บอกต่อหน้านี้
Massive Blue ~ CSS Vertical Menu
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 5 FEB 2015

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Download Profile ของ อ.ปกรณ์
Download Profile English Version
 
วิทยากร อบรม สัมมนา
Website : www.pakornblog.com
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ตำแหน่งปัจจุบัน
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
( ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำ )
ประวัติการเข้ารับการอบรม
อบรม Professional Coaching Certification Program สถาบันการโค้ชไทย (Thailand Coaching Insitute : TCI)
อบรม Principle of Life Coaching สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)
Practitioner of Life Coaching สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)
NLP Practitioner Triple Certification Training สถาบัน NLP Top Coach
Certified Practitioner of Neuro Linguistic Peogramming
Certified Practitioner of NLP Coaching
Certified Practitioner of Time Linetherapy
Certified Principle of Life Coaching สถาบัน Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach
Certified ToP Focused Conversation Method สถาบัน Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach

   
         
ผลงานด้านการอบรม
เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรมการพัฒนาทีมงานขาย การพัฒนาผู้จัดการสาขา และผู้บริหารงานขาย , การคิดเชิงกลยุทธ์ มาเป็นเวลากว่า 10 ปี
เป็นวิทยากร อบรมให้กับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
ประสบการณ์การทำงาน
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาร์แลป แอนด์ คอนซัลแทนด์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทแมนเนเจอร์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท สยาม แซท เน็ทเวิร์ค จำกัด
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บางกอก เพย์เมนท์ เทคโนโลยี จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สยาม โกลบอล แอคเซส จำกัด
(ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท)
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (ล่าสุด)
บางส่วนของลูกค้าในการเป็นที่ปรึกษา แบบ In House Group Coaching
หลักสูตรระยะยาว (6-12 ครั้ง)

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”

บริษัท มีทจอห์นสัน ประเทศไทย จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง”

บริษัท เจอมานิค เทคโนโลยี จำกัด
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”

บริษัท เน็ทเบย์ จำกัด
- ที่ปรึกษาโครงการ “การทำแผนงานเชิงกลยุทธ์ 3 ปี”
- ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง”
- ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง”

บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์ค จำกัด
- ที่ปรึกษาโครงการ “การวางแผนกลยุทธ์ 3 ปี”
- ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง”
- ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง”

บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์ค จำกัด
- ที่ปรึกษาโครงการ “การวางแผนกลยุทธ์ 3 ปี”
- ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนากลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่”
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”

บริษัท รอยัลเทค จำกัด
- ที่ปรึกษา “พัฒนาภาวะความป็นผู้นำในด้านการจัดการขององค์กร”

บริษัท เอเวอร์มีเดีย จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”

บริษัท ดิจิตอลคอมเน็ทเวอร์ค จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”

บริษัท ไทยเควส จำกัด
- ที่ปรึกษา “พัฒนาภาวะความป็นผู้นำในด้านการจัดการขององค์กร”

บริษัท โคเน่ ไทยลิฟท์ จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร
“โปรแกรมการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำและทำงานเชิงรุกสำหรับทีมวิศวกรรม”

บริษัท พีเจ้นอินดัสทรี้ (ประเทศไทย) จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”

