กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     27 มิถุนายน 2561     1,412     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพ

กระบวนการพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย เกิดช่องว่าง (Gap) ในเรื่องอะไรบ้าง? 

ผมมักให้ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารพิจารณาต่อว่า บุคลากรคนนั้นๆ สามารถพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องอะไรบ้าง? และควรใช้วิธีใด? โดยแบ่งกลุ่มคนเป็น 4 กลุ่มครับ   1. กลุ่มที่มีความสามารถและเต็มใจทำงานนั้นๆอยู่ (Able&Willing) ให้ความท้าทายเพิ่มขึ้น เพื่อให้เขาเติบโตยิ่งขึ้น 

   2. กลุ่มที่มีความสามารถแต่ไม่ค่อยเต็มใจกับการทำงานนั้นๆ (Able but Not Willing) ควรใช้กระบวนการโค้ช (Coaching) ให้เขาตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการทำงานให้สำเร็จ

   3. กลุ่มที่ขาดความสามารถแต่เต็มใจที่จะทำงานนั้นต่อไป (Not Able but Willing) ต้องดำเนินการสอน ความรู้และวิธีการให้ (Teaching&Training) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 

   4. กลุ่มที่ขาอทั้งความสามารถและความเต็มใจในการทำงานนั้นๆ (Not Able&Not Willing) ต้องให้คำปรึกษาพูดคุยถึงประเด็นที่เป็นปัญหาของเขาจริงๆ (Consulting&Couselling) ให้เขามีแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น

   การผ่านกระบวนการพัฒนาด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ตามศักยภาพของเขา ก็จะทำให้เขามีวิธีการไปสู่เป้าหมายด้วยตัวเขาได้ชัดเจนขึ้นครับ 

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาบุคลากรGapManagement

แสดงความคิดเห็น