อาจารย์ สุณิชชา  ชอบชัย

(หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารงานบริการและ
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ

เปิดอบรม วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 เทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ
เนื้อหาของหลักสูตร
Adult Learning

การทำงานบริการ ณ ปัจจุบัน มิใช่เพียงแค่บริการให้ลูกค้าได้รับบริการตรงตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น เพราะหัวใจสำคัญในการทำงานบริการคือความประทับใจในสินค้าและบริการ ซึ่งหมายรวมถึงความพึงพอใจ ณ จุดบริการ จึงเป็นที่มาของข้อร้องเรียนที่หลากหลาย องค์กรจึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารทีมงานบริการมากขึ้นทั้งระบบ เช่น ช่องทางบริการ , พนักงานบริการ, ระบบงานบริการ ฯลฯ

Adult Learning

พนักงานบริการที่ต้องเผชิญกับลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงเกิดภาวะกดดันทางอารมณ์สูง เพราะต้องยึดมาตรฐานบริการ และยืดหยุ่นตามสถานการณ์จริงให้ลูกค้าพึงพอใจ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาเทคนิคในการให้บริการตลอดเวลา และพัฒนาตัวเองให้เป็นนักสื่อสารและจัดการข้อร้องเรียนแบบมืออาชีพ

Adult Learning

การพัฒนาตัวเองของนักบริการมืออาชีพประกอบไปด้วยความรู้(Knowledge) ใหม่เสมอ , ทักษะ (Skill) การสื่อสาร การบริการ และคุณลักษณะ (Attribute) ของพนักงานให้มีความเป็นธรรมชาติ ในการบริการลูกค้าด้วยประสบการณ์ดีๆ ส่งผลให้เกิดความรัก และผูกพันกับองค์กรตลอดไป

สื่อสารสร้างสรรค์ สรรสร้างเทคนิคบริการ ผสานข้อร้องเรียน เปลี่ยนเป็นประสบการณ์ดีๆ

วัตถุประสงค์

1. เพี่อให้ผู้เรียนมีสนุกกับเรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้าและสร้างความประทับใจได้อย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนปรับกรอบความคิด (Mindset) ในการสื่อสารกับลูกค้าด้วยมุมมองด้านบวก
3. เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองแล้วสามารถพัฒนาเทคนิค วิธีการ ในการจัดการกับข้อร้องเรียนได้อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
4. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเปลี่ยนสถานการณ์ข้อร้องเรียนของลูกค้า เป็นกลายประสบการณ์ดีๆในการรับบริการที่มีคุณค่าสำหรับลูกค้า

เนื้อหาของหลักสูตร

Adult Learning สำรวจแนวความคิดของคุณกับการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
Adult Learning เรียนรู้ความหมาย ประเภทของข้อร้องเรียน และหลักการบริหารจัดการข้อร้องเรียนแบบมืออาชีพ

     Adult Learning ความหมายของความขัดแย้งและข้อร้องเรียน
     Adult Learning สาเหตุของการเกิดข้อร้องเรียนของลูกค้า /ประเภทของข้อร้องเรียน ความคาดหวังของลูกค้า / เหตุการณ์ที่ลูกค้าพบ ณ จุดบริการ /พฤติกรรมที่ลูกค้าแสดงออก
** ความคาดหวัง > สิ่งที่พบเจอ กลายเป็นพฤติกรรมที่ลูกค้าแสดงออก
     Adult Learning อุปสรรคสำคัญของพนักงานที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียน
     Adult Learning เทคนิคและหลักการสำคัญในรับมือกับข้อร้องเรียน
Workshop: ชวนสนุกกับการเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้า

Adult Learning เทคนิคสำคัญในการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียน
     Adult Learning การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology)
     Adult Learning การสร้างความประทับใจในการสื่อสารกับลูกค้าด้วยหลักการ GATE
     Adult Learning การเสริมบุคลิกภาพและสร้างเสน่ห์ด้วยภาษาบริการ (คำพูด 7% : น้ำเสียง38% : ภาษากาย 55%)
     Adult Learning การเข้าถึง และเข้าใจลูกค้าจากวงจรพฤติกรรม (ความเชื่อ>ความคิด>ความรู้สึก>การกระทำ)
     Adult Learning การสร้างความเชื่อมั่นและเชี่ยวชาญในการทำงานบริการด้วยหลักการ ABCDE
Workshop: เลือกเทคนิคที่ต้องการพัฒนา (แบ่งปันเพื่อนๆ)
Role Play : กรณีศึกษากับเหตุการณ์สมมติ

Adult Learning ทักษะสำคัญในการทำงานบริการเชิงรุกเพื่อลดข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ
     Adult Learning การคิดเชิงบวก และเชื่อมโยงกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ )
     Adult Learning การฟังเชิงรุก (Listening)
     Adult Learning การใช้คำถามประเภทต่างๆ (Questioning)
     Adult Learning การจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตาม (Motivation)
     Adult Learning การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management)
Workshop: กำหนดทักษะที่ต้องการพัฒนาเพิ่ม พร้อมวิธีการพัฒนา

Adult Learning แนวคิดในการพัฒนาตัวเองให้เป็นพนักงานบริการแบบมืออาชีพ (CS / CRM / CEM / CE)
Adult Learning การบ้านสำหรับฝึกฝน

กลุ่มเป้าหมาย

         Adult Learning พนักงานขาย
         Adult Learning พนักงานบริการ
         Adult Learning หัวหน้า และผู้จัดการงานขาย
         Adult Learning หัวหน้าและผู้จัดการงานบริการ

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

Adult Learning การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
     Adult Learning Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
     Adult Learning Ice break การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
     Adult Learning Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
     Adult Learning Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
     Adult Learning Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
     Adult Learning Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
     Adult Learning Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

Adult Learning กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

Adult Learning ภาพรวมของหลักสูตร
     Adult Learning ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
     Adult Learning ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
     Adult Learning สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
     Adult Learning เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

Adult Learning ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
     Adult Learning กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     Adult Learning กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
     Adult Learning กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
     Adult Learning กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
เทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|