อาจารย์ ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

(หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตร งานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์

(HR for Non HR)
เปิดอบรม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 งานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์
หลักการ/แนวความคิด
Adult Learning

คำถามสำคัญข้อหนึ่งที่พบมากในองค์กรคือ “งานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นหน้าที่ของใคร?” แน่นอนว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดยตรง แต่ทั้งนี้องค์กรจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ถ้าขาดความเข้าใจในหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากพนักงานทุกคนในองค์กร

Adult Learning

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน หากพนักงานทุกคนเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองอย่างยั่งยืน จึงควรอย่างยิ่งที่จะทำให้พนักงานทุกคนได้มีมุมมองและทัศนคติเชิงบวก ต่องานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อจะทำให้พนักงานเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการพัฒนา

 
วัตถุประสงค์

Adult Learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ หลักการพื้นฐานที่จำเป็นในงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อพนักงานทุกคนในองค์กร
Adult Learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนในองค์กร
Adult Learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน ในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนส่งเสริมงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
Adult Learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติเชิงบวกต่องานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ นำไปสู่ประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการพัฒนาพนักงานในองค์กร

เนื้อหาของหลักสูตร

Adult Learning กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
     Adult Learning การนำสมรรถนะ (Competency) ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
     Adult Learning การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
     Adult Learning การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
     Adult Learning การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
     Adult Learning การจัดการผลการปฏิบัติงานพนักงานในองค์กร
     Adult Learning การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ในองค์การ
     Adult Learning การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
Workshop: การกำหนดสมรรถนะในสายงานของตนเอง
Workshop: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสายงานของตนเอง
Workshop: การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในสายงานของตัวเอง
Workshop: การกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตัวเอง
Workshop: การกำหนดการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

Adult Learning พนักงานทุกหน่วยงาน
Adult Learning หัวหน้างานทุกหน่วยงาน
Adult Learning ผู้จัดการทุกหน่วยงาน

แนวทางในการฝึกอบรม

Adult Learning การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
Adult Learning การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
     Adult Learning การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
     Adult Learning Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
     Adult Learning การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
     Adult Learning การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดด้วยตนเองและแสดงความคิดเห็น
     Adult Learning Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงบทบาทสมมติ
Adult Learning กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
Adult Learning วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
การบริหารตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|