นักฝึกอบรม
      อบรม สัมมนา ที่ปรึกษา
      อบรม สัมมนา นักบริการ

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้ใช้ความคิดและประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเอง ออกมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

อบรม สัมมนา การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมองเห็นตัวเอง , อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและนำสิ่งที่อยากพัฒนา ไปวางแผนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีใครบังคับ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา แบบฝึกฝนที่ออกแบบด้วยตัวเอง เพื่อนำไปทำซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเองในที่สุด ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความยั่งยืน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|