อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย
(Professional Sale Manager)
เปิดอบรม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย
หลักการ/แนวความคิด
Adult Learning

ปัจจุบัน ธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันแบบไร้พรมแดนระดับโลก และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตลอดเวลา ด้วยเหตุผลนี้ธุรกิจจึงต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ธุรกิจจะต้องปรับปรุงการจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเหนือกว่าคู่แข่งขัน

Adult Learning

ผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการประสบความสำเร็จในอนาคต จะต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์เพราะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ มีความสลับซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ถ้าผู้จัดการฝ่ายขายขาดความชำนาญในการกำหนดกลยุทธ์และ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ก็จะทำให้ธุรกิจต่อสู้กับคู่แข่งขันไม่ได้

Adult Learning

กุญแจสำคัญอันหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะขององค์กรและทีมงานที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะก็คือ พวกเขาต่างมีภาพที่ชัดเจนต่อสิ่งที่พวกเขาพยายามสร้างขึ้นมาร่วมกัน พวกเขามีความเข้าใจและกระตือรือร้นในด้านเป้าหมายหลักและการแบ่งปันค่านิยมร่วมแก่กัน ทั้งค่านิยม(Valves)  พันธกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) ได้ก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะที่เชื่อมบุคลากร ทีมงาน และองค์กร ให้สามารถตอบสนองและจัดการกับสถานการณ์ใหม่ๆใดๆได้เป็นอย่างดี

Adult Learning

ผู้จัดการฝ่ายขายจึงต้องมีแนวความคิดที่จะสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่น ที่จะผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการมุ่งเน้นให้ทุกๆคนในทีมงานได้มีโอกาสเติบโตและขึ้นมาบริหารงาน ให้กับบริษัทในตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

Adult Learning

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายนับว่าเป็นความจำเป็นอย่างมาก เพราะยอดขายของบริษัทได้ผูกกับผู้จัดการฝ่ายขาย ที่ต้องผลักดันผลงานผ่านทีมงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นผู้จัดการฝ่ายขายจึงต้องเป็นผู้นำที่ทรงคุณค่าและสามารถคิดเชิงกลยุทธ์ได้อย่างดีเยี่ยม

วัตถุประสงค์

Adult Learning เพี่อสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ ให้กับผู้จัดการฝ่ายขาย ด้วยเรื่องสำคัญ 9 เรื่อง ที่ผู้จัดการฝ่ายขายต้องดำเนินการ
Adult Learning เพื่อทำให้ผู้จัดการสามารถพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเองได้ ด้วยตัวเอง และนำไปพัฒนาทีมงานเป็นที่ยอมรับจากทีมงาน
Adult Learning เพื่อกระตุ้นให้ผู้จัดการฝ่ายขายนำวิสัยทัศน์ ของตัวเองไปสร้างทีมงาน ให้มีประสิทธิผลเป็น” ทีมเวิร์ค “ ที่สร้างสรรค์ ทำงานอย่างเป็นระบบ

ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงต่อผู้จัดการฝ่ายขาย
Adult Learning

การคิดเชิงกลยุทธ์ : 
ความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจมี อุปสรรคและความไม่แน่นอนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้

Adult Learning

การจัดการเชิงกลยุทธ์ :  กระบวนการซึ่งรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ คือ
          1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
          2. การกำหนดกลยุทธ์
          3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์และการควบคุม

Adult Learning

ความรับผิดชอบในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย :  ผู้ประสบความสำเร็จ รับผิดชอบ 7 ประการนี้
          1. กำหนดเป้าหมายยอดขายและดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ
          2. สร้างนวัตกรรมและหาตลาดรองรับ
          3. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
          4. กำหนดลำดับความสำคัญของงานและทำงานที่สำคัญ
          5. จดจ่อกับกิจกรรมที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสูงสุด
          6. สร้างผลงานและเก็บเกี่ยวผลลัพธ์
          7. เป็นผู้จัดการที่ดีให้เป็นแบบอย่างแก่ทีมงาน

Adult Learning

ความเป็นผู้นำรอบทิศทาง(360 องศา) :  ผู้จัดการฝ่ายขายพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้นำ
          1. รับฟังและเข้าใจผู้อื่น
          2. การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
          3. การมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้าหมาย
          4. การสร้างและพัฒนาทีมงานขาย
          5. การมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

