อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร คิด(นอกกรอบ) อย่างไร พัฒนางานให้เป็นเลิศ

(Excellence Thinking)
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 15 SEP 2014

"ผลงานที่หลากสไตล์ เริ่มจากแนวคิดที่หลากหลาย"

หลักการและความสำคัญ

อบรม สัมมนา ความคิดของเรานั้น ไม่เคยหยุดนิ่งทำงานตลอด 24 ชั่วโมง คิดในด้านบวก ด้านลบ คิดแล้วมีประโยชน์และคิดเรื่อยเปื่อย เราควรหันมาจัดการกับความคิดและจัดลำดับความคิดของเราให้ได้สิ่งที่ดีมีประโยชน์ ในกับชีวิตและการทำงานได้อย่างมีพัฒนาการ

อบรม สัมมนา ความคิด เป็นสิ่งที่หลายองค์กรให้ความสำคัญมาก เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ไขปัญหา ทั้งหมดนี้มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวง การคิดที่เราสามารถพัฒนาได้นั้นเรียกว่าพรแสวง หรือการฝึกฝนให้กระบวนการคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อบรม สัมมนา การเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติขององค์กร และการดำเนินชีวิต หากเราสามารถฝึกฝนความคิดให้ทันต่อเหตุการณ์และประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นประโยชน์ต่องานและองค์กรที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหนือชั้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดและรูปแบบการคิดที่หลากหลาย
2. เพื่อฝึกฝนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างนอกกรอบ
3. เพื่อนำการคิดหลากสไตล์มาประยุกต์ใช้จริงในงานของตนเอง และการดำเนินชีวิต
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เลือกสไตล์การคิดในแนวทางที่เหมาะสมกับงานของตนเอง

หัวข้อการอบรม

อบรม สัมมนา รู้จักตัวเอง กับแนวการคิดที่แตกต่าง
        อบรม สัมมนา รู้จักการคิดแบบหลากหลายของตนเอง
        อบรม สัมมนา เรียนรู้หลักการคิดแบบในกรอบและนอกกรอบ
        อบรม สัมมนา เทคนิคการพัฒนาแนวคิด และการคิดอย่างสร้างสรรค์


อบรม สัมมนา รู้จักแนวการคิดแบบสร้างสรรค์ (นอกกรอบ)
        อบรม สัมมนา ความหมายของการคิดแบบต่างๆ
        อบรม สัมมนา ความสำคัญของการคิดต่อการทำงาน
        อบรม สัมมนา รูปแบบการคิดที่สามารถนำสู่ความแตกต่าง


อบรม สัมมนา เทคนิคการพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์(นอกกรอบ)
        อบรม สัมมนา นิยามการคิดของเรากับงานที่ได้รับมอบหมาย
        อบรม สัมมนา ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 360 องศา
        อบรม สัมมนา สร้างโจทย์การคิดด้วยตนเองสม่ำเสมอ


อบรม สัมมนา เทคนิคการนำความคิด(นอกกรอบ) ขยายผลสู่ทีม
        อบรม สัมมนา สร้างชิ้นงานใหม่เพื่อพัฒนาการคิดแบบทีม
        อบรม สัมมนา สร้างการระดมความคิดของทีมในการแก้ไขปัญหา
        อบรม สัมมนา สร้างวิธีการบริหารงานของตนเองกับทีมอย่างสร้างสรรค์
        อบรม สัมมนา ลดการยึดติดกรอบความคิดแบบเดิม

อบรม สัมมนา การเขียนสไตล์การคิดของตนเอง : ออกแบบความคิดใหม่ในงานเดิมแบบ (นอกกรอบ)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

อบรม สัมมนา พนักงานทุกตำแหน่ง
อบรม สัมมนา ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ
อบรม สัมมนา ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมทีมงาน
อบรม สัมมนา ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
        อบรม สัมมนา Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
        อบรม สัมมนา Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
        อบรม สัมมนา Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
        อบรม สัมมนา Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
        อบรม สัมมนา Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
        อบรม สัมมนา Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

อบรม สัมมนา ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

 Download Course outline ได้ที่นี่
 
 
 
 
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|