In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร คุณเป็นได้…ดีกว่าที่คิด

(You can do better)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี้
update 24 OCT 2014
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของตัวเองและพัฒนาคุณค่าในตัวเอง ตามแนวทางที่เหมาะสมโดยดึงศักยภาพที่ซ้อนเร้นอยู่ออกมาใช้
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้บุคลากรเลือกที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองโดยการสร้างความความเชื่อมั่นในตัวเอง ทำให้มีความปรารถนาที่จะพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้บุคลากรปรับเปลื่ยนแนวความคิดของตัวเองต่องาน, เพื่อนร่วมงานหัวหน้างานและชีวิตของตัวเองใหม่ในการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้สูงขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างแนวทางในการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีให้เกิดขึ้นโดยบุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญ ของตัวเองในการเป็นส่วนหนึ่งของทีม

หัวข้อสำคัญของหลักสูตร

อบรม สัมมนา ชีวิตเปลี่ยนแปลงด้วยคำถามง่ายๆ
      อบรม สัมมนา คุณคือใคร ?
      อบรม สัมมนา อะไรสำคัญสำหรับคุณ ?
      อบรม สัมมนา คุณมีแรงบันดาลใจแบบไหน ?
      อบรม สัมมนา ความสำเร็จของคุณคืออะไร ?
      อบรม สัมมนา อะไรคืออุปสรรคของคุณ ?
      อบรม สัมมนา คุณมีความเชื่อแบบไหน ?


อบรม สัมมนา ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเลือก
      อบรม สัมมนา ทัศนคติ
      อบรม สัมมนา ความใฝ่รู้
      อบรม สัมมนา ความกล้าหาญ
      อบรม สัมมนา ความรับผิดชอบ
      อบรม สัมมนา การสื่อสารกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การช่วยเหลือผู้อื่น


อบรม สัมมนา เปลี่ยนวิธีคิด…พลิกชีวิตคุณ
      อบรม สัมมนา งานของคุณ
      อบรม สัมมนา เพื่อนร่วมงานของคุณ
      อบรม สัมมนา หัวหน้างานของคุณ
      อบรม สัมมนา ชีวิตของคุณ


อบรม สัมมนา คุณ คือ บุคคลสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work )
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญของทีม
      อบรม สัมมนา การสื่อสารและปฎิสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา การใส่ใจซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การสร้างกำลังใจให้กับทีม
      อบรม สัมมนา การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ขอบเขตของเนื้อหาการฝึกอบรม

การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย

อบรม สัมมนา คุณคือผู้เยี่ยมยุทธ์ ( เชี่ยวชาญ ) ในงานของคุณ ศักยภาพของคุณ
      อบรม สัมมนา ความเชื่อมั่นในตัวเอง
      อบรม สัมมนา กล้าฝันกับเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ทุกวัน

อบรม สัมมนา สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้นำในตัวคุณ
      อบรม สัมมนา ความหมายของผู้นำ
      อบรม สัมมนา ผู้นำใน Style ของคุณ
      อบรม สัมมนา ผู้นำ 5 ระดับ
      อบรม สัมมนา ผู้นำรอบทิศทาง ( 360 องศา )


อบรม สัมมนา การเปลี่ยนแปลงตัวเอง หัวใจสู่ความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา หลุมพรางสกัดกั้นศักยภาพของคุณ
      อบรม สัมมนา ก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา เปลี่ยนวิธี....พลิกชีวิตคุณ
      อบรม สัมมนา สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวก


อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำด้วยตัวคุณเอง
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติความเป็นผู้นำ
      อบรม สัมมนา การนำศักยภาพออกมาใช้
      อบรม สัมมนา ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
      อบรม สัมมนา พึ่งพาตัวเอง
      อบรม สัมมนา การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา… เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์… กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลื่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน… เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม … จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเอง ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง ทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำได้ และพัฒนาตัวเองด้วยการฝึกฝนด้วยตัวเองจนกลายเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

Download Course outline ได้ที่นี้
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|