เอ็นเทรนนิ่ง
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง

เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตอนที่ 2/2

ทีมงานสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
บอกต่อหน้านี้
   
 เอกสารแปลจากที่อื่น

อบรม สัมมนา การพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้วย Competency

 ความรู้เรื่องการบริหาร
 และการจัดการ เชิงกลยุทธ์

อบรม สัมมนา หลักการคิดและแนวทางการทำงานของผู้จัดการ
อบรม สัมมนา ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ (1)
อบรม สัมมนา ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์( 2)

 ความรู้เกี่ยวกับงานขายทั่วๆไป

อบรม สัมมนา การเพิ่มโอกาสทางการขายด้วยตาราง ตลาด-สินค้า
อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้วยทฤษฏีพาเรโต้ 80:20
อบรม สัมมนา คุณลักษณะของนักขายที่แท้จริง
อบรม สัมมนา เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการทีมขายต้องทำ

 ความรู้เกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง

อบรม สัมมนา ทักษะที่สำคัญกับบทบาทของโค้ช

 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง

อบรม สัมมนา >การสร้างนิสัยแบบใหม่ด้วยแนวคิดเชิงบวก
อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญของนักสื่อสารที่ดี
อบรม สัมมนา ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

 ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ

อบรม สัมมนา สร้างแนวความคิดพื้นฐานแบบลีน

 
 
 
 
 
ขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์
 

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา กำหนดจุดมุ่งหมาย (Purpose)
      อบรม สัมมนา กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
      อบรม สัมมนา กำหนดพันธกิจ (Mission)
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมาย (Goal)
      อบรม สัมมนา กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective)

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ภายนอก
      อบรม สัมมนา จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ภายใน

ขั้นที่ 2: การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการกำหนดกลยุทธ์
กลยุทธ์ระดับบริษัท
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์ตารางโอกาส, อุปสรรค, จุดแข็ง, จุดอ่อน (Tows Matrix)
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากร (BCG Matrix)
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy)
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์คงที่ (Stability Strategy)
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment strategy)
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์ผสม (Combination Strategy)

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
      การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
      ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership)
      การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick-response)
      อบรม สัมมนา การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Focus)

กลยุทธ์ระดับหน้าที่
      อบรม สัมมนา การตลาด (Marketing) และการขาย (Selling)
      อบรม สัมมนา การปฏิบัติการ (Operation) และการผลิต (Production)
      อบรม สัมมนา การวิจัยและการพัฒนา (R&D)
      อบรม สัมมนา การบัญชี (Accounting)
      อบรม สัมมนา การเงิน (Financial)
      อบรม สัมมนา การจัดซื้อ (Purchasing)
      อบรม สัมมนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

ขั้นที่ 3: การปฏิบัติตามกลยุทธ์และการควบคุมเชิงกลยุทธ์
การประสมประสานให้สอดคล้องกัน (Integration)
การจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม (Organization Structure)
การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Controls)
ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)

การดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ครบถ้วนและเกิดความสอดคล้องกันทั้งระดับบริษัท, ระดับธุรกิจและระดับหน้าที่ รวมถึงการใช้จุดเด่นและโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม จะทำให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้

หากการบริหารไม่สามารถกำหนดเป็น แผนงานเชิงกลยุทธ์ได้ ก็จะทำให้งานได้ซึ่งประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล จะนำมาซึ่งความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเนื่อง จากทิศทาง ที่กำหนดไว้ไม่ชัดเจน ทำให้ทุกคนในองค์กรไม่ได้เดินไปที่จุดเดียวกัน ดังนั้น การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงมีความสำคัญมาก

[ตอนที่ 1/2]

 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : asst.entraining@gmail.com
 
|