หัวข้อหลักในการพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ

Adult Learning ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)…  เริ่มที่ตัวคุณ
        Adult Learning หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
        Adult Learning เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
        Adult Learning เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
        Adult Learning ทุกอย่างคือ ทางเลือกของคุณ
Adult Learning ตรวจสุขภาพผู้จัดการฝ่ายขาย
        Adult Learning เรียนรู้ด้วยตัวเอง
        Adult Learning ปรับปรุงแก้ไขด้วยตัวเอง

Adult Learning 9 เรื่องสำคัญในการพิชิตเป้าหมายยอดขาย
        Adult Learning การวิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ
        Adult Learning การวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า
        Adult Learning กำหนดกลยุทธ์ 7 Ps
        Adult Learning การพยากรณ์ยอดขาย
        Adult Learning ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อการบริหารงาน/การตัดสินใจ
        Adult Learning การบริหารการประชุมทีมงานขาย
        Adult Learning กลยุทธ์การตลาด
        Adult Learning กลยุทธ์การขาย
        Adult Learning กลยุทธ์การบริการ

Adult Learning หลุมพรางด้านการบริหารทีมงานขาย

Adult Learning บทบาทที่สำคัญของผู้จัดการฝ่ายขาย
        Adult Learning การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
        Adult Learning ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)
        Adult Learning การบริหารทีมงานขาย (Sales Management)

Adult Learning กรณีศึกษาต่างๆ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

         Adult Learning พนักงานขาย                                                 
         Adult Learning ผู้จัดการทีมงานขาย
         Adult Learning เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
         Adult Learning ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

แนวทางการอบรมนักขาย
imgs2012/accept.png

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จะเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตาม Style ที่เหมาะสมกับตนเอง

imgs2012/accept.png

การฝึกอบรมแบบ Training เพื่อให้ความรู้ในเชิง การวิเคราะห์ยอดขาย (Hard Skill) เพื่อให้ผู้เรียนได้จดจำเทคนิคที่มีประโยชน์ต่องานขายและตนเอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับตัวเองไปปรับใช้กับแนวทางเดิม ที่เคยปฏิบัติอยู่ให้ดีขึ้นมีประสิทธิผลมากขึ้น

imgs2012/accept.png

การอบรมแบบ Coaching เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล (Soft Skill) ด้วยตัวเอง โดยวิทยากรทำหน้าที่เป็นเพียงแค่กระจกเงา ทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นด้วยตัวเอง

imgs2012/accept.png

การทำกิจกรรมย่อย Work Shop ที่สอดแทรกในแต่ละช่วงของการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้คิด, วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำไปฝึกฝนต่อได้ในอนาคต

imgs2012/accept.png

การฝึกสถานการณ์จำลอง (Role Playing) เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้สัมผัสกับวิธีการใหม่ๆในสถานการณ์จำลอง ทำให้จินตนาการถึงเหตุการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นได้ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น อีกทั้งวิทยากรจะสามารถให้คำปรึกษาแนะนำเพิ่มเติมได้

imgs2012/accept.png

การบ้านสำหรับการนำไปฝึกฝน เพื่อทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอจนการเป็นธรรมชาติของผู้จัดการฝ่ายขาย ในอุปนิสัยใหม่ทำให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาตัวเอง

imgs2012/accept.png

การสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียนรู้ จะทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย และเกิดความอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมกิจกรรมต่างๆ ที่อำนวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Adult Learning
 
Adult Learning ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “สร้างฝันที่เป็นจริง ” : ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ให้กับทีมงาน

Adult Learning วิธีปฏิบัติ
     Adult Learning เขียนเป้าหมาย (ความฝัน)  ที่ตั้งใจทำให้สำเร็จสัก  1  เรื่อง
         - เป้าหมายของฉัน  คือ  ...................................
     Adult Learning สำรวจเป้าหมาย (ความฝัน)  ของตัวเอง  ดังนี้
         - เป้าหมายนี้ดึงดูดความสนใจของฉันมากแค่ไหน ?
         - เป้าหมายนี้ฉันอยากได้เองหรือคนอื่นสั่งให้ฉันทำ
         - ฉันมีแผนงานเกี่ยวกับเป้าหมาย  ดังนี้
                1.  ………………………………
                2.  ………………………………
                3.  ………………………………
         -  หากเป้าหมายนี้สำเร็จฉันมีความรู้สึกอย่างไร ?
         -  ฉันควรบอกใครให้รู้เกี่ยวกับเป้าหมายนี้บ้าง ?
     Adult Learning ตอบคำถามให้ครบถ้วนแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่ม


