ตาราง อบรม สัมมนา ปี 2560


เป็นการเปิดอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ รายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการอบรมนั้นๆ โดยวิทยากรจะเน้นการให้ความรู้และทักษะ แก่ผู้เข้าอบรม ในรูปแบบ Group Coaching และ Adult Learning คือไม่ใช่เพียงการให้ความรู้พื้นฐาน แต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ของผู้เข้าอบรม โดยมีวิทยากร คอยให้คำชี้แนะ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดและมุมมองที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
Download ตาราง อบรม สัมมนา หลักสูตร ปี 2560 ได้ที่นี่ อบรม สัมมนา อบรม สัมมนา
Up Date 18 กันยายน2560
อบรม สัมมนา / หลักสูตร
วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา
วัน
อบรม
-
-
-
-
-
-
-
-
Adult Learning
Adult Learning
Adult Learning
Adult Learning
ราคา
สถานที่
ม.ค.
60
ก.พ.
60
มี.ค.
60
เม.ย.
60
พ.ค.
60
มิ.ย.
60
ก.ค.
60
ส.ค.
60
ก.ย.
60
ต.ค.
60
พ.ย.
60
ธ.ค.
60
อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Coach
หลักสูตร Life & Performance Coaching อบรม สัมมนา
1 วัน
                       
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
 หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน อบรม สัมมนา
 (Coaching Skill)
1 วัน
                 
27
ต.ค.
60
   
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Think
หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP
(Effective Communicative & Connected by NLP)
1 วัน
                       
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3
1 วัน
                     
7
ธ.ค.
60
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร วิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
(Problem Solving & Decision Making)
1 วัน
                     
12
ธ.ค.
60
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร สมองคิดบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานอบรม สัมมนา
(Positive Brain for Positive Thinking)
1 วัน
               
19
ก.ย.
60
     
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหาอบรม สัมมนา
(Systems Problem Solving)
1 วัน
                   
7
พ.ย.
60
 
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Leadership
หลักสูตร การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการยุคใหม่ อบรม สัมมนา
1 วัน
                       
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง (360องศา) อบรม สัมมนา
(Leadership 360 Degree)
1 วัน
                 
25
ต.ค.
60
   
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
 หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ อบรม สัมมนา
(Supervisory Skill)
1 วัน
               
22
ก.ย.
60
 
27
พ.ย.
60
 
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร เทคนิคการสอนงานเร่งรัดสำหรับหัวหน้างาน
ที่มีประสิทธิภาพ
อบรม สัมมนา
1 วัน
                 
5
ต.ค.
60
   
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร สอนงานอย่างไรให้ได้พนักงานคุณภาพและมีผลงาน อบรม สัมมนา
(The coaching staff for quality and performance)
1 วัน
                       
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Management OD
หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ อบรม สัมมนา
(Negotiation Skill)
1 วัน
                     
18
ธ.ค.
60
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับพนักงานอบรม สัมมนา
1 วัน
                   
23
พ.ย.
60
 
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร วางแผนการเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน
(Happy Money: Financial Freedom)อบรม สัมมนา
1 วัน
                       
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงานอบรม สัมมนา
1 วัน
                   
9
พ.ย.
60
 
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้าอบรม สัมมนา
1 วัน
                 
9
ต.ค.
60
   
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Sales & Marketing
หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย อบรม สัมมนา
(Sales)
1 วัน
                     
14
ธ.ค.
60
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย อบรม สัมมนา
(Professional Sale Manager)
1 วัน
                   
17
พ.ย.
60
 
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Service
หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์
(Creative Service Mind)
1 วัน
                 
17
ต.ค.
60
 
21
ธ.ค.
60
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในงานบริการ อบรม สัมมนา
1 วัน
           
     
3
พ.ย.
60
 
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร การสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อบรม สัมมนา
1 วัน
                 
12
ต.ค.
60
   
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ อบรม สัมมนา
(Professional Customer Service By Phone)
1 วัน
                   
13
พ.ย.
60
 
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
ตาราง อบรม สัมมนา ประจำเดือนต่างๆ
-
-
-
-
-
-
-
-
Adult Learning
Adult Learning
Adult Learning
Adult Learning
Up Date 18 กันยายน2560
 
 
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|