อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า

(Communication & Negotiation)
เปิดอบรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
Sale/Service/Management Consultant
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า
หลักการ/แนวความคิด

อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองเป็น สามารถสร้างข้อได้เปรียบให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจ เมื่อการเจรจาต่อรองเกิดขึ้น นั่นหมายถึงเป้าหมายที่แต่ละฝ่ายต้องการจะบรรลุย่อมเกิดขึ้นตามมา แน่นอนว่าฝ่ายหนึ่งอาจจะได้เปรียบและอีกฝ่ายอาจจะต้องเสียเปรียบจากการเจรจาต่อรองก็เป็นได้ โอกาสของการเจรจาต่อรองที่จะเกิดการ Win-Win จึงเป็นไปได้ยากยิ่ง หากทักษะและต้นทุนที่มีในองค์กรของทั้งสองฝ่ายไม่ใกล้เคียงกันจริงๆ

อบรม สัมมนา ในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน เป็นศาสตร์สำคัญของผู้นำไปใช้ปฏิบัติจำเป็นต้องมี เพราะงานจะสำเร็จได้ ไม่ได้มีเราแค่คนเดียว ทีมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องรอบข้างนั้นมีความสำคัญที่ผู้นำไปใช้ปฏิบัติจะต้องใช้ทักษะการสื่อสาร ในการบริหารจัดการให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ขึ้นมา

อบรม สัมมนา ดังนั้นทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองจึงเป็นทักษะที่สำคัญ ในโหมดของการแข่งขันเชิงธุรกิจการค้า การทำธุรกรรมต่างๆ การทำสัญญาต่าง ๆ การขาย การบริการ เป็นต้น

อบรม สัมมนา หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้านี้ จะช่วยเสริมทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งแนะแนววิธีการคิดที่เป็นผลดีต่อการสื่อสารและการเจรจาให้เกิดขึ้น อย่างเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และอิงจากทรัพยากรที่แต่ละองค์กรมีอยู่ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย “สื่อสารให้เข้าใจ เจรจาให้เข้าถึง”

“สื่อสารให้เข้าใจ เจรจาให้เข้าถึง”
 
วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการสื่อสารที่ทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ โน้มน้าวใจ และเทคนิคการเจรจาต่อรอง
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้วิธีคิดต่อการเจรจาต่อรองไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดผล

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

Adult Learning นักสื่อสารที่ดีต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
Adult Learning หลักในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิผล
Adult Learning จิตวิทยาการวิเคราะห์คนสำหรับการสื่อสาร
Adult Learning จิตวิทยาการประสานงานสำหรับการสื่อสาร
Adult Learning รู้เขา-รู้เรา ก่อนการเจรจาต่อรอง
Adult Learning คุณสมบัติที่ดีของนักเจรจาต่อรอง
Adult Learning เป้าหมายของการเจรจาต่อรอง
Adult Learning วิธีคิดและวิเคราะห์ผลจากการเจรจาต่อรอง
Adult Learning การเจรจาต่อรองที่สร้างข้อได้เปรียบดีกว่าหรือเสียเปรียบดีกว่า
Adult Learning อำนาจการต่อรอง – การเจรจาต่อรอง
Adult Learning วาทศิลป์ในการเจรจาต่อรอง
Adult Learning กระบวนการเจรจาต่อรอง
Adult Learning กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ
Adult Learning กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
Adult Learning Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
          Adult Learning ให้โจทย์การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ
          Adult Learning วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
Adult Learning สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
Adult Learning ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)

Adult Learning การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์
Adult Learning เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา
Adult Learning ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงาน

สไตล์การสอนของวิทยากร

Adult Learning Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Adult Learning Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง)
Adult Learning Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

 
ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|