Adult Learning ผลที่ได้รับ
: เมื่อเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ครบ ความรู้สึกของเราเกี่ยวกับเป้าหมาย (ความฝัน) นี้จะชัดเจนยิ่งขึ้น ทุกอย่างจะสะท้อนให้เราเห็นว่า เรามีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมาย(ความฝัน) นี้มากน้องแค่ไหน ยิ่งชัดยิ่งมีโอกาสมาก

Adult Learning การนำไปฝึกฝนต่อไป
: คนส่วนใหญ่มีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน ทำให้เส้นทางเดินไปถึงเป้าหมายนั้นไม่ชัดเจนไป ด้วยการทุ่มเทการทำงานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายก็จะน้อยลง หากผู้ทำไม่ชัดเจนในเป้าหมายแล้ว ทีมงานย่อมพร่ามัวในเป้าหมาย เช่นเดียวกัน ทุกครั้งที่กำหนดเป้าหมายควรทำให้เกิดความชัดเจนด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองก่อน หากยังตอบคำถามต่างๆ เหล่านี้ได้ไม่ครบ ให้พยายามคิดแล้วตอบให้ครบถ้วนก่อนการลงมือทำเพราะไม่เช่นนั้น เราอาจหยุดเป้าหมายกลางคันเมื่อเจออุปสรรคได

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)

Adult Learningสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ (Ice Breaking)
     Adult Learning แนะนำตัวเอง
       Adult Learningชื่อ-นามสกุล (ชื่อเล่น)
       Adult Learningตลาด/ธรกิจ ที่รับผิดชอบอยู่
       Adult Learningความฝัน
       Adult Learningจุดเด่นของทีมงาน
Note : การแนะนำตัวทั่วไป แล้วเพิ่ม ความฝัน เพื่อให้ผู้จัดการมองเห็นว่า วันนี้เราบอกเล่าทิศทางของทีมให้น้องๆฟังหรือไม่ น้องๆยอมรับ และอยากไปด้วยหรือไม่ จุดเด่นของทีม เพื่อให้เห็นว่า ผู้จัดการคิดอย่างไรกับทีมงาน ถ้าคิดบวก พลังในการพัฒนาจะมีสูงกว่า คิดลบ

     Adult Learning คำสำคัญ (keywords)
       Adult Learningศักยภาพ : น้องๆใช้ไปเต็มที่แค่ไหน? เราจะเพิ่มอย่างไร ?
       Adult Learningเป้าหมาย : Sales ส่วนใหญ่ รู้สึกว่า เป้าหมาย เป็นสิ่งที่ผู้จัดการให้มา ทำให้ความกระตือรือร้น มีน้อยกว่าเป้าหมายที่เป็นของตัวเอง
       Adult Learningจับถูก : Sales รู้สึกอย่างไรกับ Manager / Manager รู้สึกอย่างไรกับ Sales จับถูก ได้หรือไม่ ?
       Adult Learningการพัฒนา : เรามีแผนพัฒนาทีมงานอย่างไร ? เบื่อที่จะพัฒนาหรือไม่ ? ถ้าเขาพัฒนา เราจะสบายขึ้นหรือไม่ ?
Note : การแลกเปลี่ยนความหมายของแต่ละคำ เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้เรียนได้คิด และมองเห็นตัวเอง จะกระตุ้นให้อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ผู้จัดการต้องเป็นผู้พัฒนาทีมงาน ดังนั้นต้องอยากพัฒนาก่อน การลงมือจึงจะเกิดขึ้น  (คำสำคัญอาจเป็นคำอื่นๆ ที่วิทยากรเห็นว่าเหมาะสมกับเการเชื่อมโยง)

     Adult Learning บทบาทของผู้จัดการขาย
       Adult Learningความฝัน / ผู้นำ / โค้ช จูงใจผู้อื่น ไม่ใช่ สั่ง ผู้อื่น

     Adult Learning
แลกเปลี่ยนเป้าหมาย (ความคาดหวัง) ของวิทยากร
       Adult Learningแนวคิดการบริหารทีมงานรูปแบบใหม่
       Adult Learningใช้ Style ของตัวเอง ในการบริหารงาน
       Adult Learningสนุกกับการผลักดันยอดขายผ่านทีมงาน
       Adult Learningท้าทายตัวเอง เพื่อพิชิตเป้าหมาย
Note : ให้ผู้เรียน มีเป้าหมาย (ความคาดหวัง) เช่นเดียวกัน เพื่อให้จดจ่อกับเนื้อหาที่เรียนรู้ เพราะอยากให้ตัวเองสมความตั้งใจที่ตั้งเป้าหมายไว้

