อาจารย์ผศ.ดร.สุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา

(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course
หลักสูตร งบการเงิน และการจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครัตนโกสินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
update 9 ก.พ. 60
หลักการและเหตุผล

   งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานทางบัญชีที่จัดทำขึ้น เมื่อครบรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะ และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา งบการเงินเป็นข้อมูลที่แสดงรายละเอียด ได้แก งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน และอื่น ๆ ดังนั้น งบการเงินจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญยิ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทำความรู้จักกับบริษัทได้มากขึ้น สามารถทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกิจการได้ และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุนในกิจการได้เป็นอย่างดี

   อย่างไรก็ดี แม้ว่างบการเงินจะมีประโยชน์มาก แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่มากเช่นเดียวกัน กล่าวคือ งบการเงินเกิดจากการนำข้อมูลทางการเงินที่เกิดจากผลงานที่เกิดขึ้นและผ่านมาแล้ว ซึ่งไม่อาจทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้เสมอไป หากผู้ใช้งบการเงินพิจารณาแต่เพียงข้อมูลในอดีต อาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ หากจะขจัดข้อจำกัดดังกล่าว ผู้บริหารจึงควรศึกษารายงานการวิเคราะห์งบกรเงิน (Financial Statement Analysis) เพื่อทราบถึงฐานะและความมั่นคงของกิจการโดยการวิเคราะห์ถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานว่า มีความสามารถในการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจอย่างไร สามารถใช้แนวทางการสร้างผลกำไรในอดีตไปสู่อนาคตได้เพียงใด ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร สภาพคล่องของกิจการ และประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

   สรุปได้ว่า งบการเงินมีประโยชน์ต่อ ผู้บริหารในการใช้ข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น มีประโยชน์ต่อสถาบันการเงินในการใช้งบการเงินในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยก่อนการตัดสินใจให้กู้ บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชนทุกไตรมาส และ ทุกปีบัญชี โดยนักลงทุนจะนำข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

จุดประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ลักษณะ ความสำคัญ เทคนิคการจัดทำงบการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
2. เพื่อฝึกทักษะให้แก่ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงิน อ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผน และตัดสินใจเชิงธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

หัวข้อการอบรม (Course Outline)

1. ลักษณะของงบการเงินที่ผู้บริหารต้องการ
2. ความสำคัญของข้อมูลทางบัญชีต่อการบริหารธุรกิจ
3. เทคนิคการจัดทำงบการเงินที่สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3.1 งบแสดงฐานะการเงิน - งบกาไรขาดทุน (Income Statement)
   3.2 งบกำไรสะสม - งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)
   3.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4. เทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงิน และนำงบการเงินเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความสามารถ ในการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
   4.1 การจัดงบการเงินเปรียบเทียบ
        1. วิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)
        2. การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis)
   4.2 การนำข้อมูลจากงบการเงินมาวิเคราะห์อัตราสวนทางการเงิน
        (1) อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)
        (2) อัตราส่วนความสามารถในการกำไร (Profitability Ratios)
        (3) อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน (Leverage Ratios)
        (4) อัตราส่วนกิจกรรม (Activity Ratios)
5. การอ่านและการวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผน และตัดสินใจเชิงธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

รูปแบบการอบรม

อบรม สัมมนา การบรรยาย 5 ชั่วโมง/ฝึกปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|