บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Soft skill) ในการดำเนินการสอน
update 25 DEC 2013
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

การศึกษา

ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A)
ปริญญาตรี Bachelor of Science Program (B.Sc.)

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
ด้านการขาย, การตลาด, การบริการและ Team Building จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ โตโยต้า ธนาคารกสิกร ฯลฯ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2

เนื้อหาหลักสูตร และหัวข้อที่เชี่ยวชาญ

การขาย
อบรม สัมมนา
นักขายที่ปรึกษา (Consultative Selling)
อบรม สัมมนา การขายแบบ Relationship
อบรม สัมมนา การจัดการปัญหาด้านการขาย
อบรม สัมมนา เทคนิคการเจรจาต่อรอง
อบรม สัมมนา การบริหารการขายในชีวิตประจำวัน
อบรม สัมมนา นักออกแบบกลยุทธ์การขาย
อบรม สัมมนา การสร้างการพัฒนาการขายด้วยตนเอง
อบรม สัมมนา 7 Effective Selling Skills
อบรม สัมมนา เทคนิคปิดการขายอย่างเซียน
อบรม สัมมนา บุคลิกภาพนักขายมืออาชีพ
อบรม สัมมนา ทักษะการออกบูทขายอย่างสร้างสรรค์
อบรม สัมมนา เสริมสร้าง 'บุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ' เพื่อก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ (Creating Impact Personality)
อบรม สัมมนา บุคลิกภาพการสื่อสารและการยอมรับ กุญแจสู่ความสำเร็จในงานขาย (Personality and Communication Improvement)
อบรม สัมมนา ก้าวสู่การเป็น 'ผู้บริหารงานขายหน้าร้านมืออาชีพ' ไปกับ ‘กลยุทธ์ในการบริหารงานเชิงวิเคราะห์’
อบรม สัมมนา พัฒนามุมมองการขายและบริการ' สู่การเป็นสุดยอด "นักขายที่ประสบความสำเร็จ"
อบรม สัมมนา เสริมสร้างพลังทักษะ 'การขาย" สู่การเป็น "พนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ"
อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองสู่ความเป็นมืออาชีพของนักขายที่ประสบความสำเร็จ (Advanced Sales Negotiation)
อบรม สัมมนา เพิ่มศักยภาพทีมขายด้วย 'กลยุทธ์การบริหารทีมขาย' ( Sales Force Management)
อบรม สัมมนา การวางแผนการขาย เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการขายของคุณ (Effective Sales Planning)
อบรม สัมมนา เพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะการสอนงาน สู่การเป็นผู้นำทีมขายที่มีประสิทธิภาพ (Enhancing Your Sales Coaching Skills)
อบรม สัมมนา เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการต่อไป เพื่อความสำเร็จในงานขายของคุณ (Customer Retention Technique)
อบรม สัมมนา กลยุทธ์การหาและบริหารลูกค้าใหม่ สู่การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ (How to Get and Management New Customer)
อบรม สัมมนา ศิลปะการค้นหาความต้องการของลูกค้าและจูงใจเพื่อการนำเสนอ (The Art of Finding Customer Needs)
อบรม สัมมนา “การตลาด” เครื่องมือที่ไม่ควรมองข้ามของนักขายยุคใหม่
อบรม สัมมนา ศิลปะ "การบริหารทีมขาย" ให้ได้ทั้ง "ใจ" และ "เป้าหมาย" สำหรับผู้บริหารทีมขายมืออาชีพ (Sales Team Management)
อบรม สัมมนา ศิลปะการสร้างอิทธิพลเหนือลูกค้าสำหรับนักขายมืออาชีพ (The Art of Influence)
อบรม สัมมนา กุญแจสู่ความสำเร็จในอาชีพการขาย (Key Success for Sales)
อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ให้ได้ทั้งยอดขายและตรงใจลูกค้า (Presentation Technique for Sale)
อบรม สัมมนา สไตล์และบุคลิกภาพ ผู้ช่วยที่จะสะท้อนความเป็นตัวคุณจากภายในสู่ภายนอกอย่างน่าอัศจรรย์ (Style & Personality)
อบรม สัมมนา Customer Analysis for Marketing and Sales
อบรม สัมมนา Customer Relationship Management : CRM : For Marketing and Sales
อบรม สัมมนา การบริหารวางแผนการขาย (Sales Planning for Management)
อบรม สัมมนา การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Sales Analysis)
อบรม สัมมนา บริหารความกดดันจากลูกค้า - Customer Complaint Management
อบรม สัมมนา เทคนิคการต้อนรับและการขายแบบเห็นผล
อบรม สัมมนา เปิดและปิดการขายด้วยทักษะด้านจิตวิทยา
อบรม สัมมนา กลยุทธ์คิดต่างเพื่อเปิดตลาดได้อย่างน่าอัศจรรย์ Blue Ocean Strategy
อบรม สัมมนา การสื่อสารการตลาดอาวุธของนักขายยุคใหม่ Marketing Communication
อบรม สัมมนา การสร้าง Brand Loyalty for Personal Selling
อบรม สัมมนา การวางแผนการขายและควบคุมทีมขาย
อบรม สัมมนา
นักออกแบบกลยุทธ์การขาย

