ตาราง อบรม สัมมนา ปี 2561


เป็นการเปิดอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ รายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการอบรมนั้นๆ โดยวิทยากรจะเน้นการให้ความรู้และทักษะ แก่ผู้เข้าอบรม ในรูปแบบ Group Coaching และ Adult Learning คือไม่ใช่เพียงการให้ความรู้พื้นฐาน แต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ของผู้เข้าอบรม โดยมีวิทยากร คอยให้คำชี้แนะ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดและมุมมองที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
Download ตาราง อบรม สัมมนา หลักสูตร ปี 2561 ได้ที่นี่ อบรม สัมมนา อบรม สัมมนา
Download ตาราง อบรม สัมมนา หลักสูตร ปี 2560 ได้ที่นี่
Up Date 17 ตุลาคม 2560
อบรม สัมมนา / หลักสูตร
วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา
วัน
อบรม
Adult Learning
Adult Learning
Adult Learning
-
-
-
-
-
-
-
Adult Learning
Adult Learning
ราคา
สถานที่
ม.ค.
61
ก.พ.
61
มี.ค.
61
เม.ย.
61
พ.ค.
61
มิ.ย.
61
ก.ค.
61
ส.ค.
61
ก.ย.
61
ต.ค.
61
พ.ย.
60-61
ธ.ค.
60-61
อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Coach
หลักสูตร Life & Performance Coaching อบรม สัมมนา
1 วัน
 
6
ก.พ.
61
         
15
ส.ค.
61
       
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
 หลักสูตร การเรียนรู้โลกของการโค้ชเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา
 (The World of Coaching in Practice)
1 วัน
                   
28
พ.ย.
60
 
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
 หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน อบรม สัมมนา
 (Coaching Skill)
1 วัน
11
ม.ค.
61
   
19
เม.ย.
61
     
21
ส.ค.
61
   
14
พ.ย.
61
 
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Think
หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP
(Effective Communicative & Connected by NLP)
1 วัน
16
ม.ค.
61
       
14
มิ.ย.
61
     
18
ต.ค.
61
   
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3
1 วัน
   
13
มี.ค.
61
     
19
ก.ค.
61
       
7
ธ.ค.
60
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร วิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
(Problem Solving & Decision Making)
1 วัน
 
15
ก.พ.
61
   
8
พ.ค.
61
     
11
ก.ย.
61
   
12
ธ.ค.
60
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร สมองคิดบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานอบรม สัมมนา
(Positive Brain for Positive Thinking)
1 วัน
23
ม.ค.
61
 
20
มี.ค.
61
   
19
มิ.ย.
61
     
16
ต.ค.
61
   
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหาอบรม สัมมนา
(Systems Problem Solving)
1 วัน
   
14
มี.ค.
61
       
7
ส.ค.
61
   
26
พ.ย.
60
 
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Leadership
หลักสูตร การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการยุคใหม่ อบรม สัมมนา
1 วัน
     
24
เม.ย.
61
         
11
ต.ค.
61
   
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง (360องศา) อบรม สัมมนา
(Leadership 360 Degree)
1 วัน
 
8
ก.พ.
61
           
20
ก.ย.
61
     
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
 หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ อบรม สัมมนา
(Supervisory Skill)
1 วัน
18
ม.ค.
61
   
10
เม.ย.
61
   
12
ก.ค.
61
   
9
ต.ค.
61
 
11
ธ.ค.
61
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร งานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ อบรม สัมมนา
1 วัน
   
15
มี.ค.
61
     
17
ก.ค.
61
     
16 พ.ย.
61
 
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร สอนงานอย่างไรให้ได้พนักงานคุณภาพและมีผลงาน อบรม สัมมนา
(The coaching staff for quality and performance)
1 วัน
 
20
ก.พ.
61
   
15
พ.ค.
61
     
25
ก.ย.
61
   
13
ธ.ค.
61
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Management OD
หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ อบรม สัมมนา
(Negotiation Skill)
1 วัน
 
22
ก.พ.
61
   
24
พ.ค.
61
   
23
ส.ค.
61
   
20
พ.ย.
61
18
ธ.ค.
60
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร การบริหารตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบอบรม สัมมนา
1 วัน
25
ม.ค.
61
       
21
มิ.ย.
61
       
22
พ.ย.
61
 
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงานอบรม สัมมนา
1 วัน
   
23
มี.ค.
61
         
21
ก.ย.
61
     
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้าอบรม สัมมนา
1 วัน
9
ม.ค.
61
   
3
เม.ย.
61
     
8
ส.ค.
61
   
7
พ.ย.
61
 
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Sales & Marketing
หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย อบรม สัมมนา
(Sales)
1 วัน
 
15
ก.พ.
61
     
7
มิ.ย.
61
     
25
ต.ค.
61
 
14
ธ.ค.
60
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย อบรม สัมมนา
(Professional Sale Manager)
1 วัน
   
8
มี.ค.
61
     
10
ก.ค.
61
     
6
พ.ย.
61
 
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร Service
หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์
(Creative Service Mind)
1 วัน
   
6
มี.ค.
61
   
26
มิ.ย.
61
   
13
ก.ย.
61
   
21
ธ.ค.
60
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในงานบริการ อบรม สัมมนา
1 วัน
       
17
พ.ค.
61
 
 
6
ก.ย.
61
     
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร การสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อบรม สัมมนา
1 วัน
   
27
มี.ค.
61
     
24
ก.ค.
61
   
3
ต.ค.
61
   
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
หลักสูตร สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ อบรม สัมมนา
(Professional Customer Service By Phone)
1 วัน
 
28
ก.พ.
61
   
22
พ.ค.
61
     
4
ก.ย.
61
     
3,500 บาท
โรงแรม
ในกรุงเทพ
ตาราง อบรม สัมมนา ประจำเดือนต่างๆ
Adult Learning
Adult Learning
Adult Learning
-
-
-
-
-
-
-
Adult Learning
Adult Learning
Up Date 17 ตุลาคม 2560
 
 
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|