อาจารย์ ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

(หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตร การบริหารตัวชี้วัดผลงาน ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

(KPI)
เปิดอบรม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 การบริหารตัวชี้วัดผลงาน ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
หลักการ/แนวความคิด
Adult Learning

การประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องประกอบด้วย แผนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มีความชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ การประสบความล้มเหลวหลายครั้งไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย หรือการไม่บรรลุผลสำเร็จได้นั้นเป็นเพราะแผนงานที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเดินทางสู่เป้าหมายได้

Adult Learning

การกำหนดแผนงานที่มีคุณภาพแล้วนั้นก็ยังไม่เพียงพอหากผู้ปฏิบัติขาดเทคนิค ในการบริหารแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งต้องใช้ทักษะหลายด้านในการบริหารแผนงานให้ประสบผลตามเป้าหมายเช่น
     Adult Learning การให้ความสำหรับแผนงานที่สำคัญ
     Adult Learning การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
     Adult Learning การรู้จักแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์
     Adult Learning การมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเต็มที่
(เป็นต้น)

Adult Learning

การบริหารผลการปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการคิดเพื่อพิชิตเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงาน (KPI) สามารถใช้หลักคิดประเภทต่างๆ เชื่อมโยงในกระบวนการพิชิตเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ได้ โดยการประยุกต์ใช้คุณลักษณะของหลักการคิดที่แตกต่างกัน ในแต่ละช่วงของกระบวนการจะทำให้การบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

วัตถุประสงค์

Adult Learning เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน (KPI) สามารถออกแบบแผนการทำงานและแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงานเพื่อความสำเร็จ
Adult Learning เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิคในการเขียนแผนงานจากตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ได้ด้วยตัวเองตามสถานการณ์ของตัวเอง
Adult Learning เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
Adult Learning เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติจริงกับตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ของตัวเอง

เนื้อหาของหลักสูตร

Adult Learning แนวความคิดเกี่ยวกับการมุ่งสู่เป้าหมาย
     Adult Learning ความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับการมุ่งสู่เป้าหมาย
     Adult Learning องค์ประกอบสำคัญของการบริหารผลงาน
     Adult Learning แนวคิดการตั้งเป้าหมาย
     Adult Learning กระบวนการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
Adult Learning กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จของเป้าหมาย
     Adult Learning การคิดรูปแบบแบบต่าง ๆ
     Adult Learning การพัฒนาหลักการคิดเพื่อความสำเร็จของ KPI
     Adult Learning การสร้างนิสัยให้มีทักษะการคิดในตัวเอง
     Adult Learning การคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
     Adult Learning การประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการคิดอย่างเป็นระบบ
     Adult Learning กระบวนการคิดสู่นวัตกรรมการแก้ไขปัญหา
     Adult Learning Workshop: ฝึกการคิดเพื่อแก้ปัญหาผลงานสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย
Adult Learning การกำหนดแผนการทำงานจากตัวชี้วัดผลงาน (KPI)
     Adult Learning การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI)
     Adult Learning การกำหนดกิจกรรมการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดผลงาน (KPI)
     Adult Learning การวางแผนงานที่มีคุณภาพ
     Adult Learning Workshop: ฝึกสร้างแผนการทำงานจากตัวชี้วัดผลงาน (KPI)

กลุ่มเป้าหมาย

Adult Learning พนักงานทุกหน่วยงาน
Adult Learning หัวหน้างานทุกหน่วยงาน
Adult Learning ผู้จัดการทุกหน่วยงาน

แนวทางในการฝึกอบรม

Adult Learning การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
Adult Learning การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
     Adult Learning การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
     Adult Learning Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
     Adult Learning การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
     Adult Learning การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดด้วยตนเองและแสดงความคิดเห็น
     Adult Learning Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงบทบาทสมมติ
Adult Learning กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
Adult Learning วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
การบริหารตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|