อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
(Sales)
เปิดอบรม วันที่ 25 ตุลาคม 2561
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
หลักการ/แนวความคิด
Adult Learning

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขายที่มีใจเต็มร้อยกับงานขาย มุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ได้รับ เอาชนะปัญหา อุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวเอง มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ กระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับงานขายตลอดเวลา ไม่โทษสภาพแวดล้อม  แต่ใช้การพัฒนาตัวเองเพื่อเอาชนะเป้าหมายเป็นหลัก

Adult Learning

นักขายโดยส่วนใหญ่ จะได้รับการพัฒนาเรื่องทักษะการขาย (Hard Skill) เป็นหลักแต่มีน้อยคนที่ได้เข้าอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านความมุ่งมั่นในการพิชิตเป้าหมาย ( Soft Skill) ทำให้การทำงานขายในยุควิกฤตนี้ เป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้น เพราะพนักงานขายจะท้อถอยบ่อยๆ ไม่กล้าพบลูกค้าเพราะไม่มีเรื่องจะพูดคุย แต่ถ้านักขายมีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และรักในงานขายอย่างแท้จริงแล้วจะสามารถเอาชนะปัญหาไปได้

Adult Learning

การบริหารงานขายเป็นหัวใจสำคัญที่นักขายต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นักขายสมัยใหม่จะไม่เพียงแต่ขายของ แต่จะบริหารงานขายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยการให้ความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขาย และมีความสุขที่ได้ดำเนินการขายมากกว่าที่คำนึงถึงแต่ผลลัพธ์

"เป้าหมาย (Goal) นั้นเป็นของเรา เราเป็นผู้ที่ต้องการพิชิตเอง ไม่มีใครสั่ง !!! "

วัตถุประสงค์

Adult Learning เพี่อสร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้ายทายอยากที่จะบรรลุความสำเร็จ
Adult Learning เพื่อทำให้นักขายเข้าใจกระบวนการ การทำงานขายอย่างเป็นระบบ สามารถเผชิญกับอุปสรรคได้อย่างมั่นใจ
Adult Learning เพื่อพัฒนาให้นักขายสามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Adult Learning เพื่อส่งเสริมให้นักขายสามารถค้นหาแนวทางในการทำงานที่เป็น Style ของตัวเอง

หัวข้อหลักในการพัฒนานักขายมืออาชีพ

Adult Learning สิ่งที่ต้องนำมาวิเคราะห์ก่อนดำเนินงานขาย
     Adult Learning ขนาดของตลาดที่เรารับผิดชอบ
     Adult Learning กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เรามุ่งหวัง
     Adult Learning สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน
     Adult Learning ข้อมูลเบื้องต้นของ 4 P
     Adult Learning เป้าหมายยอดขายกับความเป็นไปได้


Adult Learning ขั้นตอนในการดำเนินงานขาย
     Adult Learning กำหนดเป้าหมายยอดขาย รายปี, รายเดือน
     Adult Learning วางแผนการทำงานอย่างละเอียด
     Adult Learning การลงมือปฏิบัติตามแผนงานทันที
     Adult Learning หมั่นตรวจสอบ และประเมินยอดขายอย่างสม่ำเสมอ
     Adult Learning ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหมาะสม

Adult Learning ประเด็นสำคัญที่ต้องคิดระหว่างดำเนินงานขาย
     Adult Learning ค้นหา “ความต้องการ” ของลูกค้า
     Adult Learning บริหารยอดขายด้วย “Sales Pipeline”
     Adult Learning เข้าถึงบุคคลที่สามารถตัดสินใจได้
     Adult Learning จัดทำแบบฟอร์ม ประเมินลูกค้าคาดหวัง
     Adult Learning ดำเนินการขายตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง


Adult Learning คุณสมบัติที่ควรต้องพัฒนา
     Adult Learning ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
     Adult Learning ยึดมั่นในวินัยการทำงาน
     Adult Learning มีความรับผิดชอบในเป้าหมาย
     Adult Learning มุ่งมั่น ทุ่มเท กับงานขายจนกว่าจะสำเร็จ
     Adult Learning สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