บริษัท ไทยปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “สอนงานอย่างไร…ให้ได้งาน (To be good coach) ”
ผลงานด้านอื่นๆ/หลักสูตรที่ทำอยู่
หลักสูตรที่ปรึกษา (ประจำทุกสัปดาห์/ทุกเดือน)
- Syndome
- มาสเตอร์คูล
- โกดังคอมพ์
หลักสูตรต่อเนื่อง (3 วัน)
- PAGO
- TrueTouch
- Thai Yamaha
หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Leadership
- Berlim - CMC Biotech - Diebold
- GET - Indorama - J.I.B
- Johnson Control - One Up - Teambuilt
- YSS - ปัญญธารา ในเครือ CP All - บริษัท บี.ดี.อุดร จำกัด
- เสถียรพลาสติก - โกชู โคซัน - โรงพยาบาลมหาสารคาม
- กุลธรเคอร์บี้ - ทีวีบูรพา - ฟูจิซึ
- วีเทค -ดีคอมช้อป - สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน - บริษัท งานดี จำกัด (ในเครือมติชน) - เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย
หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Sale & Marketing
- Blue Stack - Datacraft - Hollywood Inter
- Primus - Thai Parkerizing - URC
- Syndome - เคมเทรด - แปลนฟอร์คิดส์
- โกดังคอม - สยามกลการโฟล์คลิฟท์ - คาเรล-ไซเน็ค
- บริษัท อัมรินทร์ Book - บริษัทฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด - พระราม 3 ฮอนด้า
- ยัสปาล แอนด์ ซันส์ (JasPal) - วายวีพี - โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย
หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Coaching
- FB –Food - SCG (แก่งคอย)
- The Erawan - The Erawan - บริษัท เอเวอร์มีเดีย จำกัด
- บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด - รอยัลเทค จำกัด - ดิจิตอลคอม จำกัด
- TrueTouch - ไทยโพลีคาร์บอเน็ต - เคเบิ้ลคอมเน็ตเวอร์ค จำกัด
- สคร. - สุรพลนิชิเร - บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส #2
หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Other Softskill
- CMG#3 - Indorama - Inter Express Logistic
- PAGO - ProServe - Sunshine
- Thonburi-Hospital - TPCC - Tri Star
- Visteon - ไทยสตีลเคเบิ้ล - กรณ์ประกาย
- บริษัท เบ็นไมเยอร์ - บริษัท กนกสิน  
บางส่วนของหน่วยงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ ที่ได้เข้าไปฝึกอบรมแบบ In House ให้
- โรงพยาบาล มหาสารคาม - สภากาชาดไทย - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
- พระจอมเกล้าพระนครเหนือ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
- การไฟฟ้านครหลวง    
การติดต่อ และ Website ส่วนตัว
 
ตัวอย่างข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถค้นหาได้จาก http//www.pakornblog.com
- ตัวอย่างการให้คำปรึกษา
- Download Slide Presentation ฟรี
- E – Book อยากเป็นวิทยากรภายใน
- ตัวอย่าง VDO บันทึกการสอน
- เครื่องมือสู่ความสำเร็จ
 
Email :
Password :

 •  สมัครสมาชิก... FREE!!!
 •  ลืม Password
   
  หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
  Group Coaching
  หลักสูตร กลยุทธ์การทำงาน เชิงรุกด้วยหลักการ NLP
  วันที่ 6 มีนาคม 2558
  โดย อ.สุณิชชา ชอบชัย
  Group Coaching
  หลักสูตร Life & Performance Coaching
  วันที่ 11 มีนาคม 2558
  โดย อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
  Group Coaching
  หลักสูตร พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
  วันที่ 18 มีนาคม 2558
  โดย อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์
  Group Coaching
  หลักสูตร การพัฒนาการขายเชิงกลยุทธ์
  วันที่ 24 มีนาคม 2558
  โดย อ.กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
  Group Coaching
  หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง อย่างมีประสิทธิผล
  วันที่ 26 มีนาคม 2558
  โดย อ.กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
   
   
   
