อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

(Effective Communicative & Connected by NLP)
เปิดอบรม วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

NLP (Neuro Linguistic Programming) คืออะไร?
การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีมีประสิทธิผลควรเป็นอย่างไร?
คุณสามารถเพิ่มพลังการสื่อสารและ สร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ด้วย NLP!

หลักการ/แนวความคิด
Adult Learning

การสื่อสารสร้างสัมพันธ์เป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายกับทุกๆสิ่งที่มี ความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเพราะหากการสื่อสารไม่มีคุณภาพ ขาดซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นย่อมไม่มีประสิทธิผลตามที่ต้องการ เพราะการสื่อสารเกี่ยวข้องกับลักษณะงานหลายๆประเภทที่สำคัญเช่น
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ การขาย การโน้มน้าว
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรอง การประสานงาน การหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง
      อบรม สัมมนา การมอบหมายงาน การขอความช่วยเหลือ การสอนงาน
      อบรม สัมมนา การจูงใจ การให้กำลังใจ  การกระตุ้น
      อบรม สัมมนา การรับฟัง การให้ข้อมูลป้อนกลับ การให้คำปรึกษา (เป็นต้น)

Adult Learning

การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของ NLP (Neuro Linguistic Programming) ช่วยทำให้เข้าใจการรับรู้ของตัวเองและผู้อื่น สามารถสื่อสารการเข้าถึง ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก ของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยเทคนิค Rapport ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกันได้อย่างแท้จริง ทำให้เกิดการสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

Adult Learning

การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิผล ได้อย่างชำนาญแล้วจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมากเช่น...
      อบรม สัมมนา การลดความขัดแย้งในการสื่อสารไปได้
      อบรม สัมมนา การนำเสนอที่ทรงพลังและเพิ่มยอดขาย
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองที่สร้างสรรค์แบบ WIN : WIN
      อบรม สัมมนา การโน้มน้าวแรงจูงใจผู้อื่นให้สอดคล้องตามแนวความคิดได้
      อบรม สัมมนา การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างอย่างประทับใจ
      อบรม สัมมนา การได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือ เกินความคาดหวัง (เป็นต้น)

รายละเอียดเนื้อหาตามโปรแกรม

อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา คุณคิดอย่างไรกับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี ?
      อบรม สัมมนา แนวความคิดด้านการสื่อสารที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร?
      อบรม สัมมนา อุปสรรคของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์คือเรื่องอะไร?
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารที่ดีคือเรื่องอะไร?
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างแนวความคิดของการสื่อสารที่ดี

อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของ NLP
      อบรม สัมมนา ความหมายของ NLP
      อบรม สัมมนา หลักการที่สำคัญเกี่ยวกับ NLP
      อบรม สัมมนา เทคนิคของ NLP และการประยุกต์ใช้
      อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการใช้ NLP กับตัวเอง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : เทคนิคการใช้ NLP ด้านต่างๆ

อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
       อบรม สัมมนา การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation)
       อบรม สัมมนา การประสานความร่วมมือ (Coordination)
       อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (Negotiation)
       อบรม สัมมนา การบริหารความขัดแย้งเชิงบวก (Conflict Manmagent)
       อบรม สัมมนา การสอนงานและให้คำปรึกษา (Coaching & Counselling )
       อบรม สัมมนา Role Playing : การประยุกต์ใช้ด้วยหลักการ NLP

อบรม สัมมนา การสร้างแนวความคิดการสื่อสารสร้างสัมพันธ์แนวใหม่
       อบรม สัมมนา การดำเนินชีวิตกับบุคคลใกล้ชิด
       อบรม สัมมนา การเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
       อบรม สัมมนา การสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับบุคคลรอบด้าน
       อบรม สัมมนา การปรับตัวให้เข้ากับสังคมอย่างมั่นใจ

อบรม สัมมนา การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

สิ่งที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะได้รับ
จากการฝึกอบรม

อบรม สัมมนา ความมั่นใจในตัวเองเรื่องการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
อบรม สัมมนา เทคนิคปรับปรุงตัวเองในการสื่อสารด้วย Style ของตัวเอง
อบรม สัมมนา การสื่อสารอย่างได้ใจและความยินยอมจากผู้อื่น
อบรม สัมมนา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติ
อบรม สัมมนา การเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
อบรม สัมมนา ความสนุกสนานกับบทบาทนักสื่อสารที่มีคุณภาพ

แนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตร

Adult Learning การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning  ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
Adult Learning การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
            Adult Learning การบรรยาย   : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
            Adult Learning Work Shop  : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
            Adult Learning การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
            Adult Learning การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น    
Adult Learning กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
Adult Learning การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|