อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

(Professional Tele Sale Planing) - หลักสูตร 2 วัน
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 15 SEP 2014

"การขายทางโทรศัพท์ สร้างความประทับใจ ใส่ใจแผนงาน บริหารยอดขาย "

หลักการและความสำคัญ

อบรม สัมมนา การแข่งขันทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน มีแนวคิดทั้งด้านการเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย หรือทำทั้งสองอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงศักยภาพการบริหารองค์กร

อบรม สัมมนา เป็นที่น่าสนใจว่าปัจจุบันการใช้โทรศัพท์ในการขายเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มยอดขาย ได้อย่างคุ้มค่าจึงควรมีการพัฒนากระบวนการและเทคนิคให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ

อบรม สัมมนา การขายทางโทรศัพท์เป็นเทคนิคที่สามารถพัฒนาเป็นการขายแบบเห็นหน้าเห็นตา ได้อย่างมีคุณภาพจากพื้นฐานการถูกปฏิเสธบ่อยครั้ง จึงสามารถบริหารสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่นใจ

อบรม สัมมนา การเผชิญกับข้อร้องเรียนของลูกค้า สามารถปรับเปลี่ยนเป็นโอกาสในการสร้างยอดขายได้มืออาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร์

1. เพี่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จัก และเข้าใจวิธีการวางแผนงานอย่างมืออาชีพ ด้วยตัวเอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการเปิดการขาย จับสัญญาณลูกค้า สร้างความประทับใจ ขจัดข้อร้องเรียนและปิดการขาย และบริหารงานขายได้อย่างมืออาชีพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการทำงานอย่างมีความสุขในการพิชิตเป้าหมาย

หัวข้อการอบรม

DAY : 1
อบรม สัมมนา ละลายพฤติกรรมก่อนการอบรม
        อบรม สัมมนา แนะนำตัวเอง (ชื่อ-สกุล, จุดเด่นของตนเอง และความฝัน)
        อบรม สัมมนา กลุ่ม (ประชุมตั้งชื่อกลุ่ม พร้อมตั้งสโลแกนหรือมีท่าประกอบให้มีความหมายเป็นภาพลักษณ์ของกลุ่ม)


อบรม สัมมนา สำรวจตัวเองเกี่ยวกับงานขายในความคิดของคุณ
        อบรม สัมมนา นิยามงานขายทางโทรศัพท์ของตนเองอย่างไร ?
        อบรม สัมมนา วัดระดับการรักในงานขายของคุณ ว่ามีมากเพียงใด ?
        อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกันความสามารถด้านงานขายทางโทรศัพท์
        อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางเพื่อก้าวข้ามอย่างสร้างสรรค์(Work Shop)


อบรม สัมมนา เทคนิคการเปิดใจลูกค้าด้วยความประทับใจและสร้างคุณค่าให้องค์กร
        อบรม สัมมนา รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
        อบรม สัมมนา นำเสนอคุณค่าของตัวเองและองค์กร ในมุมมองที่ลูกค้าคาดหวังด้วยคำสำคัญ “Key Word”


อบรม สัมมนา เทคนิคการสื่อสาร…ได้ทั้งใจและงาน
        อบรม สัมมนา ฟัง คิด ถาม เขียน พูด ด้วยการเตรียมตัวสนทนาแบบกำหนดเวทีการสนทนา
        อบรม สัมมนา ทัศนคติ “Yes” กับการสื่อสารที่สนุกและท้าทาย
        อบรม สัมมนา การสื่อสารสไตล์ต่างๆ ที่เสริมพลังความสำเร็จ


อบรม สัมมนา วางแผนการขายทางโทรศัพท์อย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ
        อบรม สัมมนา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายขององค์กร ด้วย 5 W 1H (What,Where,When,Why,Who,How)
        อบรม สัมมนา เทคนิคการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์
        อบรม สัมมนา เทคนิคการตั้งเป้าหมายกับการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
        อบรม สัมมนา เทคนิคการเขียนสคริปด้วย 5 รู้สำคัญ ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย(Work Shop)


