แบบทดสอบการบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)

Assessment License by Entraining

ทำแบบทดสอบ

การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) เป็นกระบวนการภายในของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับสิ่งเร้าภายนอกด้วยประสาท ทั้ง 5 (หู,ตา,จมูก,ลิ้น,กาย) ของตัวเอง แล้วพิจารณาตัดสินเหตุการณ์นั้นๆ ด้วยจิตใต้สำนึกซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การกระทำและพฤติกรรมที่โต้ตอบออกมาอย่างเป็นอัตโนมัติ

แบบประเมินนี้เป็นเพียงการสำรวจตัวเองในการบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ต่างๆของตัวเองเป็นอย่างไร ทำให้เกิดการตระหนักรู้ตัวเอง นำไปสู่การบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ขอให้ท่านตอบคำถามอย่างเป็นธรรมชาติของตัวเอง เพื่อเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นตัวเองในเรื่องต่างๆ สนุกกับการทำแบบประเมินชุดนี้ครับ

  ลงทะเบียนทำแบบทดสอบ

 กติกา กรุณาอ่านก่อนเข้าทำแบบทดสอบ
  1 แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ
  2 โปรดเลือกข้อย่อยที่เป็น ความคิด,ความรู้สึก,การกระทำ ของคุณทันที กับเหตุการณ์ต่อไปนี้
  3 เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นระบบจะแสดงผลลัพธ์ และจะทำการส่งผลลัพธ์ย้อนหลังไปยัง Email ที่ท่านระบุ