In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณค่าในองค์กร

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี้
update 18 MAR 2015
หลักการและแนวความคิด

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรประสบความสำคัญคือ “คน” ซึ่งก็หมายถึงบุคลากรภายในองค์กรนั้นเอง ปัจจุบันในแต่ละองค์กรจะมีกลุ่มบุคคลต่าง Generation กันอยู่ทุกๆ องค์กร ประกอบไปด้วย

     กลุ่ม Baby Boomer (เกิดปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นไป)
     กลุ่ม Generation X (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2511- พ.ศ.2525)
     กลุ่ม Generation Y (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2526- พ.ศ. 2540)

กลุ่ม Generation Y จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในองค์กรต่างๆ และกำลังเติบโตเพื่อมาแทนตำแหน่งของ Generation X ในปัจจุบัน ซึ่งก็จะไปแทนที่ Baby Boomer ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่หัวหน้างานส่วนใหญ่ไม่สามารถบริหาร ปกครอง Generation Y ให้เพิ่มประสิทธิผลขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดการสูญเสีย Gen Y ไปเป็นจำนวนมาก

วัฒนธรรมการเข้าออกจากองค์กรของ Gen Y ถือเป็นเรื่องปกติแล้วหากสามารถทำ Gen Y มีความภักดีและมุ่งมั่นทำงานให้กับองค์กรมากขึ้น ก็จะส่งผลให้องค์กรไม่สูญเสียบุคลากรที่ดีไป ดังนั้น หัวหน้างานควรให้ความสำคัญกับการพัฒนา Gen Y อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

การเรียนรู้และเข้าใจ Gen Y อย่างแท้จริงจะทำให้เรามีเทคนิคในการเจียระไน Gen Y ให้เพิ่มคุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยตัวของ Gen Y เอง ซึ่งจะทำให้หัวหน้างานที่พร้อมกับการปรับเปลี่ยนตัวเองในการเรียนรู้และค้นหาความต้องการของ Gen Y เป็นที่ยอมรับของ Gen Y ได้ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อสร้างแนวความคิดใหม่ของหัวหน้างานที่มีต่อ Gen Y ให้เป็นเชิงบวกมากขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้หัวหน้างานมีเทคนิคในการเข้าใจ Gen Y และทำให้ Gen Y เข้าใจความหวังดีของหัวหน้ามากขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่สามารถพัฒนา Gen Y และเพิ่มคุณค่าในตัว Gen Y เพิ่มขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวคิดใหม่
      อบรม สัมมนา ความท้าทายของการพัฒนา Gen Y
      อบรม สัมมนา รู้จักและเข้าใจ Gen Y ให้ลึกซึ้ง
      อบรม สัมมนา ความเชื่อแนวใหม่เกี่ยวกับ Gen Y
      อบรม สัมมนา Workshop: ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเอง


อบรม สัมมนา แนวทางการพัฒนา Gen Y ให้มีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา อุปสรรคของการพัฒนา Gen Y
      อบรม สัมมนา ความแตกต่างของ Generation ปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการทำให้ Gen Y ปลื้มหัวหน้า
      อบรม สัมมนา การพัฒนา Gen Y ในฐานะโค้ช
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนา Gen Y ของตัวเอง


อบรม สัมมนา การเจียระไน Gen Y ให้มีคุณค่าในองค์กร
      อบรม สัมมนา ธรรมชาติของ Gen Y ที่หัวหน้าควรรู้
      อบรม สัมมนา มองจุดเด่น ท้าทาย และให้โอกาส
      อบรม สัมมนา สร้าง Gen Y ให้เป็น Talent อย่างง่ายๆ
      อบรม สัมมนา จูงใจให้ Gen Y ปรับเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
      อบรม สัมมนา Workshop: กิจกรรมเจียระไน Gen Y ให้เป็น Talent
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: สร้าง Gen Y ให้เป็น Talent

อบรม สัมมนา การเตรียมความพร้อมกับองค์การยุคใหม่ของหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
      อบรม สัมมนา การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา การสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับทุก Generation


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

อบรม สัมมนา การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

 Download Course outline ได้ที่นี้
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|