In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
 
อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ
Service Plus
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 
หลักการและแนวความคิด
โดยปกติในสถานการณ์ปัจจุบัน จะเห็นว่ามีผู้หันมาให้ความสนใจงานทางด้านงานบริการเป็นส่วนมากและพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ เพราะงานบริการเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยใจ สมดังคำกล่าวของท่านผู้รู้ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ได้ใจชื่อว่าได้ทุกอย่าง” ดังนั้นหากหน่วยงานหรือองค์กรใดต้องการประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องผ่านด่านใจของลูกค้ามีการจัดการด้านบริการให้เป็นเลิศเพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้ได้กลับมาใช้บริการอีกนั่นเอง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.
เพื่อส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานด้านบริการได้อย่าง ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน
2.
เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นนักบริการที่ดีและ สามารถฝึกฝน พัฒนาตนเองด้านการบริการจนบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
3.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีความก้าวหน้าในส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร
5. เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้ผลกำไรสูงสุดจากการประกอบธุรกิจ
หัวข้อการอบรม
การปรับและสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการ
งานบริการกับพันธกิจและค่านิยมหลักขององค์กร
ปัจจัยที่มีอิทธิผลและสัมพันธ์กับงานบริการ
7 หัวใจหลัก ที่ควรตระหนักในงานบริการ
ทัศนคติกับเส้นทางสู่การบริการที่เป็นเลิศ
การสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับลูกค้า
เทคนิคการต้อนรับ/การต้อนรับการกลับมาอีกครั้ง
เทคนิคการบริการเพื่อสร้างความชื่นชมยินดีตลอดไป
วิธีการ (ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบัติการ 80%)
การบรรยาย-สาธิต
ระดมสมอง – เกมประกอบหลักสูตร - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
พนักงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 
 
Download Course outline ได้ที่นี่
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
|