บอกต่อหน้านี้
Massive Blue ~ CSS Vertical Menu
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 29 OCT 2014

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Download Profile ของ อ.ปกรณ์
Download Profile English Version
 
วิทยากร อบรม สัมมนา
Website : www.pakornblog.com
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ตำแหน่งปัจจุบัน
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
( ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำ )
ประวัติการเข้ารับการอบรม
อบรม Professional Coaching Certification Program สถาบันการโค้ชไทย (Thailand Coaching Insitute : TCI)
อบรม Principle of Life Coaching สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)
Practitioner of Life Coaching สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)
NLP Practitioner Triple Certification Training สถาบัน NLP Top Coach
Certified Practitioner of Neuro Linguistic Peogramming
Certified Practitioner of NLP Coaching
Certified Practitioner of Time Linetherapy

     
ผลงานด้านการอบรม
เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรมการพัฒนาทีมงานขาย การพัฒนาผู้จัดการสาขา และผู้บริหารงานขาย , การคิดเชิงกลยุทธ์ มาเป็นเวลากว่า 10 ปี
เป็นวิทยากร อบรมให้กับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
ประสบการณ์การทำงาน
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาร์แลป แอนด์ คอนซัลแทนด์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทแมนเนเจอร์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท สยาม แซท เน็ทเวิร์ค จำกัด
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บางกอก เพย์เมนท์ เทคโนโลยี จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สยาม โกลบอล แอคเซส จำกัด
(ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท)
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (ล่าสุด)
บางส่วนของลูกค้าในการเป็นที่ปรึกษา แบบ In House Group Coaching
หลักสูตรระยะยาว (6-12 ครั้ง)

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”

บริษัท มีทจอห์นสัน ประเทศไทย จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง”

บริษัท เจอมานิค เทคโนโลยี จำกัด
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”

บริษัท เน็ทเบย์ จำกัด
- ที่ปรึกษาโครงการ “การทำแผนงานเชิงกลยุทธ์ 3 ปี”
- ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง”
- ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง”

บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์ค จำกัด
- ที่ปรึกษาโครงการ “การวางแผนกลยุทธ์ 3 ปี”
- ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง”
- ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง”

บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์ค จำกัด
- ที่ปรึกษาโครงการ “การวางแผนกลยุทธ์ 3 ปี”
- ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนากลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่”
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”

บริษัท รอยัลเทค จำกัด
- ที่ปรึกษา “พัฒนาภาวะความป็นผู้นำในด้านการจัดการขององค์กร”

บริษัท เอเวอร์มีเดีย จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”

บริษัท ดิจิตอลคอมเน็ทเวอร์ค จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”

บริษัท ไทยเควส จำกัด
- ที่ปรึกษา “พัฒนาภาวะความป็นผู้นำในด้านการจัดการขององค์กร”

บริษัท โคเน่ ไทยลิฟท์ จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร
“โปรแกรมการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำและทำงานเชิงรุกสำหรับทีมวิศวกรรม”

บริษัท พีเจ้นอินดัสทรี้ (ประเทศไทย) จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”