     Adult Learning กระบวนการผ่านเดินในการบรรยายเนื้อหาตาม Slide
       Adult Learningทำให้ผู้เรียนรู้สำรวจตัวเอง เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาตาม Slide
       Adult Learningแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ ว่า หลงลืมหรือละเลย ไม่ได้ทำเรื่องอะไรไปบ้าง และจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
       Adult Learningเนื้อหาเดียวกัน สามารถใช้กับตัวเอง และนำไปใช้ พัฒนาน้องๆได้ เพราะเป็นลักษณะงานขายเหมือนกัน ย่อมทำไม่ครบเมือนกัน
       Adult Learningการใช้คำถามกับผู้เข้าอบรม ทำให้ได้ใช้ความคิดร่วมกัน
       Adult Learningเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้จดบันทึก สิ่งที่จะนำไปดำเนินการต่อไป
       Adult Learningยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ให้ใกล้เคียงกับเนื้อหา จะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
       Adult Learningเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก คิดถึงงานตัวเอง ช่วงหลัง  คิดถึงหลุมพรางของน้องๆ
       Adult Learningการวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ต้องลงมือขีดเขียน และนำเสนอให้เพื่อนๆฟัง จะได้ Confirm สิ่งที่คิดไปในตัวด้วย
       Adult Learningพยายามทำให้ผู้เข้าอบรมโยงเรื่องราวเกี่ยวกับงานของตัวเอง อุปสรรคที่เจออยู่ และกำหนดแนวทางแก้ไขไปเลย จะได้ไม่ต้องกลับไปคิดอีกครั้ง

     Adult Learning ช่วงการทำ Workshop
         Adult Learningกระตุ้นให้ตอบคำถามตาม Workshop ที่กำหนดให้
       Adult Learningให้แลกเปลี่ยนเรื่องที่ตอบกับเพื่อนให้โต๊ะก่อน
       Adult Learningขออาสาสมัครตัวแทนเพื่อบอกเล่าให้เพื่อนใน Class ฟัง
       Adult LearningClinic เพิ่มเติมในการนำเสนอเนื้อหา
              -  ยกเป็น กรณีศึกษา / ประสบการณ์ที่เคยเจอ
       Adult Learningบอกจุดประสงค์ของแต่ละ Workshop
       Adult Learningเชิญชวนให้นำกลับไปใช้บ่อยๆ เพื่อให้มีความแม่นยำขึ้น

     Adult Learning ข้อสังเกตระหว่างการฝึกอบรม
       Adult Learningการคิด -> เขียน -> พูด -> ถ้ามีมาก จะเปลี่ยนแปลงมาก
       Adult Learningการถามคำถามเพื่อแลกเปลี่ยนกรณีศึกษา   -> คนส่วนใหญ่อยากได้ Solution
       Adult Learningความสนุกสนานเมื่อได้ยินเรื่องใกล้ตัว   -> เรื่องที่เกิดขึ้นจริงน่าสนใจกว่า
       Adult Learningการยกมือเห็นด้วย  ->   การโน้มน้าวแนวความคิดร่วมกัน

     Adult Learning ช่วงปิดท้ายก่อนจบการฝึกอบรม
         Adult Learningสรุปเนื้อหาที่ได้รับเพื่อกระตุ้นการนำไปใช้
       Adult Learningทบทวนบทบาทของผู้จัดการ ที่ต้องพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง
       Adult Learningตรวจสอบความคาดหวังก่อนการอบรมของวิทยากรและผู้เรียนที่ตั้งใจไว้ ว่าได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังหรือไม่
Note : ส่วนใหญ่จะได้รับ เพราะมีใจจดจ่อ และมุ่งเน้นการนำไปใช้ด้วยตัวเอง เนื่องจากเป็นเป้าหมายของตัวเอง
       Adult Learningผู้เข้าอบรม สรุปสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมในวันนี้
              -  เรื่องที่ได้รับ
              -  เรื่องที่ชอบ
              -  เรื่องที่จะนำไปใช้เป็นเรื่องแรก
         Adult Learningขออาสาสมัครสรุปสิ่งที่ตัวเองได้รับ ตามหัวข้อ ประมาณ 2-3 คน

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|