อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
(Negotiation Skill)
เปิดอบรม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
หลักการ/แนวความคิด
Adult Learning

การเจรจาต่อรองนับเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะต่างคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และมีความต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความคิดของตัวเองเป็นหลัก จึงพยายามที่จะใช้มาตรฐานของตัวเองในการกำหนดให้ผู้อื่นคล้อยตาม แต่ขาดทักษะในการจูงใจและเจรจาจึงทำให้เกิดข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองจึงสามารถจูงใจแนวความคิดผู้อื่นได้

Adult Learning

การเจรจาต่อรองไม่ใช่การเอาชนะแนวความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และทั้งสองฝ่ายได้รับจุดประสงค์ของแต่ละฝ่าย โดยที่มีความเต็มใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน เปรียบเสมือนชนะทั้งคู่ WIN:WIN จึงจะเรียกได้ว่าเป็น “การเจรจาอย่างมีคุณภาพ” อย่างแท้จริง

Adult Learning

การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองให้กับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น จะทำให้ผลงานได้ตามวัตถุประสงค์และได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ทั้งในเรื่องของงาน, ชีวิตส่วนตัว, การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการจูงใจผู้อื่นได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

Adult Learning เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ มุ่งที่ให้เกิดผลลัพธ์แบบ WIN:WIN
Adult Learning เพื่อจูงใจให้พัฒนาทักษะและเทคนิคในการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวคิด มากกว่าการเอาเปรียบผู้อื่นจากการเจรจา
Adult Learning เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
Adult Learning เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ตาม

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Adult Learning หลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง
       Adult Learning การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
       Adult Learning แนวความคิดเชิงบวกกับการเจรจา
       Adult Learning การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจา
       Adult Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์แบบ WIN:WIN

Adult Learning ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
       Adult Learning การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
       Adult Learning การรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
       Adult Learning การสร้างมนุษยสัมพันธ์
       Adult Learning ความกล้าในการตัดสินใจ
       Adult Learning การสร้างทัศนคติที่ดี
       Adult Learning ความหนักแน่นในหลักการ

Adult Learning การพัฒนาเทคนิคในการเจรจาต่อรอง
       Adult Learning วิธีชนะมิตรและจูงใจผู้คน
       Adult Learning การเอาชนะที่โต้แย้งด้วยการโน้มน้าว
       Adult Learning การเปลี่ยนความคิดผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
       Adult Learning การสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
       Adult Learning การสร้างผลลัพธ์ในเชิงสร้างสรรค์

Adult Learning การประยุกต์ใช้การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ
       Adult Learning การใช้ในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ
       Adult Learning การใช้ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น
       Adult Learning การใช้ในการจูงใจให้เชื่อมั่นตัวเรา
       Adult Learning การใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง
       Adult Learning การใช้ในการจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงความคิด

Adult Learning การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนในชีวิตประจำวัน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

Adult Learning พนักงาน
Adult Learning หัวหน้างาน               
Adult Learning ผู้จัดการ

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
Adult Learning กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          Adult Learning การบรรยายเนื้อหา
          Adult Learning Work shop สร้างสถานการณ์
          Adult Learning เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
Adult Learning วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Adult Learning
 
Adult Learning ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงตัวเอง หัวใจสำคัญของความเป็นผู้นำ ”

Adult Learning จุดประสงค์
      Adult Learning ลองชมตัวเองให้เพื่อนๆฟังในด้านต่างๆเหล่านี้
            - จุดเด่น
            - ความสามารถพิเศษ
            - สิ่งที่ภูมิใจ

Adult Learning ผลที่ได้รับจาก Work Shop หัวข้อ “ การชื่นชมตัวเอง ”
: การชมตัวเองจะทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น  คนส่วนใหญ่ให้นิยาม  การรัก   ตัวเองการชมตัวเองแบบผิดๆ  เช่น  เดี๋ยวจะหลงตัวเอง, ทำให้เห็นแก่ตัว  เป็นต้น  ซึ่งการชมตัวเองแบบสร้างสรรค์นั้น  จะทำให้เรามีเป้าหมายในตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นคุณค่าของตัวเองแล้ว

Adult Learning การนำไปฝึกฝนต่อไป
: ลองฝึกชมตัวเองต่อหน้ากระจกบ่อยๆ  เพื่อให้กำลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่กำลังเจอหรือแก้อาการท้อถอยได้  ยิ่งชมตัวเองมากหรือบ่อยแค่ไหนจะทำให้เรามีพลัง ในการทำงานมากขึ้นเท่านั้น

Adult Learning สาเหตุที่ทำให้เราเปลี่ยนตัวเองได้
: คนทุกคนต้องการ คำชม  แต่ส่วนใหญ่จะรอจากผู้อื่น เมื่อไม่ค่อยได้ก็จะรู้สึกท้อถอยหรือหมดแรงในการทำงาน  แต่ถ้าเราชมตัวเองได้  เราก็จะรู้สึกดี  เพราะความรู้สึกของเราไม่รู้     หรอกว่าใครชมขอให้เป็น คำชม ก็พอ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)

Adult Learning การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
    ปรับจูนแนวความคิดเบื้องต้นของผู้เข้าฝึกอบรมกับเนื้อหาตามหลักสูตร
     Adult Learningแนะนำตัวเอง
     Adult Learningคำสำคัญ ( Key Words )
     Adult Learningคำถามสร้างแนวความคิด

Adult Learning การสำรวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเองการทำให้ผู้เข้าฝึกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนำไปสู่การอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
     Adult Learningค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องต่างๆ
     Adult Learningสำรวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
     Adult Learningเรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

Adult Learning กำหนดเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเองกระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
     Adult Learningเลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
     Adult Learningเปลี่ยนความคิดในเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง
     Adult Learningกำหนดแนวทางของตัวเองใหม่

Adult Learning กำหนดคุณสมบัติที่จะนำไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมเลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style  ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
     Adult Learningการเตรียมความพร้อมของตัวเอง
     Adult Learningวางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีขั้นตอน
     Adult Learningเลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
     Adult Learningปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่

Adult Learning สร้างความคาดหวังก่อนการฝึกอบรม เทคนิคการทให้ผู้เข้าฝึกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการอบรม
     Adult Learningทำให้ผู้เรียนจดจ่อต่อการเรียนรู้ เพราะอยากเรียนของตัวเอง
     Adult Learningนำเรื่องที่ให้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง

Adult Learning Workshop ประเด็นสำคัญที่สามารถไปฝึกฝนได้ดำเนินการ Workshop ในเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เข้าใจและนำไปฝึกฝนได้จริง
     Adult Learningกระตุ้นให้   คิด ->  เขียน  -> พูด
     Adult Learningการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
     Adult Learningการนำเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
     Adult Learningการนำไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง

Adult Learning การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมเรื่องที่ผู้เข้าฝึกอบรมยืนยันกับตัวเองว่า จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
     Adult Learningเรื่องที่ได้รับจากการอบรม
     Adult Learningเรื่องที่ชอบ
     Adult Learningเรื่องที่จะนำไปปฏิบัติเป็นเรื่องแรก
     Adult Learningการบ้านของตังเอง

Adult Learning กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้เกิดความสนุกสนาน จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึกอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
     Adult Learning เกม / การละเล่น
     Adult Learning Role Playing
     Adult Learning นิทานให้แนวความคิด
     Adult Learning กรณีศึกษา

 
ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|