แหล่งรวมความรู้ทั่วไป : หมวดความรู้เรื่องการบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์
 เอกสารแปลจากที่อื่น
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้วย Competency ( up date 12 ก.ค. 55 )
 ความรู้เรื่องการบริหาร
 และการจัดการ เชิงกลยุทธ์
หลักการคิดและแนวทางการทำงานของผู้จัดการ
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ (1)
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์( 2)
 ความรู้เกี่ยวกับงานขายทั่วๆไป
การเพิ่มโอกาสทางการขายด้วยตาราง ตลาด-สินค้า ( up date 1 ส.ค. 55 )
การบริหารจัดการด้วยทฤษฏีพาเรโต้ 80:20
คุณลักษณะของนักขายที่แท้จริง
เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการทีมขายต้องทำ
 ความรู้เกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
ทักษะที่สำคัญกับบทบาทของโค้ช
 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
การสร้างนิสัยแบบใหม่ด้วยแนวคิดเชิงบวก (up date7 ธ.ค.55)
ทักษะสำคัญของนักสื่อสารที่ดี
(up date 22 ตค. 55)
ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ (up date 16 ก.ค. 55)
 
 ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ
สร้างแนวความคิดพื้นฐานแบบลีน
 
 
 
  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตอนที่ 2/2
 
ขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์
 

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
 • กำหนดจุดมุ่งหมาย (Purpose)
 • กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
 • กำหนดพันธกิจ (Mission)
 • กำหนดเป้าหมาย (Goal)
 • กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective)
 •  
  การวิเคราะห์ SWOT
 • โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ภายนอก
 • จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ภายใน
 •  

  ขั้นที่ 2: การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการกำหนดกลยุทธ์

  กลยุทธ์ระดับบริษัท
  กลยุทธ์ตารางโอกาส, อุปสรรค, จุดแข็ง, จุดอ่อน (Tows Matrix)
  กลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากร (BCG Matrix)
  กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy)
  กลยุทธ์คงที่ (Stability Strategy)
  กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment strategy)
  กลยุทธ์ผสม (Combination Strategy)
   
  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
  การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
  ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership)
  การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick-response)
  การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Focus)
   
  กลยุทธ์ระดับหน้าที่
  การตลาด (Marketing) และการขาย (Selling)
  การปฏิบัติการ (Operation) และการผลิต (Production)
  การวิจัยและการพัฒนา (R&D)
  การบัญชี (Accounting)
  การเงิน (Financial)
  การจัดซื้อ (Purchasing)
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
   

  ขั้นที่ 3: การปฏิบัติตามกลยุทธ์และการควบคุมเชิงกลยุทธ์

  การประสมประสานให้สอดคล้องกัน (Integration)
  การจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม (Organization Structure)
  การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Controls)
  ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)

   
  การดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ครบถ้วนและเกิดความสอดคล้องกันทั้งระดับบริษัท, ระดับธุรกิจและระดับหน้าที่ รวมถึงการใช้จุดเด่นและโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม จะทำให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้

  หากการบริหารไม่สามารถกำหนดเป็น แผนงานเชิงกลยุทธ์ได้ ก็จะทำให้งานได้ซึ่งประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล จะนำมาซึ่งความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเนื่อง จากทิศทาง ที่กำหนดไว้ไม่ชัดเจน ทำให้ทุกคนในองค์กรไม่ได้เดินไปที่จุดเดียวกัน ดังนั้น การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงมีความสำคัญมาก
   
   
   
   
  Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
  112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  |