อบรม สัมมนา การฝึกปฏิบัติการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ (Role Playing)
        อบรม สัมมนา วางกรอบการสนทนา 2 นาที กับหัวข้อเหล่านี้(ลูกค้า,สินค้า,วิธีการพูด และวัตถุประสงค์ครั้งนี้ที่ยกหู)
        อบรม สัมมนา เทคนิคเปิดการสนทนาด้วย Key Word สำคัญ (บอกคุณค่าขององค์กร)
        อบรม สัมมนา เทคนิคการเก็บข้อมูลด้วย Checklist ความต้องการ
        อบรม สัมมนา วิเคราะห์ระดับความสนใจลูกค้า (ด้วยข้อกำหนดของเราหรือองค์กร)
        อบรม สัมมนา การฝึกปฏิบัติการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยสคริป (Role Playing)


อบรม สัมมนา ถาม-ตอบ

DAY : II
อบรม สัมมนา สำรวจแนวคิดด้านการขายอีกครั้ง
        อบรม สัมมนา ทัศนคติต่องานขายของคุณ
        อบรม สัมมนา ระดับความล้มเหลวทางการขายที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางการขจัดความล้มเหลว

อบรม สัมมนา เปลี่ยนความคิด…พลิกชีวิตงานขายของคุณ…ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา อดีต ปัจจุบัน อนาคต กับวงจรความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
        อบรม สัมมนา วิธีการก้าวข้ามอาการ “ล้มเลิก” กับเทคนิค “นักขายหัวใจสีแดง”


อบรม สัมมนา การติดตามและวิเคราะห์ยอดขายอย่างมืออาชีพ (Work Shop)
        อบรม สัมมนา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ (เหตุการณ์)
        อบรม สัมมนา การประเมินผลสำเร็จงานขาย ด้วย ฟอร์มประเมินความคาดหวัง
        อบรม สัมมนา ความถี่ในการติดตามผลการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยข้อกำหนดร่วมกัน


อบรม สัมมนา การปรับปรุงและพัฒนาแผนการติดต่อกับลูกค้า
        อบรม สัมมนา เทคนิค 3 ช่องมหัศจรรย์ กับการพัฒนาการติดต่อกับลูกค้า
        อบรม สัมมนา พัฒนาคู่มือการติดต่อกับลูกค้าในสไตล์ตัวเอง


อบรม สัมมนา กลยุทธ์การเพิ่มการขาย
        อบรม สัมมนา วางแผนการขายด้วยด้วย Blue Print
        อบรม สัมมนา บริหารยอดขายด้วย Sales Pipeline
        อบรม สัมมนา บริหารลูกค้าด้วย Sales Management Report ( SMR )
        อบรม สัมมนา เพิ่มลูกค้าด้วยตารางหลักการตลาด (ตลาด/ลูกค้า)


อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเสนอขายเพื่อสร้างความประทับใจลูกค้า
        อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำถามค้นหาความต้องการ
        อบรม สัมมนา เทคนิคบริหารความคาดหวังของลูกค้า
        อบรม สัมมนา เทคนิคเปิดการสนทนาด้วย Key Word สำคัญ (บอกคุณค่าขององค์กร)
        อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเสนอขายและสร้างยอดขายด้วยความประทับใจ
        อบรม สัมมนา เทคนิคการปิดการขายอย่างสร้างสรรค์
        อบรม สัมมนา จำลองสถานการณ์การติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ (Role Playing)


อบรม สัมมนา คุณสมบัตินักขายที่องค์กรต้องการ
อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง (การบ้านสำหรับฝึกฝน)
อบรม สัมมนา ถาม-ตอบ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

อบรม สัมมนา พนักงานขาย
อบรม สัมมนา ผู้จัดการทีมงานขาย
อบรม สัมมนา เจ้าหน้าที่เทเล/ธุรการฝ่ายขาย
อบรม สัมมนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
        อบรม สัมมนา Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
        อบรม สัมมนา Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
        อบรม สัมมนา Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
        อบรม สัมมนา Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
        อบรม สัมมนา Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
        อบรม สัมมนา Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

อบรม สัมมนา ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

 Download Course outline ได้ที่นี่
 
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|