กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     8 ตุลาคม 2561     9,326     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด งานบริการ    กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ

ภาพลักษณ์ (IMAGE) มีความหมายว่า ความรู้สึกนึกคิดของพนักงานในองค์กร ที่มีต่อองค์กรและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม จึงมีคำว่าภาพลักษณ์องค์กร เช่น องค์กรนี้ดูมีความสามัคคี องค์กรนั้นดูเป็นมืออาชี ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน

การสร้างภาพลักษณ์ไม่สามารถไปขอยืมใครเขามาได้ ทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้นเพราะภาพลักษณ์ที่ได้มานั้น เป็นภาพสะท้อนมาจาก ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างแท้จริง และที่ยากกว่านั้นก็คือว่าเราไม่สามารถบังคับให้พนักงานทุกคนในองค์กร คิด และรู้สึก กับองค์กรได้เหมือนกัน เพราะองค์ประกอบสำคัญที่เราใช้ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรขึ้นมาได้มีดังนี้

1. ผู้บริหารที่มุ่งมั่นทำตามคำมั่นสัญญา และบริหารงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว
2. นโยบายองค์กรที่ชัดเจนเหมาะสมกับขนาดขององค์กร
3. ทัศนคติส่วนตัวพนักงานในการให้บริการ เช่น บุคลิกภาพ กิริยาท่าทาง คำพูด และวิธีการสื่อสารที่เป็นอัตโนมัติจนกลายเป็น “พฤติกรรมการบริการ”
4. สิ่งแวดล้อมที่ช่วยกันจัดขึ้น เช่น ความสะอาด ความสวยงาม
5. ประสบการณ์ร่วมกันในการทำงาน และกิจกรรมที่มีความร่วมมือกัน
6. คำขวัญที่บ่งบอกคุณค่าขององค์กร ที่จะช่วยหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวกันในด้านจิตใจของพนักงงานในองค์กร
7. ภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านสังคม การที่องค์กรสร้างประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้าง และสังคมอย่างสม่ำเสมอ สามารถสร้างความภูมิใจให้กับพนักงานในองค์กรได้อย่างมากมายพนักงานอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีภาพแห่งการบริการด้วยใจ

เมื่อเรายอมรับในภาพลักษณ์ขององค์กรแล้ว พนักงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการให้บริการทุกส่วน จะยึดมั่นสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นต้นแบบในการทำงาน ก็จะได้ภาพลักษณ์พนักงานที่สามารถสร้างความโดดเด่นในงานบริการที่เหนือการแข่งขันในธุรกิจเดียวกันอย่างมหัศจรรย์ด้วย หัวใจสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  

10 หลักสูตรใหม่ น่าเรียน!!

1

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณค่าในงานบริการ

2

เทคนิคการสร้าง Customer Delight ในงานบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

3

การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับงานบริการ

4

การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ

5

สุดยอดเทคนิคเพื่องานบริการเหนือระดับ

6

พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการชั้น 1st class

7

การบริการและเทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

8

เทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

9

เพิ่มพลังในงานขายและงานบริการด้วย NLP เพื่อความเป็นเลิศ

10

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการระดับมืออาชีพ

แสดงความคิดเห็น