In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร คุณคือ วิทยากรคุณภาพ... เชื่อไหม?

(To Be The Good Trainer … By Coaching) - 2 Day
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 20 NOV 2014

วิทยากรที่ดี
      อบรม สัมมนา สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนผ่านการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม
      อบรม สัมมนา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ได้เหมาะสมกับผู้ฟังเป็นอย่างดี
      อบรม สัมมนา มีพลังแห่งความกระตือรือร้น ที่เกิดจากแรงกระตุ้นจากภายใน
      อบรม สัมมนา จับประเด็นความต้องการของผู้ฟังและทำให้ได้ตามนั้น
      อบรม สัมมนา ทุ่มเทความสำคัญไปที่ผู้เรียนรู้มากกว่าเทคนิคที่ใช้ในการสอน
      อบรม สัมมนา เชื่อมั่นในตัวเองและสนุกกับการฝึกอบรม

หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา ปัจจุบันองค์กรโดยส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะพัฒนา บุคลากรภายในของตัวเองให้เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพ สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และการทำให้ผู้อื่นพัฒนาตัวเอง เพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการฝึกอบรมได้อย่างทั่วถึง และเกิดความต่อเนื่องได้ดีกว่า การจ้างวิทยากรภายนอกเพียงอย่างเดียว

อบรม สัมมนา การเป็นวิทยากรที่ดีนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่หลายองค์กรยังกังวลอยู่ว่า ผู้จัดการขององค์กรนั้น สามารถเป็นวิทยากรที่ดีได้หรือไม่ เนื่องจากความรู้ความสามารถและความเข้าใจในเนื้อหาของงานนั้นมีอยู่มาก แต่การจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจนั้นกลับเป็นเรื่องที่ไม่มั่นใจ กลัวคนทำจะไม่ยอมรับ กลัวว่าจะพูดไม่ดี ก็เลยไม่อยากเป็นวิทยากร

อบรม สัมมนา วิทยากรฝึกหัดส่วนมาก คาดหวังความสมบูรณ์แบบ เลยค้นหาเทคนิคต่างๆมากมาย เพื่อทำให้ตัวเองเป็น วิทยากรที่เก่ง ให้ได้ จนลืมความเป็นตัวของตัวเอง ลืม STYLE ที่ตัวเองถนัด ลืมให้ความสำคัญกับผู้ฟัง ทำให้บอกกับตัวเองว่า ยังเป็นวิทยากรที่ไม่เก่งซักที ก็เลยไม่ยอมเป็นวิทยากร แต่จริงๆหารู้ไม่ว่าหากเปลี่ยนความคิด โดยการพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรในแบบฉบับของตัวเอง ก็จะทำให้กล้าลงมือทำมากขึ้น สุดท้ายก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เอง

อบรม สัมมนา การเป็นวิทยากรนั้นต้องเริ่มจากการ อยากเป็น แล้วเตรียมตัวเพื่อนำไปสู่การลงมือทำ(ฝึกฝน) ไม่ใช่การกลัวความล้มเหลวและไม่มั่นใจในตัวเอง ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้กระบวนการ การเป็นวิทยากรด้วย STYLE ของตัวเอง โดยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเป็นวิทยากร คุณก็จะพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรที่ดีได้ในอนาคต

"ผู้ที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ย่อมจะได้รับกลับคืนไปมากกว่าที่ให้เสมอ"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้เข้าใจแก่นแท้ของการเป็นวิทยากรใน STYLE ของตัวเอง และเป็นรูปแบบที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสมที่สุด
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้ได้เข้าใจ การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยมุ่งให้ความสำคัญที่ Know Who ! รู้ว่าเข้าฝึกอบรม คือ ใคร ? ต้องการอะไร ? มากกว่ามุ่งเน้นที่ How To ! คือ ทำอย่างไร
อบรม สัมมนา เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้ เอาชนะอุปสรรคต่างๆที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเองได้ ด้วยการสร้างแนวทางในการเป็นวิทยากรของตัวเองขึ้นมาด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการเป็นวิทยากร และมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร

Day I
อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร
อบรม สัมมนา
ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ฟัง
อบรม สัมมนา
ศึกษาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
อบรม สัมมนา
หลุมพรางสกัดกั้นศักยภาพของวิทยากร
อบรม สัมมนา
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา จุดประสงค์ของการฝึกอบรม
      อบรม สัมมนา การเตรียมตัวให้พร้อม
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนในการฝึกอบรม
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญของการบริหาร Class


Day II
อบรม สัมมนา ก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญต่างๆ
อบรม สัมมนา สร้างความเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เปลี่ยนวิธีคิด ... พลิกชีวิตคุณ
อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองด้วยทัศนคติเชิงบวก
อบรม สัมมนา กล้าฝัน ... และไปให้ถึง
อบรม สัมมนา คุณ คือ วิทยากรคุณภาพ ... จริงๆ นะ

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : มุ่งเน้นให้เกิดการลงมือทำทีละขั้นตอน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
      อบรม สัมมนา Role Playing : แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา

อบรม สัมมนา สร้าง “ แนวทางการเป็นวิทยากร ” ของตัวเอง ทำให้สามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมรายละเอียด สำหรับใช้ในการเขียนหลักสูตร และเป็นวิทยากรในโอกาสต่อไปอย่างแท้จริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|