อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร การสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
[ปิดรับสมัครแล้วครับ]
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 การสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
หลักการ/แนวความคิด
Adult Learning

การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ดี การพัฒนาให้บุคลากรมีทักษะการสื่อสารและการจูงใจในการติดต่อ ประสานงานกับบุคคลภายใน และภายนอก ย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบริการ

Adult Learning

การสร้างแนวคิดในการบริการด้วยหัวใจบริการ (Service Mindset) ให้กับพนักงานที่ดูแลลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด เพราะลูกค้าจะเป็นผู้ได้พบเจอพนักงานก่อนเป็นอันดับแรกๆ เพื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้น ดังนั้น หากพนักงานมีกรอบความคิดที่ดี ก็ย่อมทำให้เรื่องร้องเรียนจากลูกค้าบรรเทาลงได้

Adult Learning

การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานด้านบริการ จะช่วยทำให้พนักงานหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องติดต่อลูกค้า สามารถที่จะทำให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเอง ให้ออกจากอารมณ์เชิงลบมาสู่การคิดอย่างมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น การให้บริการบนหลักการของบริษัทก็จะทำได้ง่ายขึ้นด้วยหลักการต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้
      อบรม สัมมนา การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับลูกค้า
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) ของลูกค้า
      อบรม สัมมนา การใช้เทคนิค NLP จูงใจลูกค้าให้คล้อยตามแนวความคิด

Adult Learning

ทักษะที่สำคัญของการสื่อสารและการจูงใจในการบริการที่ดี เช่น...
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์ (Mindset)
      อบรม สัมมนา การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน (Rapport)
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ (Questioning)
      อบรม สัมมนา การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)

Adult Learning

การประยุกต์ใช้การสื่อสารและจูงใจ เพื่อลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เกิดประสิทธิผลของงานเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องพัฒนาให้บุคลากร เพราะการทำงานร่วมกันย่อมมีแนวความคิดที่ต่างกันโอกาส เกิดข้อขัดแย้งจึงมีสูง หากทุกคนช่วยกันสื่อสาร เพื่อลดข้อขัดแย้งก็จะทำให้องค์กรพัฒนาผลงานได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสำรวจแนวความคิดของตัวเองแล้วสร้างกรอบความคิดการให้บริการ (Service Mindset) ของตัวเองใหม่ได้ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการที่สำคัญของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์, การจูงใจผู้อื่นและการบริหารความขัดแย้งแล้วสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ของการสื่อสารที่ดีและจูงใจผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการตอบข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ด้วยเทคนิคต่างๆ
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปฝึกฝนและปฏิบัติได้จริงบน Style ของตัวเอง ทำให้กลายเป็นธรรมชาติในที่สุด

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Adult Learning สร้างแนวความคิดที่ดีเกี่ยวกับการสื่อสารและการจูงใจด้วยหัวใจบริการ
     Adult Learning หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
     Adult Learning หลุมพรางทางความคิด และเทคนิคเอาชนะหลุมพรางในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
     Adult Learning เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
     Adult Learning สร้างจิตใจเป็นผู้ให้บริการทรงคุณค่า
     Adult Learning การทำงานอย่างมืออาชีพที่มีคุณภาพ
     Adult Learning Workshop : กำหนดกรอบความคิดการสื่อสารด้วยหัวใจบริการของตัวเอง

Adult Learning การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานด้านบริการ
     Adult Learning การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับลูกค้า
     Adult Learning การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) ของลูกค้า
     Adult Learning การใช้เทคนิคการจูงใจลูกค้าด้วย NLP
     Adult Learning Workshop : เทคนิคการสื่อสารและการจูงใจของตัวเอง
     Adult Learning กรณีศึกษา : การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของลูกค้า

Adult Learning การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจูงใจอย่างมีประสิทธิผล
     Adult Learning คุณสมบัติของนักสื่อสารที่ดี
     Adult Learning ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน (Rapport)
     Adult Learning ทักษะการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ (Questioning)
     Adult Learning ทักษะการรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
     Adult Learning ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
     Adult Learning Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะของตัวเอง

Adult Learning การสื่อสารและจูงใจเพื่อลดข้อขัดแย้ง และบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้า
     Adult Learning การเรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของความขัดแย้ง
     Adult Learning การสร้างแนวความคิดที่ดีเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้ง
     Adult Learning การบริหารความขัดแย้งและบริหารข้อร้องเรียนเชิงสร้างสรรค์
     Adult Learning เทคนิคการสื่อสารเพื่อลดข้อขัดแย้ง และจัดการข้อร้องเรียน
     Adult Learning Workshop : การประยุกต์ใช้การสื่อสารลดข้อขัดแย้งและบริหารข้อร้องเรียนเชิงสร้างสรรค์

Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

Adult Learning พนักงานปฏิบัติการ
Adult Learning หัวหน้างาน
Adult Learning ผู้จัดการ
Adult Learning ผู้บริหาร

แนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตร

Adult Learning การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning  ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
Adult Learning การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
            Adult Learning การบรรยาย   : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
            Adult Learning Work Shop  : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
            Adult Learning การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
            Adult Learning การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น    
Adult Learning กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
Adult Learning การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
การสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
[ปิดรับสมัครแล้วครับ]
 
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
[ปิดรับสมัครแล้วครับ]
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|