บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Hardskill style บรรยาย,workshop ในการดำเนินการสอน
update 30 พ.ค. 61
ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

การศึกษา
National Institute of Development Administration D.P.A. in Public and Private Management
National Institute of Development Administration M.Econ in Financial Economics
Mahidol University B.Eng in Industrial Engineer
 
วุฒิบัตร

Lean Six Sigma –Black Belt จาก Tesco Academy, England
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญ ในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาด ทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2559 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านการจัดการปฏิบัติการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ บริษัท ยูนีค โซลูชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต บริษัท สยามแคสติ้ง จำกัด
2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการจัดการการเงิน การบริหารโครงการ และการลดต้นทุนการ ผลิต กลุ่มบริษัทศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษรายวิชาด้านการเงิน การจัดการต้นทุน และการวิเคราะห์โครงการ มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนต่างๆ
2550 – ปัจจุบัน วิทยากรด้านการจัดการการเงิน การบริหารโครงการ และการลดต้นทุนการผลิต หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2560 ที่ปรึกษาด้านการจัดการปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560 ที่ปรึกษาด้านการจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต บริษัท ไทยโทเวล จำกัด
2558 ที่ปรึกษา ด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์จุดคุ้มทุนการซื้อบริการหลังการขาย บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล จำกัด
2558 – 2560 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2558 ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงการให้บริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2558 ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงการให้บริการด้านการขนส่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย
2558 ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บริษัท พาวเวอร์ยูต้า จำกัด
2557 ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บริษัท สโนวเฮ้าส์ จำกัด
2554 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนากระบวนการปฏิบัติการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
2550 – 2553 ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรม โรงงานผลิตอิมเมจดีไวซ์ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี จำกัด
2549 – 2550 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวิศวกรรม บริษัท ดีเอชแอล จำกัด
2545 – 2548 วิศวกรอาวุโส บริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทย จำกัด
2543 – 2544 วิศวกรโครงการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ

การคำนวณต้นทุนและการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ และการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคนิค 5ส, TQM (Total Quality Management), หลักสูตร Lean Six Sigma และ Six Sigma Green Belt, QC 7 tools
การจัดการโครงการ (Project Management)
วางแผนลงทุนทางการเงิน (Financial Investment Planning) ได้แก่ การลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุนรวม สัญญาการ-ซื้อขายล่วงหน้า และการลงทุนในทองคำ
การวิเคราะห์ต้นทุน จุดคุ้มทุน (Break Even Point Analysis),  การวิเคราะห์งบการเงิน (Budgeting Analysis) และ การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study)
การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Statistics for Business Decision)
การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม

      กลุ่มบริษัทศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (หลักสูตรการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, การจัดการโครงการ, วางแผนลงทุนทางการเงินส่วนบุคคล)
      หลักสูตรพัฒนาครู สำนักครูและบุคคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (หลักสูตรการวางแผนลงทุนทางการเงินส่วนบุคคล)
      อาจารย์พิเศษด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, มหาวิทยาลัยนเรศวร, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ฯลฯ  

หลักสูตรของดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนลงทุนทางการเงินส่วนบุคคล - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการโครงการ - หลักสูตร 1 วัน
 
 


 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|