กระบวนการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้โดนใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 กันยายน 2561     4,713     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    กระบวนการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้โดนใจ

การใช้คำถามเตรียมตัวเอง สำหรับการเขียนหลักสูตร
1. เราเชี่ยวชาญเรื่องอะไรบ้าง? (Tacit Knowledge)
2. เราอยากทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร? (กรอบของเนื้อหา)
3. เราตั้งใจสอนให้กับกลุ่มผู้ฟังลักษณะใด? (แนวทางการสอนที่ใช้)
4. เราจะนำความรู้จากประสบการณ์และจากแหล่งข้อมูลใด? (เนื้อหา)
5. หัวข้อที่ควรมีในหลักสูตรประกอบด้วยอะไรบ้าง? (กำหนดขั้นตอนการสอน)
6. ประเภทสไลด์ที่ควรมีในหลักสูตรประเภทใดบ้าง? (สร้างความเชื่อมั่น)
7. เราเลือกจัดทำและสอนหลักสูตรนี้เพราะอะไร? (คุณค่าและจุดเด่น)
8. ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากหลักสูตรนี้ในเรื่องอะไร? (เป้าหมายที่ตั้งใจ)
9. รูปแบบและกระบวนการสอนที่ใช้ดำเนินการเป็นอย่างไร? (ศักยภาพและสไตล์)

การตอบคำถามกับหัวข้อเหล่านี้อย่างครบถ้วน จะกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการลงมือนำความรู้และประสบการณ์ของตัวเอง (Tacit Knowledge) มาจัดทำหลักสูตรได้ง่ายขึ้นครับ การใช้คำถามสำรวจตัวเอง ทำให้หลีกเลี่ยงความกังวลในผลลัพธ์ของการเขียนหลักสูตรของตัวเองได้ครับ

การจัดเตรียมสไลด์ประเภทต่างๆ ที่มีในหลักสูตร
1. สไลด์ เนื้อหา ทฤษฎี ความหมาย หลักการ
2. สไลด์ หลุมพราง ข้อจำกัด อุปสรรค กรอบความคิดลบ
3. สไลด์ เทคนิคเอาชนะหลุมพราง เทคนิคเปลี่ยนกรอบความคิด
4. สไลด์ ชุดคำถาม ชวนคิด สร้างแนวคิดใหม่ การเรียนรู้เพิ่ม
5. สไลด์ ทักษะ คุณสมบัติ กระบวนการ คุณลักษณะ
6. สไลด์ เทคนิค วิธีการ เครื่องมือต่างๆ
7. สไลด์ รูปภาพให้แง่คิด สรุปภาพรวม สื่อแก่นของเนื้อหา
8. สไลด์ เครื่องมือต่างๆ โมเดลสำคัญ รูปทรงสื่อความหมาย
9. สไลด์ คำคม เรื่องราวให้แง่คิด กรณีศึกษาชวนคิด

จุดประสงค์ของสไลด์แต่ละประเภทที่มีความชัดเจน ทำให้การนำไปใช้ประกอบในกระบวนการสอน มีความสอดคล้องและเกิดความต่อเนื่องมากขึ้น สามารถดำเนินการสอนเป็นกระบวนการได้ การจัดเตรียมประเภทสไลด์ไว้อย่างครบถ้วน ทำให้วิทยากร เกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง

รูปแบบการฝึกอบรมที่หลากหลาย
1. การบรรยายที่ให้ความรู้ (Knowledge) และการปฏิบัติ (Workshop)
2. การให้หลักการ, ความรู้ แล้วชวนคิด (Training and Coaching)
3. การใช้กิจกรรมเกมสร้างความสนุกให้ได้เรียนรู้
4. การใช้อุปกรณ์สร้างการเรียนรู้และแนวความคิดร่วมกันเป็นทีม
5. การสร้างแรงบันดาลใจ ดึงพลังจากภายในออกมา
6. การจับกลุ่มตั้งวงสนทนาและกเปลี่ยนแนวคิดและเปิดใจกัน
7. การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) สร้างแนวความคิดใหม่ๆ
8. การโค้ชผู้บริหารแบบ 1:1
9. การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างอิสระ

การออกแบบกระบวนการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ของผู้เรียน สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิผล

แสดงความคิดเห็น