(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร กระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychology Coaching Process)
เปิดอบรม วันที่ 19 กันยายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 กระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

    หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ให้ความสำคัญเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยความสุขใน 3 ด้าน คือ
    1. ชีวิตที่มีความสุข (Pleasant Life)
    2. ชีวิตที่ดี (Good Life)
    3. ชีวิตที่มีความหมาย (Meaning Life)

    การโค้ช (Coaching) คือ การทำให้โค้ชชี่สามารถ ดึงศักยภาพของตัวเองออกมา ใช้ในการดำเนินชีวิตไปสู่ เป้าหมายที่ต้องการด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเองตาม Style ของตัวเอง

   การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก จึงเป็นกระบวนการที่โค้ช เชื่อมโยงสมรรถนะด้านคุณค่า (Value Base Competency) กับการสร้างพลังเชิงบวกด้วยปัญญา(Positive Intelligence) ของโค้ชชี่ เพื่อทำให้โค้ชชี่บรรลุเป้าหมายที่มีชีวิตที่ดีกว่า!

เพื่อทำให้โค้ชชี่สามารถค้นพบจุดสมดุลในการลงมือปฏิบัติ ของตัวเองใน 3 เรื่อง คือ
    1. เรื่องที่ทำได้ดี
    2. เรื่องที่อยากทำ
    3. เรื่องที่ต้องทำ

   มาหาเรื่องที่เหมาะสมเพื่อทำให้การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในเหตุการณ์ต่างๆ ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

       สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้ในครั้งนี้
      หลักการและแนวความคิดของ Positive Psychology Coaching
      เทคนิคในการนำการโค้ช ไปประยุกต์ใช้กับการโค้ชของตัวเอง
      การใช้กระบวนการโค้ช ทำให้โค้ชชี่มีความสุขจริงๆ
      การได้เรียนรู้กระบวนการโค้ชอีกรูปแบบหนึ่ง
      การฝึกปฏิบัติจริงด้วยตัวเองกับกระบวนการโค้ชต่างๆ
      เทคนิคการสร้างรูปแบบการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวกของตัวเอง
      การใช้เครื่องมือการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวกอย่างเชี่ยวชาญ
      การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริง ของตัวเองได้ทันที
      การได้แลกเปลี่ยนความรู้กับโค้ชท่านอื่นๆ ที่มาแบ่งปัน

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
Adult Learning กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          Adult Learning การบรรยายเนื้อหา
          Adult Learning Work shop สร้างสถานการณ์
          Adult Learning เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
Adult Learning วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

 
ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
กระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 19 กันยายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
5,000 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|