การบริการ
อบรม สัมมนา
เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ
อบรม สัมมนา การสร้างกระบวนการ Service Mind
อบรม สัมมนา การจัดการกับข้อร้องเรียน
อบรม สัมมนา การจัดการอารมณ์และความเข้าใจในการบริการ Call center
อบรม สัมมนา การแสดงและควบคุมท่าทางในการให้บริการ Service Action
อบรม สัมมนา การสร้าง Service Story ในการบริการ
อบรม สัมมนา ครอบครองใจลูกค้าด้วยการบริการที่ตรงใจ Beyond Customer Expectation
อบรม สัมมนา The Best Service mind for Customers สุดยอดการบริการด้วยใจต่อยอดการแสดงออกต่อลูกค้า
อบรม สัมมนา After Sale Service
อบรม สัมมนา Service Management บริหารการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
อบรม สัมมนา สร้างกลยุทธ์การบริการเพื่อกระตุ้นยอดขาย
อบรม สัมมนา Up Your EQ for Service Excellence
อบรม สัมมนา Customer Centric กับการพัฒนาการบริการอย่างยั่งยืน
อบรม สัมมนา Service Innovation
อบรม สัมมนา การทำ CRM เพื่อภาพลักษณ์และการจดจำเพื่อบอกต่อ
อบรม สัมมนา Service for advantage พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ
อบรม สัมมนา
การบริหารจัดการตนเองและเวลาให้เกิดคุณค่า

การบริหารจัดการ
อบรม สัมมนา การเตรียมความพร้อมสู่การบริหาร
อบรม สัมมนา การสร้างศรัทธาที่มากกว่าคำว่าเจ้านาย – ลูกน้อง
อบรม สัมมนา Good Manager ผู้จัดการในฝันนำทีมสู่ความสำเร็จ
อบรม สัมมนา พัฒนาผู้บริหารด้วย (POSDCORB)  
อบรม สัมมนา Leadership NO BOSS มีแต่ผู้นำไม่มีหัวหน้า
อบรม สัมมนา กลยุทธ์การคิดต่อยอดเชิงบริหาร 2 ชั้น
อบรม สัมมนา กลยุทธ์การคิดเชิงสร้างสรร
อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจจากบนลงล่าง
อบรม สัมมนา Positive Thinking ชีวิตนี้ต้องคิดบวก
อบรม สัมมนา Teamwork Excellence การทำงานเป็นทีมแบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาองค์กร
อบรม สัมมนา สร้างจิตสำนึกรักองค์กรให้ยั่งยืน Awareness with the organization
อบรม สัมมนา เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง Conflict Management
อบรม สัมมนา คิดแบบแกะดำเพื่อปลดล็อคมุมมอง
อบรม สัมมนา Power to success เปลี่ยนพลังความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิต
อบรม สัมมนา Effective Self Control การควบคุมตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
อบรม สัมมนา หลุดกรอบทางความคิดเพื่อสร้างสรรผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อบรม สัมมนา เทคนิคการบริหารจัดการความเครียด เพื่อความสุขในการทำงาน
อบรม สัมมนา คิดได้แตกต่างเหมือนวัวม่วง (Purple Crow)
อบรม สัมมนา Presentation Technique for High Performance เทคนิคการนำเสนอขั้นเทพ
อบรม สัมมนา จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน Psychology for Management & Motivating Techniques 

หลักสูตรของอาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
 coaching หลักสูตร การบริการที่เหนือกว่า - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจ - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจอย่างเหนือชั้น - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การดูแลงานขายและการบริการให้เกิดผลในแบบฉบับผู้บริหารมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคการบริหารทีมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ปลุกพลังนักขายในตัวคุณ เพื่อการขายที่เป็นเลิศ - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร สุดยอดการขายทางโทรศัพท์ และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เส้นทางนักขายมืออาชีพพิชิตความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ยิ่งใหญ่ด้วยพลังใจแห่งการขาย - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร เทคนิคการบริหารอารมณ์แก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตร ทักษะการขายโครงการในฝัน - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร สูตรลับการสร้างบุคลิกภาพในการนำเสนออย่างน่าประทับใจ - หลักสูตร 2 วัน
 coaching หลักสูตร ทักษะการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักขาย - หลักสูตร 2 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|