บริษัท ไทยปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “สอนงานอย่างไร…ให้ได้งาน (To be good coach) ”
ผลงานด้านอื่นๆ/หลักสูตรที่ทำอยู่
หลักสูตรที่ปรึกษา (ประจำทุกสัปดาห์/ทุกเดือน)
- Syndome
- มาสเตอร์คูล
- โกดังคอมพ์
หลักสูตรต่อเนื่อง (3 วัน)
- PAGO
- TrueTouch
- Thai Yamaha
หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Leadership
- Berlim - CMC Biotech - Diebold
- GET - Indorama - J.I.B
- Johnson Control - One Up - Teambuilt
- YSS - ปัญญธารา ในเครือ CP All - บริษัท บี.ดี.อุดร จำกัด
- เสถียรพลาสติก - โกชู โคซัน - โรงพยาบาลมหาสารคาม
- กุลธรเคอร์บี้ - ทีวีบูรพา - ฟูจิซึ
- วีเทค -ดีคอมช้อป - สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน - บริษัท งานดี จำกัด (ในเครือมติชน) - เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย
หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Sale & Marketing
- Blue Stack - Datacraft - Hollywood Inter
- Primus - Thai Parkerizing - URC
- Syndome - เคมเทรด - แปลนฟอร์คิดส์
- โกดังคอม - สยามกลการโฟล์คลิฟท์ - คาเรล-ไซเน็ค
- บริษัท อัมรินทร์ Book - บริษัทฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด - พระราม 3 ฮอนด้า
- ยัสปาล แอนด์ ซันส์ (JasPal) - วายวีพี - โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย
หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Coaching
- FB –Food - SCG (แก่งคอย)
- The Erawan - The Erawan - บริษัท เอเวอร์มีเดีย จำกัด
- บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด - รอยัลเทค จำกัด - ดิจิตอลคอม จำกัด
- TrueTouch - ไทยโพลีคาร์บอเน็ต - เคเบิ้ลคอมเน็ตเวอร์ค จำกัด
- สคร. - สุรพลนิชิเร - บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส #2
หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Other Softskill
- CMG#3 - Indorama - Inter Express Logistic
- PAGO - ProServe - Sunshine
- Thonburi-Hospital - TPCC - Tri Star
- Visteon - ไทยสตีลเคเบิ้ล - กรณ์ประกาย
- บริษัท เบ็นไมเยอร์ - บริษัท กนกสิน  
บางส่วนของหน่วยงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ ที่ได้เข้าไปฝึกอบรมแบบ In House ให้
- โรงพยาบาล มหาสารคาม - สภากาชาดไทย - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
- พระจอมเกล้าพระนครเหนือ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
- การไฟฟ้านครหลวง    
การติดต่อ และ Website ส่วนตัว
 
ตัวอย่างข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถค้นหาได้จาก http//www.pakornblog.com
- ตัวอย่างการให้คำปรึกษา
- Download Slide Presentation ฟรี
- E – Book อยากเป็นวิทยากรภายใน
- ตัวอย่าง VDO บันทึกการสอน
- เครื่องมือสู่ความสำเร็จ
 
Email :
Password :

 •  สมัครสมาชิก... FREE!!!
 •  ลืม Password
   
  หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
  Group Coaching
  หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ด้วยเครื่องมือนักคิด สำหรับผู้นำ
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
  โดย อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
  Group Coaching
  หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
  โดย อ. วิรัลวิทย์ พฤฒิยานนท์
  Group Coaching
  หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง สำหรับหัวหน้างาน
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
  โดย อ. จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
   
   
     
  หลักสูตรที่ อาจารย์ปกรณ์ มีความชำนาญ
   
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรผู้นำ 360 องศาขององค์กร
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  กสูตรการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรครบเครื่องเรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำ
  ( Advance Communication for Leader )
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการมือใหม่
  ( The First time Manager )
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรจิตวิทยาการให้บริการและ
  การจูงใจในฐานะหัวหน้างาน
  ( Leadership for Customer Service)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
  ( Leadership for Manager)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
  ( Working As A Team)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรสุดยอดผู้จัดการสาขามืออาชีพ
  ( Professional Branch Manager )
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรสร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
  ( Effective Leadership Communication)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
  ( Effective Leadership for Change)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรหัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร
  ( Your Leadership@Work)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
  ( Supervisory Skill Development )
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
  ( Leadership Within You)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0
  ( Manager 3.0)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรคุณเป็นได้…ดีกว่าที่คิด
  ( You can do better)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรผู้นำพลังคิดเชิงบวก
  ( Positive Energy Leader)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรผู้นำ... สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน
  ( Leadership Teamwork)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร
  ( Leadership Within You)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ
  ( Strategic & Leadership Development )
   
   
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรโค้ชชีวิตตัวเอง…..พิชิตความสำเร็จ
  หลักสูตร 1 วัน | หลักสูตร 2 วัน Group Coaching
  (Coach Yourself)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
  ( Effective Teaching, Training and Coaching)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการในฐานะโค้ช
  ( Leader as a Coach )
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี
  หลักสูตร 1 วัน | หลักสูตร 2 วัน
  ( To be good Coach)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรเเทคนิคการสอนแนะ (Coaching)
  ด้วย NLP
  Group Coaching
  ( Coaching by NLP Technique)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรHRD…คุณคือโค้ชขององค์กร
  ( HRD You are the Coach)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรคุณคือ วิทยากรคุณภาพ... เชื่อไหม?
  ( To Be The Good Trainer … By Coaching)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร
  ( To Be Executive Coach)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช
  ( Coaching Skill)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรผู้จัดการทีมงานขาย . . . ต้องเป็นโค้ช
  ( Coach Sale Team)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรผู้จัดการ...ในฐานะโค้ชของทีมงาน
  ( The Manager…You are coach)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรเทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง
  หลักสูตร 1 วัน | หลักสูตร 2 วัน
  ( Coaching & Mentoring Technique)
   
