อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

(Coaching Skill)
เปิดอบรม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
หลักการ/แนวความคิด
Adult Learning

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรภายในทีมให้สามารถนำความรู้ ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และงานองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องสามารถสั่งและสอนงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

Adult Learning

การพัฒนาการสอนงาน (Coaching) ให้กับผู้จัดการ/หัวหน้างานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน เพราะพบว่าผู้จัดการจะเกิดความเครียดที่ต้องสั่งงาน ให้กับลูกน้องแล้วไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ดังนั้นการสอนงาน (Coaching) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ควรพัฒนาทักษะนี้ให้กับผู้จัดการ เพื่อให้สามารถทำให้บุคลากรพัฒนาตัวเอง ได้ด้วยตัวเอง

Adult Learning

การสอนงาน (Coaching) มีความแตกต่างกับการสอน (Teaching) โดยที่การสอนงาน จะมุ่งเน้นที่พฤติกรรม, ทัศนคติ และบุคลิกภาพของโค้ชชี่เป็นสำคัญ โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่แล้วออกมาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ในขณะที่การสอนมุ่งเน้นที่เนื้อหาของงานเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฟังแล้วนำไปปฏิบัติเท่านั้น

Adult Learning

การเรียนรู้เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะต่างๆจะทำให้ผู้จัดการ/หัวหน้างาน สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และสร้างวัฒนธรรมการสอนงาน (Coaching) ให้เกิดขึ้นในองค์กร

“สอนงาน Style โค้ช เพื่อก้าวกระโดดสำหรับองค์กรยุคใหม่”

วัตถุประสงค์

Adult Learning เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของการเป็นโค้ชให้กับผู้จัดการ
Adult Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน (Coaching) ในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้จัดการ และกระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับ Style ตัวเอง
Adult Learning เพื่อกำหนดโปรแกรมการสอนงาน (Coaching) ร่วมกับผู้จัดการให้สามารถนำไปใช้จริงในการสอนงาน (Coaching) บุคลากรในองค์กร
Adult Learning เพื่อสร้างเสริมเคล็ดลับในการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Adult Learning หลักพื้นฐานของการสอนงาน (Coaching)
     Adult Learning องค์ประกอบของการสอนงาน
     Adult Learning โอกาสในการสอนงาน
     Adult Learning เราควรสอนงานใครบ้าง

Adult Learning การสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการสอนงาน
     Adult Learning เทคนิคการใช้คำถามให้ถูกจุด (Questioning)
     Adult Learning การรับฟังอย่างตั้งใจ (Listening)
     Adult Learning การให้ข้อมูลป้อนกลับของโค้ช (Feed back)
     Adult Learning การสนับสนุนแนวความคิดของโค้ชชี่ (Motivation)
     Adult Learning การสร้างเป้าหมายร่วมกัน (Goal)

Adult Learning การสร้างกระบวนการสอนงานด้วยตัวเอง
     Adult Learning การคัดเลือกโค้ชชี่
     Adult Learning การเตรียมตัวก่อนการเป็นโค้ช
     Adult Learning ขั้นตอนในการสอนงาน
     Adult Learning การติดตามผลตามโปรแกรม

Adult Learning เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการสอนงาน
     Adult Learning การออกแบบโปรแกรมการสอนงานของตัวเอง
     Adult Learning ตัวอย่างการใช้คำถามประเภทต่างๆ
     Adult Learning บอกเล่าประสบการณ์โค้ชชิ่ง
     Adult Learning Role Playing การโค้ชแบบ 1:1
     Adult Learning ตัวอย่างการให้คำปรึกษา อาการต่างๆของโค้ชชี่

Adult Learning การบ้าน : โปรแกรมการโค้ชชิ่งในองค์กร

Adult Learning
การออกแบบโปรแกรมการสอนงาน (Coaching)
Adult Learning เกริ่นนำ -> จุดประสงค์
Adult Learning แลกเปลี่ยนความคิดเห็น -> จูงใจให้เกิดแรงปรารถนา
Adult Learning เข้าสู่เนื้อหา -> รายละเอียดของงาน
Adult Learning จบการสอนงาน -> นำไปปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

         Adult Learning หัวหน้างาน
         Adult Learning ผู้จัดการ
         Adult Learning ผู้บริหาร

แนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตร

Adult Learning การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
Adult Learning วิทยากร จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ ทั้งในด้าน One on One Coaching , Group Coaching และ Executive Coaching เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นโค้ชที่แท้จริง
Adult Learning การอบรมมีทั้งการบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสอนงาน  การ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเขียน รูปแบบของการ Coaching ในสไตล์ของตัวเอง  อีกทั้งการทำ Role Playing เพื่อให้เห็นจริงในการทำ Coaching ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Adult Learning
 
Adult Learning ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงตัวเอง หัวใจสำคัญของความเป็นผู้นำ ”

Adult Learning วัตถุประสงค์
      Adult Learning ทำความเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      Adult Learning เรียนรู้หลุมพรางและอุปสรรคที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบความสำเร็จ
      Adult Learning การเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่ ทำให้ชีวิตเปลี่ยน


Adult Learning แนวทางในการดำเนินการ
      Adult Learning อดีต -> ปัจจุบัน -> อนาคต (การเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน ดีที่สุด)
      Adult Learning หลุมพรางของการเปลี่ยนแปลงคือ
            - ความกลัว                          
            - พื้นที่แห่งความคุ้นเคย (Comfort Zone)
            - เป้าหมายไม่ชัดเจน         
            - วงจรพฤติกรรม (ความคิด -> ความรู้สึก -> การกระทำ -> พฤติกรรม)
      Adult Learning คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็ว

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)

Adult Learning ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้คิด และระลึกถึงสิ่งที่ทำมาในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบัน และจะส่งผลต่อไปในอนาคต ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อมองเห็นตัวเองชัดขึ้น ก็จะสามารถเลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง เพื่อนำไปฝึกฝนต่อไป
Adult Learning ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ เรื่องอุปสรรคที่ทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเอาชนะได้อย่างง่ายๆ เมื่อเข้าใจอุปสรรคอย่างแท้จริง
Adult Learning Work Shop
            : การชมตัวเอง
            :  สร้างความมั่นใจในตัวเอง จะทำให้เกิดความกล้าในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเปลี่ยนความเชื่อใหม่ๆ เพื่อให้การฝึกฝน เป็นไปอย่างราบรื่น
Adult Learning การฝึกฝน : นำเรื่องที่ตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงไปฝึกฝน ด้วยแนวความเชื่อใหม่ และพร้อมจะก้าวข้ามอุปสรรค จนกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ของตัวเอง

 
ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|