อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
(Supervisory Skill Development)
เปิดอบรม วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
หลักการ/แนวความคิด
Adult Learning

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ หัวหน้างาน เพราะเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หัวหน้างานที่สามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การทำงานขององค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายด้วย

Adult Learning

หัวหน้างานเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็นตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ซึ่งหัวหน้างานต้องรักษาดุลยภาพของทั้ง 2 ฝ่ายได้ดี มีความยุติธรรม และนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Adult Learning

หัวหน้างาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานได้ดี จึงควรได้รับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถสื่อสารและบริหารจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมั่นใจ

วัตถุประสงค์

Adult Learning เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรค์ต่างๆ ทางด้านการบริหารได้ด้วยตัวเอง
Adult Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างาน ให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้ และเป็นที่ยอมรับของทีมงาน
Adult Learning เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำเทคนิคการบริหารทีมงานในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ และจุดประสงค์ขององค์กร

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Adult Learning คุณคือ.. หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร
          Adult Learning สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างาน
          Adult Learning บทบาทของหัวหน้างานคุณภาพ
          Adult Learning หัวหน้างานในอุดมคติของคุณ
          Adult Learning คุณคือ หัวหน้างาน Style ไหน ?

Adult Learning ทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
          Adult Learning การกำหนดเป้าหมาย (Goal)
          Adult Learning การวางแผนการทำงาน (PDCA)
          Adult Learning การสื่อสารข้อความในทีมงาน (Communication)
          Adult Learning การสั่งงานและมอบหมายงาน (Delegation)
          Adult Learning การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Problem Solving)
          Adult Learning การกล้าตัดสินใจ (Decision Making)

Adult Learning คำถามเพื่อการพัฒนาหัวหน้างานที่ดี
          Adult Learning คุณเพิ่มความตระหนักรู้ในตัวเองอย่างไร ?
          Adult Learning คุณสร้างสัมพันธภาพกับทีมงานได้ดีแค่ไหน ?
          Adult Learning คุณให้การสนับสนุนส่งเสริมคนเก่งมากแค่ไหน ?
          Adult Learning คุณสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นอย่างไร ?
          Adult Learning คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลแค่ไหน ?
          Adult Learning คุณสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับทีมงานอย่างไร ?

Adult Learning เทคนิคการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิผล
          Adult Learning การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
          Adult Learning การสอนงาน (Coaching)
          Adult Learning การให้คำปรึกษา และกำลังใจ
          Adult Learning การบริหารความขัดแย้ง

การบ้าน “การพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างาน” ของตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

Adult Learning หัวหน้างาน                    
Adult Learning ผู้จัดการ

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
Adult Learning กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          Adult Learning การบรรยายเนื้อหา
          Adult Learning Work shop สร้างสถานการณ์
          Adult Learning เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
Adult Learning วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Work Shop
 
ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ เรื่องเล่าน่าภูมิใจ (ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยทัศนคติเชิงบวก) ”

Adult Learning วิธีปฏิบัติ
        Adult Learning เลือกเรื่องที่เราประสบความสำเร็จในอดีตที่เราภาคภูมิใจ นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆ ฟัง
             - เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ใด
             - สาเหตุที่เรารู้สึกภาคภูมิใจ
             - อุปสรรคในขณะนั้น คือเรื่องอะไร
             - เราผ่านเหตุการณ์นี้มาได้อย่างไร
             - อยากให้แง่คิดกับเพื่อนๆ อย่างไร


Adult Learning ผลที่ได้รับ
: ผู้เล่าจะเกิดความสุข และนึกย้อนอดีตที่เคยเจออุปสรรค แล้วผ่านพ้นอุปสรรคนั้นๆ มาได้อย่างไร ถ้าให้เปรียบเทียบกับเรื่องที่กำลังเผชิญอยู่ เช่น งานยาก , น่าเบื่อ, ท้อถอย, เครียด เป็นต้น ก็จะทำ ให้คลายความกังวลเหล่านี้ไปได้บ้าง เมื่อมีสติมากยิ่งขึ้น ก็จะมองเห็นว่าอุปสรรค ที่กำลังเผชิญอยู่ อาจง่ายกว่าเรื่องที่เราเคยทำสำเร็จมาแล้วในอดีต   จะทำให้กล้าที่จะกลับไปเผชิญอุปสรรคได้ดีขึ้น

Adult Learning การนำไปฝึกฝนต่อไป
: เมื่อเจออุปสรรค เกี่ยวกับงานที่เผชิญอยู่ ให้นึกถึงเรื่องที่เคยทำสำเร็จในอดีตที่เป็นลักษณะคล้ายๆกัน แล้วคิดว่าเราแก้ไขได้อย่างไร ก็จะทำให้เราเห็นทางออกได้เองครับ

Adult Learning สาเหตุที่ทำให้เราเปลี่ยนตัวเองได้
: การคิดเรื่องสำเร็จในอดีต เท่ากับ เป็นการปรับทัศนคติของเราให้เป็นบวกในงานนั้นๆ เมื่อเป็น บวกแล้ว เราจะมีวิธีเอาชนะได้เอง

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|