  หลักสูตรที่ อาจารย์ปกรณ์ มีความชำนาญ
   
   
  กลุ่มหลักสูตร ผู้สอนงาน (Coaching)
  coaching หลักสูตร เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การสร้างโค้ชภายในตัวเองดึงศักยภาพสูงสุด - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร มหัศจรรย์เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร มหัศจรรย์เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง - หลักสูตร 2 วัน
  coaching หลักสูตร เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ด้วย NLP - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร มหัศจรรย์การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร ผู้นำในฐานะโค้ช - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร ผู้นำในฐานะโค้ช - หลักสูตร 2 วัน
  coaching หลักสูตร ขั้นตอนสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 4 วัน
  coaching หลักสูตร ผู้จัดการ...ในฐานะโค้ชของทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร - หลักสูตร 2 วัน
  coaching หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร - หลักสูตร 3 วัน
  coaching หลักสูตร สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงาน (Coach) ที่ดี - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงาน (Coach) ที่ดี - หลักสูตร 2 วัน
  coaching หลักสูตร HRD ในฐานะโค้ช&ที่ปรึกษาขององค์กร - หลักสูตร 2 วัน
  coaching หลักสูตร Life & Performance Coaching - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ช เพื่อการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร โค้ชชีวิตตัวเอง...พิชิตความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร โค้ชชีวิตตัวเอง...พิชิตความสำเร็จ - หลักสูตร 2 วัน
  coaching หลักสูตร สร้างพลังและจูงใจทีมงานด้วยเทคนิคโค้ช - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร ผู้นำในฐานะโค้ช&พี่เลี้ยง - หลักสูตร 2 วัน
  coaching หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการโค้ช (Coaching)
  ด้วยหลักการต่างๆ
  - หลักสูตร 1 วัน
  coaching  หลักสูตร เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) ของตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร หัวหน้างานกับบทบาทโค้ช&พี่เลี้ยง - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร Life & Performance Coaching - หลักสูตร 2 วัน
  coaching หลักสูตร การโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (AI Coaching) ในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
       
   
   
   
  กลุ่มหลักสูตร พัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ (Strategic&Leadership)
  coaching [Advance+] หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร - หลักสูตร 1 วัน
  coaching [Advance+] หลักสูตร ผู้นำ...สร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น - หลักสูตร 1 วัน
  coaching [Advance+] หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพ - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร ผู้นำ 360 องศาขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำ - หลักสูตร 1วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0 - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการสาขามืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร จิตวิทยาการให้บริการและการจูงใจในฐานะหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ - หลักสูตร 2 วัน
   
  coaching [Advance+] หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ - หลักสูตร 1 วัน
  coaching [Advance+] หลักสูตร การพัฒนาสุดยอดการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร คุณเป็นได้…ดีกว่าที่คิด - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร ผู้นำพลังคิดเชิงบวก - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร ผู้นำ... สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร อบรม หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร - หลักสูตร 3 วัน
   
   
   
  กลุ่มหลักสูตร งานขาย (Sales)
  coaching หลักสูตร ผู้จัดการทีมงานขาย...ต้องเป็นโค้ช - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1วัน
  coaching หลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร สร้างคัมภีร์ “การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ”ของตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การเพิ่มยอดขาย พิชิตใจลูกค้าด้วยหลัก NLP - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร สร้างคัมภีร์การบริหารงาน...พิชิตเป้าหมาย - หลักสูตร 2 วัน
  coaching หลักสูตร การพัฒนางานขายด้วยหัวใจบริการ - หลักสูตร 1 วัน
       
   
   
   
  กลุ่มหลักสูตร การบริหาร, การพัฒนาและเพิ่มผลิตขององค์กร
  (Management-Organizational Development)
  coaching หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร - หลักสูตร 2 วัน
  coaching หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้จัดการมืออาชีพ - หลักสูตร 2 วัน
  coaching หลักสูตร การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 2 วัน
  coaching หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง - หลักสูตร 2 วัน
  coaching หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารความขัดแย้งขององค์กร - หลักสูตร 2 วัน
  coaching หลักสูตร การทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการ - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลัก NLP - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การบริหารเวลา...สร้างสมดุลงานและชีวิต - หลักสูตร 1 วัน
       
   
   
   
  กลุ่มหลักสูตร ทั่วๆไป (General Soft Skill)
  coaching หลักสูตร การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก(PQ) ในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร สร้างจิตสำนึกรักองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการฟังขั้นเทพ - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
       
   
   
   
  กลุ่มหลักสูตร ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)
  coaching หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - หลักสูตร 2 วัน
  coaching หลักสูตร การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง - หลักสูตร 2 วัน
  coaching หลักสูตร สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
  coaching หลักสูตร การคิดและลงมือปฏิบัติเพื่อความสำเร็จที่รวดเร็ว - หลักสูตร 1 วัน
       
   
   
     
  Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : infoentraining(@)gmail.com, crmentraining(@)gmail.com
   
  |