บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 4 DEC 2015
อาจารย์ ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

Asst. Prof. Dr. Tatchapong Sattabut
 
การศึกษา

ปริญญาเอก : บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ.2545 - พ.ศ.2550 หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บริษัท นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) จำกัด
ปี พ.ศ.2542 – พ.ศ.2545 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

Training Thailand Entraining  Certified Group Coach :
  Course Certified Group Coach (CCGC)
 
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด :
Leadership, Softskill, Management
 
 
งานวิชาการ

เอ็นเทรนนิ่ง กรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) พ.ศ.2552 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เอ็นเทรนนิ่ง กรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) พ.ศ.2555 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เอ็นเทรนนิ่ง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนต่างๆ

งานที่ปรึกษา

อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครวาระปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555
อบรม สัมมนา กรรมการสายแรงงานและกรรมการพัฒนาการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
อบรม สัมมนา การพัฒนาระบบสมรรถนะ (Core & Functional Competency) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อบรม สัมมนา การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม

งานวิจัย

อบรม สัมมนา การจัดทำ Functional Competency สำหรับพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า (Call Center) บ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
อบรม สัมมนา ความสามารถหลัก (Core Competency) สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจบริการ: กรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อบรม สัมมนา การศึกษาสมรรถนะ (Competency) ที่ต้องการสำหรับนักทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
อบรม สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานใหม่สาขาบริหารธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
อบรม สัมมนา การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) นักทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หัวข้อฝึกอบรม

กลุ่ม Soft Skills
อบรม สัมมนา Leadership
อบรม สัมมนา การทำงานเป็นทีม/การพัฒนาทีมงาน
อบรม สัมมนา เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
อบรม สัมมนา การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
อบรม สัมมนา การพัฒนาตนเองให้เป็นดาวเด่น
อบรม สัมมนา ทัศนคติเชิงบวก
อบรม สัมมนา การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
อบรม สัมมนา การทำงานเชิงรุก
อบรม สัมมนา ภาวะผู้นำ
อบรม สัมมนา ทักษะการโค้ช

กลุ่ม Management - Organizational Development
อบรม สัมมนา ทักษะการจัดการองค์กร
อบรม สัมมนา ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
อบรม สัมมนา งานทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์
อบรม สัมมนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยพื้นฐานสมรรถนะ (Competency)
อบรม สัมมนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร
อบรม สัมมนา การจัดการผลการปฏิบัติงาน
อบรม สัมมนา การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
อบรม สัมมนา การจัดการความขัดแย้ง

ตัวอย่างภาพการเป็นวิทยากร

 
หลักสูตรฝึกอบรมของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
 coaching  อบรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - หลักสูตร 2 วัน
 coaching อบรม หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching อบรม หลักสูตรการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
 coaching อบรม หลักสูตรงานทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching อบรม หลักสูตรเทคนิคเร่งรัดการสอนงานสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching อบรม หลักสูตรเทคนิคเร่งรัดสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching อบรม หลักสูตรสมรรถนะเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ - หลักสูตร 1 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|