In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร สร้างคัมภีร์
การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ ของตัวเอง

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 14 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา นักขายที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน นอกจากรักในงานขายของตัวเองแล้ว ยังต้องบริหารงานขายอย่างเป็นระบบด้วย เพราะโอกาสที่จะดำเนินการขายให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องใช้ความมุ่งมั่นและอดทน หากนักขายไม่มีแผนการทำงานที่ชัดเจน ย่อมทำให้เกิดความท้อถอยกับอุปสรรคที่พบเจอและไม่ยอมสู้ต่อไป แล้วหันมาโทษสภาพแวดล้อมต่างๆ ทำให้ไม่สามารถพิชิตเป้าหมายยอดขายได้

อบรม สัมมนา การพัฒนาให้นักขายมีคัมภีร์งานขายของตัวเอง จะทำให้นักขายเกิดความเชื่อมั่นในงานขายของตัวเองมากขึ้น โดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายยอดขายด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์ขนาดตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน
      อบรม สัมมนา สร้างยอดขายด้วย Sales Pipeline
      อบรม สัมมนา ตรวจสอบลูกค้าสำคัญอย่างสม่ำเสมอ
      อบรม สัมมนา สร้างคู่มือการขายของตัวเอง
      อบรม สัมมนา สร้างโอกาสทางการขายอย่างต่อเนื่อง

อบรม สัมมนา การขายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้น การกระตุ้นและฝึกอบรมให้นักขายสามารถเขียนแผนงานขายของตัวเองได้เท่ากับมีแผนที่การทำงานที่ชัดเจน ทำให้นักขายสามารถเผชิญกับการแข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบันได้มากขึ้น เพราะเห็นทิศทางการทำงานของตัวเองที่ชัดเจนขึ้น สามารถทำงานตามพื้นฐานที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน จึงไม่ตื่นตระหนกกับเป้าหมายยอดขาย แต่จะเร่งตัวเองให้ตามงานขายตามแผนให้ครบถ้วน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อมุ่งเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักขายสามารถเขียนแผนงานขายของตัวเองด้วยความมั่นใจและครบถ้วน
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนมีคัมภีร์ทำงานขายของตัวเองอย่างละเอียด สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงหลังการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักขายในการทำงานขายของตัวเองให้สามารถพิชิตเป้าหมายยอดขายได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายยอดขายเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา เป้าหมายยอดขายหลัก ? เป้าหมายย่อย
      อบรม สัมมนา กำหนดขนาดของตลาดเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การวางแผนการปฏิบัติงานขาย
      อบรม สัมมนา Workshop: การเขียนเป้าหมายยอดขายด้วยตัวเอง


อบรม สัมมนา การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
      อบรม สัมมนา แนวความคิดของการทำ Sales Pipeline
      อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของ Sales Pipeline
      อบรม สัมมนา วิธีสร้างยอดขายจาก Sales Pipeline
      อบรม สัมมนา การประเมินยอดขายจาก Account Planner
      อบรม สัมมนา การพยากรณ์ยอดขายที่แม่นยำ
      อบรม สัมมนา Workshop: การกำหนดเป้าหมายด้วย Sales Pipeline


อบรม สัมมนา การสร้างคู่มือการขายของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การนำเสนอขาย
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา การปิดการขาย
      อบรม สัมมนา การบริหารหลังการขาย
      อบรม สัมมนา Workshop: การออกแบบคู่มือการขายของตัวเอง


อบรม สัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น
      อบรม สัมมนา รู้ลูกค้า...รู้ตัวเรา...พิชิตยอดขาย
      อบรม สัมมนา สร้างกระบวนการเจรจาต่อรองที่ชัดเจน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้าให้คล้อยตาม
      อบรม สัมมนา Workshop: บทพูดเพื่อการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์


อบรม สัมมนา สร้างโอกาสทางการขาย
      อบรม สัมมนา เครื่องมือประกอบงานขาย
      อบรม สัมมนา กิจกรรมส่งเสริมการขาย
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ตารางลูกค้า-สินค้า
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแนวทางการดำเนินงานขายของตัวเอง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง

อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
การบรรยายเนื้อหา
Work shop สร้างสถานการณ์
เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

อบรม สัมมนา วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู่เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย                                                
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|