อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
(Problem Solving & Decision Making)
เปิดอบรม วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
Sale/Service/Management Consultant
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
หลักการ/แนวความคิด

อบรม สัมมนา ปัญหามีเกิดขึ้นได้กับทุกองค์กร และเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ หลายปัจจัย ปัญหาแต่ละรูปแบบที่เกิดขึ้นสามารถส่งผลเสียต่อองค์กรและบุคลากรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากปล่อยปัญหานั้นให้ยืดต่อไปเรื่อยๆ การแยกแยะวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งปัญาหาจึงมีความสำคัญ ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถมองเห็นถึงความชัดเจนว่าจะต้องเลือกวิธีการตัดสินใจเช่นไร จึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อทีมงานและต่อองค์กร

อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอาจเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก หากพนักงานไม่ทราบถึงเหตุแห่งปัญหาที่ชัดเจนได้ ก็จะไม่สามารถสร้างช่องทางเลือกการตัดสินใจต่อปัญหานั้นๆที่ดีที่สุดได้เช่นกัน

อบรม สัมมนา ดังนั้นพนักงานจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ อย่างมีกระบวนการที่ถูกต้อง และมีทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นอื่นประกอบ เพื่อให้ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจนั้นๆออกมาดีที่สุด มีประโยชน์ที่สุด มีโอกาสมากที่สุด ให้กับทีมงานและองค์กร
“ปรับแนวคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหา แล้วคุณจะพบว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก”

“มองปัญหาได้กระจ่าง ตัดสินใจได้ประโยชน์”
 
วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อสร้างแนวความคิดในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์และสร้างสรรค์
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ ในการปฎิบัติงานจริง
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเทคนิคในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ ให้เกิดประสิทธิผล
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาร่วมกันภายในทีม
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพทั้งทีมงานและตัวบุคคลในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ รวมถึงการวางแผนปฏิบัติอย่างมีขั้นตอน

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

Adult Learning เรียนรู้ถึงปัญหาที่ต้องมาพร้อมกับการตัดสินใจเสมอ
Adult Learning เรียนรู้และเข้าใจถึงความหมายของการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
Adult Learning เข้าใจถึงความเป็นหนึ่งเดียว ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
Adult Learning วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อปัญหา
Adult Learning วิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและการแบ่งประเภทของปัญหา
Adult Learning กระบวนการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ อย่างเป็นระบบสำหรับทีมงาน
Adult Learning เทคนิคในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
Adult Learning เทคนิคในการหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
Adult Learning องค์ประกอบและปัจจัยต่อการตัดสินใจ
Adult Learning วิเคราะห์การตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์
Adult Learning หลุมพลางของการตัดสินใจ
Adult Learning การสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ ปัจจัย ผลกระทบ ผลลัพธ์ที่ได้
Adult Learning การวางแผนปฎิบัติหลัก แผนปฎิบัติสำรอง
Adult Learning ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน
Adult Learning กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
Adult Learning Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ
          Adult Learning ให้โจทย์การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
          Adult Learning วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการตัดสินใจ
          Adult Learning นำเสนอถึงการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
          Adult Learning ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
          Adult Learning วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
Adult Learning สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
Adult Learning ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)

Adult Learning การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์
Adult Learning เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา
Adult Learning ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงาน

สไตล์การสอนของวิทยากร

Adult Learning Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Adult Learning Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง)
Adult Learning Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

 
ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|