   
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรพีซี ณ. จุดขาย
  ( PC...Point of Sale)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ
  ( Sales Manager)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรผู้จัดการทีมงานขาย . . . ต้องเป็นโค้ช
  ( Coach Sale Team)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรคุณคือ... นักการตลาดขององค์กร
  ( Marketing of The Organization)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรสุดยอดบริหารงานขาย ของนักขายอย่างสร้างสรรค์
  ( Sales)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนานักขายเชิงกลยุทธ์
  ( Strategic Selling Sales)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการตลาดเชิงกลยุทธ์....หัวใจแห่งความสำเร็จ
  ( Marketing Straiegic)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม
  ( Project Account Selling Techique)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรสร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
  ( Negotiation)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ
  ( Business Planing Technic)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรสร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรพัฒนาพนักงานขาย ณ.จุดขาย
  ( Sales POS)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย
  หลักสูตร 1 วัน | หลักสูตร 2 วัน
  ( Sales)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรเทคนิคการขายสำหรับนักขายในฐานะที่ปรึกษา
  ( Sales Consult)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรสร้างคัมภีร์ “การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ” ของตัวเอง
   
   
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิค NLP
  (Chang Yourself by NLP) วิทยากร อบรม สัมมนา
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรGEN Y การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า
   
  ( GEN Y )
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
  (Service Mine)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
   
  ( Emotional Intelligence)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรสื่อสาร...สร้างสัมพันธ์...เพิ่มพลัง...งานสำเร็จ
  ( Effective Communication & Connection )
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานด้วย 5Q
  ( Effective Working by 5Q )
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรเทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ
  ( Proactive Working )
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วย ทัศนคติเชิงบวก
  ( Attitude)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรจิตวิทยาบริการ…เข้าถึงหัวใจลูกค้า
   
  ( Service Customer)
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรคิดดี ทำดี พิชิตความสำเร็จ
   
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการสร้างค่านิยมหลัก ให้กับทีมงาน
  (Core Value)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาตัวเองให้เป็นดาวเด่นขององค์กร
  ( Talent…Self Development )
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรสร้างจิตสำนึกรักองค์กรกันเถอะ
   
  ( Loyalty)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ
  ( Customer Care )
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  ( Effective Delegation Technique )
   
   
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
  ( Conflict Management ) วิทยากร อบรม สัมมนา
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรเทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์
  ( Creative Meeting )
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรสร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์
  ( Positive Feedback Skill )
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
  ( Presentation Technic )
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรเถ้าแก่มืออาชีพตัวจริง
  ( Professional Matchmaker )
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
  ( People Management & Development )
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  ( Problem Solving & Decision Making )
  หลักสูตร 1 วัน | หลักสูตร 2 วัน
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรสร้างทักษะการบริหารเวลา . . . อย่างมีประสิทธิผล
   
  ( Effective Time Management )
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
   
  ( Negotiation Skill )
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ( The Line Manager as HRD )
  หลักสูตร 1 วัน | หลักสูตร 2 วัน
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรเทคนิคการวางแผนงาน…สู่เป้าหมาย
  ( Planning for target )
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรทักษะการถามคำถามอย่างชาญฉลาด
   
  ( Questioning Skill )
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการจัดการเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้
  ( Strategic & Applied )
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการบริหารจัดการทีมงานเชิงกลยุทธ์
  ( Strategy Team Managemen )
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรเทคนิคการตั้งเป้าหมาย...พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ
  ( KPI )
   
   
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
   
  (Creative Positive Working)
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
  ( Strategic Thinking )
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
  ( Thinking Development)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
   
  ( Creative Thinking)
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรเทคนิคการกระตุ้นสมองให้ผลิตไอเดีย
   
  ( Brain exercise for creatives ideas)
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
  ( Lateral Thinking )
  Group Coaching
  วิทยากร อบรม สัมมนา
  อบรม สัมมนา
  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้
  ( Strategic Thinking and Applied )
       
   
     
  Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : infoentraining(@)gmail.com, crmentraining(@)gmail.com
   
  |