อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์
(Creative Service Mind)
เปิดอบรม วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์
หลักการ/แนวความคิด
Adult Learning

การทำหน้าที่ “ผู้ให้บริการลูกค้า” นับว่าเป็นงานที่ยากลำบาก เพราะลูกค้ามีความต้องการที่แตกต่างกัน การให้บริการจึงต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการจึงควรเห็นความสำคัญของงานบริการที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ มิเช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้าได้

Adult Learning

การพัฒนาทักษะการให้บริการจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องสร้าง และฝึกฝนให้กับผู้ใช้บริการลูกค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยการเริ่มที่แนวความคิดของผู้ให้บริการก่อนเป็นอันดับแรก เช่น
      อบรม สัมมนา รักในงานบริการ
      อบรม สัมมนา มองเห็นคุณค่ากับงานบริการ
      อบรม สัมมนา ให้ความสำคัญกับลูกค้า
      อบรม สัมมนา มีจิตใจที่ดีต่อสถานการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา มีความสุขในการให้บริการ

Adult Learning

การทำหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าย่อมเกิดความเครียด ความรู้สึกเชิงลบและความกังวลต่างๆ มากมาย แต่ถ้าผู้ให้บริการสามารถพัฒนาแนวความคิด และเทคนิคของตัวเองในการจัดการอารมณ์เชิงลบต่างๆ ได้ด้วยการสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกให้กับตัวเองได้แล้ว ก็จะสามารถบริการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อสร้างแนวความคิดเชิงบวกต่องานบริการให้กับผู้เรียนและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ ให้กับผู้เรียนให้สามารถนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด
อบรม สัมมนา เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่องานบริการ และอยากพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Adult Learning สำรวจแนวความคิดเรื่องการให้บริการ
     Adult Learning คุณคิดอย่างไรเมื่อถูกลูกค้าต่อว่า?
     Adult Learning คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการลูกค้า?
     Adult Learning คุณอยากส่งมอบบริการที่มีคุณภาพหรือไม่? เพราะเหตุใด?
     Adult Learning คุณรักในงานที่ทำอยู่หรือไม่?

Adult Learning การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
     Adult Learning การเข้าใจตัวเอง
     Adult Learning การมีมนุษยสัมพันธ์
     Adult Learning การจัดการอารมณ์เชิงลบ
     Adult Learning การจูงใจตัวเอง
     Adult Learning การสร้างทัศนคติเชิงบวก

Adult Learning การเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อบริการที่เป็นเลิศ
     Adult Learning หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของการให้บริการ
     Adult Learning เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
     Adult Learning จิตวิทยาการให้บริการ
     Adult Learning สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับงานบริการ

Adult Learning การสื่อสารกับลูกค้าอย่างสร้างสรรค์
     Adult Learning การให้ความเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง
     Adult Learning จงเริ่มต้นด้วยมิตรไมตรี
     Adult Learning การทำให้ผู้อื่นยอมรับแนวความคิด
     Adult Learning การต่อเชื่อมกับผู้อื่น
     Adult Learning การเข้าใจแนวความคิดของผู้อื่น

Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

Adult Learning เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
Adult Learning พนักงานฝ่ายขาย
Adult Learning พนักงานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

แนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตร

Adult Learning การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning  ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
Adult Learning การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
            Adult Learning การบรรยาย   : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
            Adult Learning Work Shop  : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
            Adult Learning การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
            Adult Learning การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น    
Adult Learning กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
Adult Learning การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|