         Adult Learning พนักงานขาย                                                 
         Adult Learning ผู้จัดการทีมงานขาย
         Adult Learning เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
         Adult Learning ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

แนวทางการอบรมนักขาย
imgs2012/accept.png

การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง

imgs2012/accept.png

วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

imgs2012/accept.png

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง

imgs2012/accept.png

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Adult Learning
 
Adult Learning ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “การทำพิมพ์เขียวงานขายของตัวเอง”

Adult Learning วัตถุประสงค์
     Adult Learning เพื่อทำให้พนักงานขายสามารถวางแผนลูกค้าเป้าหมายที่คาดหวัง จะดำเนินการปิดการขายได้มีมากน้อยแค่ไหน
     Adult Learning เพื่อทำให้พนักงานมองเห็นภาพงานขายของตัวเองกับลูกค้าเป้าหมายหลัก ว่าเราต้องดำเนินการอย่างไรกับเขาบ้าง


Adult Learning แนวทางในการดำเนินการ
     Adult Learning คัดเลือกลูกค้าเป้าหมายหลัก โดยใช้ทฤษฎี 80 : 20 หมายถึงลูกค้าที่ให้ผลตอบแทนที่บริษัทค่อนข้างสูงมาทำ Blue Print
     Adult Learning กำหนดรายชื่อลูกค้าหลังลงในตารางเพื่อการวิเคราะห์ โดยในตารางมีหัวข้อหลัก ดังนี้
     Adult Learning ตาราง Blue Print อาจทำเป็นประจำปี หรือ ประจำเดือน และคอย Update อยู่เรื่อยๆ อาจะเริ่มต้นที่ Excel File แล้วขยายไปเรื่อยๆ ก็ได้


Adult Learning ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
     Adult Learning สามารถประมาณการรายได้ทั้งปี ในเบื้องต้นได้ว่า มีลูกค้าเท่าไร
     Adult Learning ผู้บริหาร สามารถใช้ในการติดตาม และช่วยเหลือพนักงานขาย สำหรับลูกค้ารายใหญ่
     Adult Learning พนักงานขายมีแผนในการทำงานที่ชัดเจน แม่นยำ
     Adult Learning พยากรณ์ยอดขายได้แม่นยำขึ้น

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)

Adult Learning สรุปภาพรวมของหลักสูตร “นักคิดพิชิตเป้าหมาย”
     Adult Learning ทำให้รักใน งานขาย มากกว่าการขายได้
     Adult Learning ปัจจัยสำคัญต่างๆ สามารถมองเป็น ....  อุปสรรค  หรือ  โอกาส
     Adult Learning เป้าหมาย ต้องเป็นของเรา และมองเห็นประโยชน์

Adult Learning สิ่งที่ผู้เข้าอบรมชอบ
     Adult Learning
การทำงานอย่างมีแบบแผน
         Adult Learning เป้าหมาย
       Adult Learning Blue Print
       Adult Learning Sales Pipeline
             (สามารถนำไปใช้ได้จริง)
    Adult Learning การตอบคำถาม – ด้วยรูปแบบของ Coaching
         Adult Learning การเอาชนะคู่แข่งขัน – ที่ยึดลูกค้าไว้ได้แล้ว
       Adult Learning การเข้าพบผู้มีอำนาจตัดสินใจ (ระบบ “C”)
       Adult Learning การทำให้ลูกค้าพูดข้อต่อรองก่อน – Menu (อาวุธ) ให้ลูกค้าเลือก
       Adult Learning การทำให้หัวหน้ายอมรับ – เข้าไปบอกโดยตรง (ไม่ต้องนินทา)

Adult Learning ประเด็นที่ทำให้ Class สนุก
    Adult Learning กระตุ้นให้เกิดคำถามยากๆ
    Adult Learning เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ไม่ต้องเขียนก็ได้ ขอให้พูดคุยกัน)
    Adult Learning สร้างประเด็นเพื่อให้เขานำไปใช้ เช่น
       Adult Learning เสนอโครงการ
       Adult Learning พูดคุยกับหัวหน้า
       Adult Learning การขออนุมัติ

 
ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|